דף הבית
חוק האנג'לים

חוק האנג'לים

מהו חוק האנג'לים ומי זכאי להטבה?

חברות סטארט אפ רבות בתחילת דרכן מוצאות כי אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הוא הקושי בגיוס משקיעים. לעיתים קרובות, נאלצים היזמים למכור נתח משמעותי מבעלותם בחברה תמורת סכום זעום יחסית.

במטרה לסייע לחברות הסטארט אפ, פורסם במסגרת "חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 תיקוני חקיקה, התשע"א-2011" תיקון חקיקה אשר נועד לתמרץ משקיעים פרטיים לממן חברות סטארט אפ בתחילת דרכן (בשלבים המכונים Seed ו-Pre-seed), להלן: "חוק האנג'לים".

מהי הטבת המס?

משקיעים (אנג'לים) הרוכשים מניות של חברות סטארט אפ עתירות מו"פ יוכלו לנכות את סכום ההשקעה כנגד כל מקור הכנסה כבר במועד ההשקעה. כלומר, החוק מאפשר למשקיע לקזז מיידית את הוצאתו על חברות מו"פ כנגד הכנסה מכל סוג (פירותית או הונית).
הטבה זו היא הטבה כפולה, גם מבחינת עיתוי ההכרה בהוצאה וגם מבחינת שיעור המס החל על ההכנסה שכנגדה מנוכה ההוצאה (מס שולי עד 48% במקום 25%-30% על רווחי הון).

מהם התנאים לקבלת הטבת מס לפי חוק האנג'לים?

הטבת המס ניתנת למשקיע יחיד או שותפות של יחידים (החל משנת 2016) שהשקיע במזומן ב"חברת מטרה" או "חברה מתחילה" (החל משנת 2016) בתמורה להקצאת מניות.

חברת מטרה

חברה שהתאגדה בישראל והשליטה וניהול על עסקיה מופעלים בישראל, שמתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:

 1. חברה פרטית – החברה אינה נסחרת בבורסה.
 2. מחקר ופיתוח
  1. לפחות 75% מסכום ההשקעה של המשקיע משמשים להוצאות מו"פ.
  2. הוצאות המו"פ נועדו לשם קידום או פיתוח של מפעל בבעלות החברה.
  3. הוצאות המו"פ מהוות לפחות 70% מכלל הוצאות החברה.
 3. הוצאות בישראל – לפחות 75% מהוצאות המו"פ של החברה במהלך תקופת ההטבה הוצאה בישראל.
 4. הכנסות – במהלך תקופת ההטבה, הכנסותיה של החברה לא עלו על 50% מסכום הוצאות המו"פ.

חברה מתחילה

חברה שהתאגדה בישראל והשליטה וניהול על עסקיה מופעלים בישראל, שמתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:

 1. מועד ההשקעה – במועד ההשקעה טרם חלפו 48 חודשים מיום התאגדות החברה (60 חודשים אם היא פועלת באיזור פיתוח א').
 2. הכנסות
  1. היקף המכירות הכולל מיום ההתאגדות עד למועד ההשקעה לא עלה על 4.5 מיליון ש"ח.
  2. היקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 2 מיליון ש"ח.
 3. הוצאות
  1. סך הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 12 מיליון ש"ח
  2. סך כל ההוצאות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 3 מיליון ש"ח
 4. השקעות – היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה על למועד ההשקעה אינו עולה על 12 מיליון ש"ח (כולל סכום ההשקעה המזכה).
 5. אישור רואה החשבון – אישור רואה החשבון של החברה כי התנאים דלעיל מתקיימים.
 6. מחקר ופיתוח – עד מועד ההשקעה התקבל אישור הרשות כי:
  1. 70% מהוצאות החברה מיום התאגדותה ועד מועד ההשקעה הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצע בחברה.
  2. המוצר בפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו (קיימים חריגים מסוימים לתנאי זה).
 7. תקופת ההשקעה – החל מיום 1.1.16 – 31.12.19.
 8. החזקה במניות – החזקה למשך כל תקופת ההטבה (שלוש שנים החל בשנת המס שבה חל מועד ההשקעה).
 9. תנאים נוספים הנבחנים לאחר מועד ההשקעה, אשר ייבחנו על ידי הרשות, ביחס לכל שנת מס ממועד ההשקעה ועד תום תקופת ההטבה:
  1. התנאים ביחס למחקר ופיתוח דלעיל ממשיכים להתקיים.
  2. הוצאות בישראל – למעלה מ- 50% מהוצאות החברה הוצאו בישראל (קיימים חריגים מסוימים לתנאי זה).
  3. במועד הקובע, קרי, שנתיים מתום תקופת ההטבה:
   1. מלוא סכום ההשקעה המזכה הוצאו עד המועד הקובע לשלם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח
   2. למעלה מ- 50% מהוצאות החברה בתקופה שתחילתה בתום תקופת ההטבה וסיומה במועד הקובע הוצאות בישראל.
   3. החברה אושרה כ"חברת מו"פ" בידי ה"מדען הראשי".

מה סכום ההשקעה המותר בניכוי לפי חוק האנג'לים?

סכום ההשקעה המזכה במניות של חברת מטרה או חברה מתחילה הינו סך של 5 מיליון ₪. בחישוב סכום ההשקעה ייקח בחשבון כלל ההשקעות כולל השקעות שביצע קרובו של המשקיע בחברה.

מהי תקופת ההטבה?

תקופת ההטבה היא שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה או לחברה המתחילה.

תיקון מספר 5 לחוק האנג'לים (2016)

לאור השימוש מועט בהטבת המס אשר הוענקה לפי חוק האנג'לים, הוחלט לערוך מספר שינויים בחוק, בכדי להתאים אותו למציאות הכלכלית. העובדה שהזכאות להטבת המס הותנה בתנאים עתידיים, כך במועד ביצוע ההשקעה לא הייתה וודאות למשקיע כי אכן יקבל את הטבת המס היוותה מכשול מהותי בהצלחת החוק.
בהמשך לכך, נועד תיקון 5 לחוק האנג'לים, בין היתר, להתגבר על המכשול האמור, וזאת על ידי הוספת מסלול חדש במסגרתו ניתנות הטבות מס – המסלול ל"חברות מתחילות", המעניק וודאות למשקיעים, על ידי מתן הטבת מס למשקיע, לפי קריטריונים הנבדקים וידועים במועד ההשקעה. יחד עם זאת, נדרשת ה"חברה המתחילה" לעמוד בקריטריונים נוספים החל ממועד ההשקעה, אולם להפרת התנאים לא תהיה השלכה כלשהי על המשקיעים, אלא החברה תשא בתוצאות.

קישורים

הוראות להגשת בקשה להכרה כחברת מו"פ (סעיף 3.19) – לשכת המדען הראשי

חוק האנג'לים (ס' 20)

חוזר מס הכנסה מס' 12/2011- התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי יחיד כהוצאה

חוק האנג'לים - טפסים

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות