דף הבית
נהלי מדען

נהלי מדען

נוהל מתן אישור בדבר פעילות מפעל בתחום האנרגיה המתחדשת

מטרה
מטרת מסמך זה היא להסדיר את הליכי מתן אישורי המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות (להלן: "המדען הראשי", "המשרד" בהתאמה) למפעלים, בדבר היותם פועלים בתחום האנרגיה המתחדשת (להלן: "האישור"), כאמור בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959.
מסמכים ישימים ונספחים:
חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959
נספח א' – טופס הגשת בקשה
נספח א1'- תצהיר
נספח ב'- טופס בחינת המפעל והטכנולוגיה
נספח ג' – נוסח אישור מדען ראשי

הגשת הבקשה
מפעל המבקש לקבל את האישור (להלן: "המבקש"), יפנה אל לשכת המדען הראשי באמצעות הטופס המצורף כנספח א'.

בחינת הבקשה ומתן אישור
עם קבלת בקשה להכרה במפעל כפועל בתחום האנרגיה המתחדשת, ימנה המדען הראשי בודק מטעמו שיבחן את הבקשה. הבודק יהיה אחד מעובדי לשכת המדען הראשי במשרד או יועץ חיצוני מטעם המדען הראשי, אשר יגיש למדען הראשי את מסקנותיו על גבי טופס המצורף כנספח ב'.
ההחלטה הסופית בדבר הענקת האישור תתקבל על ידי המדען הראשי.

ככל שימצא זאת לנכון, הבודק ייזום ביקור אצל המבקש לשם בחינת עמידתו בתנאים הקבועים בחוק וכן יבקש הבהרות כאלה או אחרות מהמבקש. במקרה של סירוב המבקש לספק תשובות נאותות לשאלות או לאפשר ביקור במתקני החברה, יהא רשאי הבודק להמליץ על דחיית הבקשה.

עם קבלת מסקנות והמלצות הבודק, יחליט המדען הראשי אם עומד המבקש בתנאי החוק לקבלת האישור.

למבקש שיוחלט לגביו כי הינו עומד בתנאי החוק כאמור, יישלח מכתב אישור כנוסחו בנספח ג'.

 

בקשה לקבלת אישור בדבר פעילות מפעל בתחום האנרגיה המתחדשת
כמשמעו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959 ("החוק")

שם המבקש EGEPV ש.ר.

540254588

 

שם איש קשר אצל המבקש עמיאל גרינשטיין

עינת גורמן

רפי קירשנבוים

טלפון להתקשרות 054-7743885

052-8730753

052-3208543

כתובת חוצות היוצר 22 אשקלון מייל להתקשרות einat@gsystem

rafi@etsolar.co.il

AmielG@El-Mor.co.il

 

מהו תחום פעילותו העיקרי של המבקש?

 

אנרגית שמש
אנרגיית רוח
אנרגית גלים
ביומאסה ו/או אנרגיה מפסולת
אחר

מהו היקף פעילות המבקש בתחומים הבאים, ביחס לכלל פעילותו, בשקלים ובאחוזים?

פעילות %

באחוזים

בש"ח
מו"פ אנרגיות מתחדשות בתחום אנרגיות מתחדשות
ייצור רכיבים לשוק אנרגיות מתחדשות
שירותים לתחום אנרגיה מתחדשת 100% 239,260,000
פעילות שלא בתחום אנרגיות מתחדשות
סה"כ 100% 239,260,000

 

ענה בפירוט ובאופן ברור על השאלות הבאות:
1. מהו מקום פיתוח הידע עליו מתבססת פעילות המבקש? ישראל
2. מי הגוף שפיתח את הידע עליו מתבססת פעילות המבקש? ג'י סיסטמס מערכות סולריות בע"מ , אלמור חשמל , אי.טי. סולר ישראל בע"מ
3. מהי הזיקה/הקשר בין מפתח הידע למבקש? מפתח הידע הינו החברות השותפות המחזיקות במבקשת
4. האם נרשם בגין הידע האמור פטנט/פטנטים? הוגשה בקשה לפטנט אם כן,
א. היכן נרשם כל אחד מהפטנטים? ארה"ב
ב. מי הם בעלי הזכויות בכל אחד מהפטנטים? חקלאות ואנרגיה בע"מ–חברה בעלת מניות בג'י סיסטמס מערכות סולריות
ג. תאר בפירוט ובאופן ברור את מוצרי המבקש ופעילותו בתחום האנרגיות המתחדשות ואת הידע עליו מתבססת פעילות זו:

שותפות EGEPV הקימה ומקימה, מערכות פוטו-וולטאיות בהיקפים של עשרות מגה-וואט בשנה. במסגרת זו, השותפות מתחרה בשחקנים בינלאומיים המובילים בתחומם. כך בין היתר, השותפות מתחרה בסימנס, בלקטריק, סולון, ABB, שניידר אלקטריק ואחרים שנהנים מיתרון הגודל, ניסיון רב שנים ונוכחות בינלאומית מאסיבית. בין לקוחותיה של השותפות נמנים היזמים המובילים בעולם, ובכלל זה: חברת החשמל הצרפתית EDF, סאן אדיסון (במסגרת חברת הבת, סאן ישראל), ARAVA POWER

השותפות מעסיקה עובדים ישראלים, ומרכז הידע שלה נמצא בישראל. כל הפיתוחים המוצגים להלן פותחו על ידי עובדי ומנהלי השותפות, ומיוצרים – רובם ככולם – בישראל. שתיים מהשותפות בשותפות EGEPV, חברת אלמור חשמל וחברת ג'י סיסטמס מערכות סולריות , קיבלו את אישור המדען הראשי בהתייחס לפעילותן במסגרת השותפות אלמור ג'יסיסטמס, כי הידע שברשותן הינו "ידע בתחום האנרגיה המתחדשת" כמשמעות מונח זה בחוק העידוד. ידע זה, שכאמור כבר קיבל את אישור המדען הראשי, משמש אותן גם לפעילותן במסגרת שותפות EGEPV, ועליו נוסף ידע שפותח על ידי כלל השותפים, לרבות חברת _אי. טי. סולר ישראל, ומיושם במסגרת הפרויקטים החדשים אותם מקימה שותפות EGEPV, ואשר מהווים קפיצת מדרגה הן בסדרי הגודל של הפרויקטים ( 40 ו 50 מגה לעומת עד 8 מגה בפרויקטים בשותפות אלמור ג'י סיסטמס) והן ברמת המורכבות של הפרויקטים.

1. במסגרת הפיתוחים של השותפות, פיתחו החברות השותפות במהלך השנים ידע ייחודי במערכת עגינה למערכות פוטו-וולטאיות: שותפות EGEPV מיישמת בעבודתה פתוח חומרה ותכנה למערכת עקיבת שמש יחודית. המערכת מותקנת, בין היתר, במרכז המדעים בהרצליה ועובדת בהצלחה מזה מספר שנים (ראה נספחים א' 2,1 – תמונת מערכת העקיבה). כמו כן, פותחו מספר גרסאות של מערכות עגינה ייחודיות לגגות המאפשרות ניצול שטח הגג באופן מיטבי תוך הוזלת עלויות משמעותית. בכל המקרים לעיל, חומרי הגלם נרכשו מיצרנים ישראלים כגון: איסכור (מתכת), אלובין (אלומיניום), פרופאל (אלומיניום). החברות פיתחו מערכות פרופילים ייחודיים, שבגינם הוגשו בקשות מדגם. המערכות מאפשרות חסכון ניכר בחומרי גלם. כך, לשם השוואה, אחד הפיתוחים הינו מערכת עגינה הדורשת 6 ק"ג אלומיניום לקילו-וולט מותקן בהשוואה ל-20 ק"ג של מערכות דומות המיוצרות בחו"ל.

 •  בנוסף, פיתחו החברות בשותפות מערכת ייחודית למניעת גניבות פנלים שבגינה הוגשה בקשת פטנט.
  המערכת מורכבת בעשרות מערכות בישראל, ולראיה עד היום לא צלחו ניסיונות גניבה במערכות שבהן הותקנה המערכת (ראה נספח ב' 1,2 מצורפים).
 •  בימים אלו מפתחת השותפות מערכת עגינה מדור חדש התומכת במערכת רובוטית אוטונומית לניקוי פנלים "אקופיה", אף היא מתוצרת ישראל – המותאמת במיוחדת לתנאי מזג האוויר והאבק בישראל, ומאפשרת חסכון משמעותי בצריכת המים, קבלת ממוצע תפוקה גבוה יותר ממערכת סולארית "רגילה" לאורך שנים, ואחידות בתפוקת האנרגיה לעומת שיטות השטיפה הקיימות שבהן התפוקה היא כגרף "שן- מסור" המשתנה בזמן. כמו כן ישנה תרומה להורדת עלויות תפעול וחיסכון במים מטופלים ב-RO שהינם יקרים. מסיבות אלו, משתפרת הכדאיות הכלכלית ובעיקר הוצאות התפעול של המתקן לאורך שנים מנקודת ראותו של היזם (ראה נספח ג' 1,2 –מערכת רובוטית לניקוי פנלים).
 •  בנוסף, השותפות פיתחה כלי תוכנה לתכנון מיטבי של נורמל הפנל ביחס לנורמל השמש. כתוצאה משימוש בכלי זה, התקצר זמן התכנון של מערכת פוטו-וולטאית באופן משמעותי (ראה נספח ד' – דוגמאת פלט התוכנה).
 •  במדינת ישראל קיימות דרישות ייחודיות השונות מהסטנדרט העולמי הן בשל חוק החשמל, חוקי העבודה ו/או דרישות חברת החשמל, והן בשל מבנה הקרקע ומזג אוויר השונה באופן עקרוני מתנאים מקבילים הקיימים במדינות אירופה שקבעו את הסטנדרטים המקובלים בעולם.
 •  אי לכך, חברתנו שואפת להתאמת המערכות לתנאי מדינת ישראל במספר מישורים:

2. דרישות חוק החשמל וחח"י: בישראל קיימת הדרישה להארקת כל פנל למערכת העגינה, חברתנו פיתחה תופסני פנלים מאלומיניום המייתרים את הצורך בהארקה של כל המודולים הפוטו-וולטאים באמצעות מוליך הארקה למערכת העגינה, ובכך חוסכים מאות אלפי שקלים בהקמת מערכות של מספר מגה-וואט.
(ראה נספח ה' – סכמת תפסן אלומניום).
פיתרון הארקות לתופעת ה- PID:

(Power Inducted Degradation (PId הינה תופעה בסיליקון בפנל הסולארי הקיימת אצל יצרני פנלים ומואצת בשל תנאי הסביבה ובעיקר חום ולחות האופיניים לישראל וכן מתחים שליליים הנמצאים בסטרינגים הקיימים במערכת. תופעת ה-PID גורמת לצניחת תפוקה משמעותית
(ראה נספח ו' – הסבר על תופעת ה-PID …)בהתאם לכך, בעקבות שיתוף פעולה הדוק עם יצרני ממירים מובילים, השתתפנו בפיתוח ויישמנו ערכת הארקה ייעודית מיוחדת. הארקת הקוטב השלילי מונעת מחד את המתחים השליליים במתקן ומאידך הינה מותאמת לדרישות חוק החשמל המקומי ע"י מעבר מהארקה צפה להארקת TNCS בהתאם לשעות אור-חושך (ראה נספח ז' – הוספת ערכת הארקה שפותחה לפיתרון בעיית ה-PID).
פיתרון בטיחותי לעבודות בגובה – בשל תקנות העבודה בגובה המחמירות בישראל המאיטות ומייקרות משמעותית את תהליך העבודה ע"ג גגות סולאריים, פיתחנו שיטה להתקנה וחיווט פנלים קרקעית והנפתם והתקנתם בצורה מודולרית במערכת עגינה שהוכנה מראש, בשיטה זו הצלחנו להאיץ את מהלך העבודות, להוזיל את עלויות ההקמה ומעל הכל עם העלאת רף הבטיחות (ראה נספח ח' 2,1 –תמונות להמחשת תהליך החיווט הקרקעי וההנפה).

כאמור, קיימות דרישות הנובעות ממבנה הקרקע בישראל:

 •  הקרקע הטיפוסית המקומית כוללת ריכוז גבוה של כלורידים והביאה אותנו לתכנון יסודות מותאמים לנשיאת קונסטרוקציה ל-25 שנה הן בהיבט הקונסטרוקטיבי והן בהיבט הקורוזיבי. תכנון הקונסטרוקציה מותאם גם לדרישות הנובעות ממזג האוויר המדברי עם ריכוז גבוה של אבק. (ראה נספח ט'– תכנון יסוד ייעודי למערכת הקונסטרוקציה נושאת).
 •  בנוסף לאמור לעיל, מגבלות רישוי הקרקע יוצרים מצב בו השטח המיועד למתקן הסולארי קרקעי אינו בהכרח אופטימלי למטרה זו, בהתאם לכך יישמנו תכנון לשטח גבעי בו כל קבוצת פנלים פונה בנורמל שונה אל עבר השמש. סה"כ התפוקה הינו האינטגרל של כלל עשרות אלפי הפנלים הבודדים. בהתאם לכך, מערכת הקונסטרוקציה תוכננה בהתאם ופורקה לשולחנות בדידים אוטונומיים וכן מערכת הכבילה תוכננה ובוצעה כך שתתמוך במבנה הנ"ל. (ראה נספח י' – תכנון פרישת פנלים באתר גבעי עם ציון הזווית
  של כל שולחן ביחס לאנך)

לכל הפתרונות ההנדסיים והתכנוניים בתהליך ההקמה מתלווים פתרונות דיגיטליים אשר גם אותם פיתחנו כמענה לצרכים השוטפים –

 •  שדרוג לאחור: יכולת הטמעה במערכות קיימות בשטח. פוטנציאל למוצר נפרד, עתידי, לשוק עצום
 •  ניטור אלקטרוני – ניטור המערכת באמצעות רשת חיישנים מבוזרת מבוססת ZigBEE או פרוטוקול אלחוטי צר-פס, דל אנרגיה, אחר. המשמעות הינה – הטמעה מהירה: אין צורך ברשת כבילה תת קרקעית וכן והורדת עלות מערכת הניטור בצורה משמעותית
 •  בנושאי חשמל ותהליך – BOX COMBINER DC -פיתוח מערכת דלת הספק לאיסוף אנרגיה מלולאות סולאריות. המערכת תומכת ב24-12 לולאות לקופסה, כאשר הפסדי החום נמוכים משמעותית ממערכות דומות בעולם המערכת נמצאת בהליכי תקינה במעבדות IEC ,לצורך שיווק המערכת בעולם. יתרונה בחיסכון בעלויות, קיצור לוחות זמנים, הפחתת תקלות ייצור. הקטנת הפסדי ייצור.נספח' י"א
 •  בשל תנאי האבק הייחודיים לישראל פיתחנו שיטה לזיווד לוחות החשמל בריצפות הייצור שבמפעלי הלוחות, הערכות המגיעות לאתר כשהן כוללות את הפנל עצמו, ציוד המיתוג והבקרה וכן גם את הכבילה היוצאת אל המתקן. במתקן מבוצעת התקנה play & plug ללא צורך בחיווט, שימוש בכלים, ניקוי קונקטורים בלחץ אוויר, שיחזור נקודות איטום מאבק ומים וכו'. בדרך זו הצלחנו להאיץ את תהליך ההקמה, להוריד עלויות ולהוריד התנגדות על הקווים. (ראה נספח יא' – תמונת לוח DC מחווט בשיטת ה- Plug and Play)
 •  באופן כללי, צברנו יכולות בביצוע אופטימיזציה להתקנת המערכות הסולאריות, קרי, שילוב מערכות AC/DC/MW/SCADA לצורך פישוט והוזלות המתקן והסבתו ליותר כלכלי עבור היזם. לדוגמא: בימים אלו אנחנו מיישמים פתרון בקרה לניטור מאות קופסאות ה-DC הקיימות במתקן ללא הצורך בגישה אליהם. הפתרון מבוצע באזור הממיר המרכזי וחוסך מאות אלפי שקלים בהקמת המתקן בשל החיסכון שבאי פרישת קווי הבקרה למאות נקודות מרוחקות.

3 .פיתוח בנושא הקונסטרוקציה – בפרויקטים אותם בנתה השותפות היה צורך להתמודד עם שטח מצומצם יחסית לתפוקה הנדרשת ובעל תעלות ניקוז עמוקות. פותחו בשיתוף עם חברת הנדסה ישראלית, שולחנות מיוחדים המאפשרים התקנה של שמונה שורות פאנלים בשולחן, והשומרים על גובה אחיד למרות הימצאות חלק מהם בתוך תעלות ניקוז, תוך שמירה על גובה שולחן מקסימאלי מפני השטח כמוגדר בתקנות. הפיתוח
יהווה פריצת דרך בנושא ניצול השטח בשדות נוספים תוך שמירה על תפוקה גבוהה .ראה נספחים יב, יג,יד, טו

4. פיתוח בנושא הפנלים – בפרויקט זה הותקנו לפי בקשת הלקוח יותר מ-12 סוגי פאנלים השונים זה מזה אם בתפוקה או בפרופיל הזרם-מתח שלהם ואם בגודל הפיזי. מאחר ועירוב סוגי פאנלים גורם לירידה ביעילות השדה הסולארי, נבנו מודלים מיוחדים לחישוב התפוקות בצורות ההתקנה השונות האפשריות, בכדי להגיע לאופטימיזציה של התפוקות בשדה, על ידי קומבינציית ההתקנה המיטבית. השינוי בגודל הפיזי של הפאנלים דרש פיתוח קונסטרוקציה מיוחדת המאפשרת גמישות בהתקנה ראה נספח כ'.

5 .CLAMPING – תפסנים מיוחדים המחברים את הפאנלים הפוטו וולטאיים לקונסטרוקציה המחזיקה אותם. התפסנים מאפשרים התקנה ופירוק (במידת הצורך) של הפאנלים למסגרת מהצד התחתון של הפאנל, ללא צורך בעמידה מעל גובה הפאנל, ולכן ללא חשש של השענות על הפאנל שעלולה ליצור בתאים הסולאריים סדקי מיקרו (cracks-Micro) העלולים לפגוע בנצילותו לאורך זמן. לאחר שלב הניסוי של התפסנים לאחיזת הפאנלים הסולאריים לקונסטרוקציה ללא צורך במערכת הארקה נוספת, נבדקה הפעם התקנת מערכת התפסנים
בצורה מסחרית, בשדה גדול, תוך התמודדות עם פאנלים בגדלים שונים. המסקנות מההתקנה המסחרית, שנעשתה בשיתוף עם המפתח, יאפשרו הפיכת המוצר הישראלי למסחרי., התפסנים מאפשרים גם הארקה של הפאנל הסולארי לקונסטרוקציה, ללא צורך בחוט הארקה נוסף. ההתקנה הניסיונית בוצעה על יותר מ- 200,000 פאנלים ולקחי ההתקנה הועברו לממציא. נספח יח

6. חשמול המערכת – כחלק מייעול הליך החשמול למול חברת החשמל ושאר הרשויות הרגולטוריות, הכינה EGE פרוצדורת בדיקות ומבחנים טכניים לוודא שהתאמת המתקן לרשת החשמל בישראל ולחיבור של קבע לתחנת המשנה שהוקמה לצורך זה. הליך הבדיקות מפורט ראה נספח המתאר איך נבנתה, שונעה, חוברה ונותקה מערכת מתח גבוה המדמה את רשת החשמל לצורך אספקת חשמל לצריכה עצמית לצורך סינכרון מהפכי הזרם. המהלך עזר לסייע לחבר את הממירים לרשת החשמל ללא תקלות או הפרעות לרשת. נספחים טז, יט, יז מהלך זה הוכרז בהצלחה והוטמע הן אצלנו והן אצל היזם לצורך שימוש באתרים נוספים

לבקשה זו יש לצרף:
1. אישור מרשם החברות בדבר היות המבקש תאגיד הרשום כחוק בישראל וכן אישור בדבר היעדר חובות של המבקש לרשם החברות.
2. תוכנית עבודה כללית של המבקש מהשנה האחרונה הממחישה את פעילות המבקש בתחום האנרגיות המתחדשות.
3. רשימת מוצרי החברה מתחום האנרגיות המתחדשות.
4. דוחות כספיים של המבקש מהשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה, מאושרים ע"י רואה חשבון.
5. כל מסמך אחר או תיאור היכולים לדעת המגישים לסייע למדען הראשי בקבלת החלטה.
6. תצהיר מנכ"ל המבקש, מאושר ע"י עו"ד, בדבר נכונות כל המידע והמסמכים שנמסרו במסגרת הבקשה, בנוסח המצורף כנספח א'1.

את הבקשות יש לשלוח לכתובת:
לשכת המדען הראשי
משרד התשתיות הלאומיות
ת.ד. 36148 ,ירושלים 91360
טלפון: 02-5316127

נספח א1

לכבוד
לשכת המדען הראשי
משרד התשתיות הלאומיות

תצהיר

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המבקש EGEPV( _להלן: "המבקש"(, נושא ת.ז. מספר גיא גרשון ת.ז. 031744113 , רפי קירשנבוים 053619136 , מאירי אלמסלינוס 031692965, מצהיר בזאת כי כל המידע והמסמכים שנמסרו לידי לשכת המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות (להלן: "המדען הראשי"), במסגרת בקשת המבקש לקבלת אישור בדבר היות עיקר פעילותו בתחום האנרגיה המתחדשת, כמשמעו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959, הינם מדויקים ונכונים.

כמו כן, המבקש מתחייב לעדכן את המדען הראשי בכל שינוי מהותי שיחול במידע שמסר, עד ליום קבלת האישור.
___________       גיא גרשון              ____________        _____________
תאריך           שם מורשה החתימה               חתימה                            חותמת

__________      רפאל קירשנבאום      ___________         _____________
תאריך              שם מורשה החתימה           חתימה                       חותמת

___________ מאירי אלמסלינוס      ____________          _____________
תאריך           שם מורשה החתימה             חתימה                         חותמת

 

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי המבקש רשום בישראל על פי דין וכי ביום__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי באמצעות ת.ז. מספר_________ המוכר/ת לי באופן אישי, חתם/מה על הצהרה זו בפני, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, וכן כי החותם/מת מוסמך/כת לעשות כן בשם המבקש.
____________                                                                _____   _______
תאריך                                                                         חתימה וחותמת עורך דין

טופס בדיקה
בקשה לקבלת אישור בדבר פעילות מפעל בתחום האנרגיה המתחדשת
כמשמעו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959("החוק")

שם הבוחן תאריך
כתובת מייל להתקשרות

 

אני ממליץ לאשר את הבקשה
אני ממליץ לא לאשר את הבקשה

 

________________                                      ________________

חתימת הבוחן                                                          תאריך

 

שם המבקש ח.פ.

מהו תחום פעילות החברה?

אנרגית שמש
אנרגיית רוח
אנרגית גלים
ביומאסה ו/או אנרגיה מפסולת
אחר

 

מתוך התרשמותי, לגבי פעילויות הבאות, היקף פעילות החברה בתחום אנרגיות מתחדשות בשקלים ובאחוזים?

פעילות %

באחוזים

בש"ח
מו"פ אנרגיות מתחדשות בתחום אנרגיות מתחדשות
ייצור רכיבים לשוק אנרגיות מתחדשות
שירותים לתחום אנרגיה מתחדשת
פעילות שלא בתחום אנרגיות מתחדשות
סה"כ 100%
 • יש לבחון אם היקף הפעילות של המבקש בתחומי האנרגיה המתחדשת הינו 50% לפחות.

 

התרשמות הבודק, מסקנותיו והמלצתו:

החלטת המדען הראשי ונימוקיו:

נספח ג

(הקלד את הכתובת למשלוח)                                                         (בחר בתאריך)

(הקלד את שם הנמען)

שלום רב,

הנדון: אישור בדבר פעילות מפעל בתחום האנרגיה המתחדשת

חברה ______ ח.פ _________

בתוקף סמכותי על פי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959(להלן: "החוק") ולאחר בדיקה שערכתי, הנני מאשר כי נכון ליום מתן אישור זה, עיקר פעילות החברה הנ"ל הוא בתחום האנרגיה המתחדשת, המבוססת על ידע בתחום האמור, כהגדרת החוק.

 

 

 

 

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות