דף הבית
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי 7631/17

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי 7631/17

חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים

1 . העובדות
1.1 חברה א' וחברה ב' הינן חברות קבלניות (להלן: "החברות") אשר הגישו הצעה משותפת למכרז. על פי ההצעה, כל חברה תרכוש 50% במקרקעין במושע.
1.2 המקרקעין מהווים מלאי עסקי בדוחות הכספיים של החברות, כאשר כל חברה רשמה בספריה את מחצית משווי המקרקעין.
1.3 החברות יזמו, כנדרש על פי תנאי המכרז והסכם הפיתוח, תכנית חדשה, אשר אושרה על ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
1.4  כל אחת מהחברות נשאה במחצית עלויות הכנת התכנית החדשה.
1.5 החברות פעלו ביחס למקרקעין באופן עצמאי תוך שיתוף פעולה תכנוני, כאמור לעיל.
1.6 החברות מבקשות לפרק את השיתוף ביניהן כך שחלף הזכויות המשותפות בכל מגרש ומגרש במקרקעין יוקנו לכל חברה מספר מגרשים בחכירה עצמאית ונפרדת וכל אחת מהחברות תוכלנה לממש את זכויותיה במגרשים שיוקצו לה.
1.7 פירוק השיתוף בין החברות, מתבצע בשלב הראשוני והתכנוני בלבד, קרי, בשלב הטרום עסקי ושלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל למכירת המלאי העסקי.
2 .פרטי הבקשה
2.1 מבוקש לאשר כי חלוקת מקרקעין שהם מלאי עסקי בנסיבות האמורות, תהא פטורה ממס רכישה ותחול תקנה 27 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974(להלן: "התקנות").
3 .החלטת המיסוי ותנאיה
3.1 על חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים יחולו הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") וזאת בהתאם לסעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963(להלן: "חוק מיסוי מקרקעין").
3.2 תקנה 27 לתקנות חלה על מכירה כמשמעותה בסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין ולכן לעניין מס רכישה, חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים הנעשית בשלב הטרום עסקי, כאמור בחלק העובדתי, ללא תשלומי איזון, ובהתאם לרציונאל ולתנאים בסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר אינה יוצרת זכויות חדשות לבעלים המשותפים ומהווה למעשה כימות של אותן הזכויות שהיו בידי השותפים ערב פירוק השיתוף, תהא פטורה ממס רכישה בהתאם לתקנה 27 לתקנות.
3.3 ויובהר, אין באמור לעיל, כדי לקבוע את השלכות המס בהתאם לפקודת מס הכנסה.
3.4 החלטת המיסוי לא חלה על איחוד מקרקעין כמשמעותו בסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין.
3.5 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות