דף הבית
חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי – 18/18 – תגמול תלוי ביצוע

חוזר מקצועי – 18/18 – תגמול תלוי ביצוע

תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים

תוכן עניינים

 1. הקדמה …………………………………………………………………………2
 2. הקצאת תגמול הוני שהבשלתו תלוית ביצועים במסגרת סעיף 102……4
 3. יום ההקצאה ממנו תתחיל תום התקופה ………………………………….5

דוגמא א' ……………………………………………………………………….5

דוגמא ב' ……………………………………………………………………….6

דוגמא ג' ………………………………………………………………………..6

 1. הבשלה תלוית אירוע מסוג עסקה (Exit ) או הנפקה בבורסה (IPO) ……

דוגמא ד'

 1. הוראות תחולה ………………………………………………………………..8

נספח א טופס הודעה על אימוץ הסדר מס להענקה חדשה……………..9

 1. הקדמה

נוהג מקובל בקרב חברות הוא לתמרץ את עובדיהן באמצעות תגמול מבוסס הון (אופציות , מניות ויחידות השתתפות ) ( להלן : " תגמול הוני " , " זכויות " בהתאמה ) . אחת ממטרותיו של התגמול ההוני היא שימור העובדים לטווח הארוך . מטרה זאת, מתאפשרת ומושגת על ידי כך שחברות נוהגות לקבוע תקופות עבודה, אשר במהלכן נצמחת לעובד הזכאות להפוך לבעל מניות מן המניין, בכפוף להתקיימותם של תנאים מוגדרים וברורים, תקופות אלו נקראות "תקופות הבשלה"         (Vesting periods)

הרציונל העומד בבסיסו של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ( נוסח חדש ) התשכ"א 1961-והכללים מכוחו. ( להלן : " סעיף 102 " ,ן- "הפקודה " , בהתאמה ) אשר קובע את אופן המיסוי בעת הקצאת מניות (כהגדרתן בסעיף 102 ) לעובדים , הוא כי מדובר בתגמול הוני לטווח ארוך, לשם יצירת זהות אינטרסים בין הבעלים לעובדים למען הצלחת החברה, ושאינו כרוך בהוצאת מזומנים. מכאן, ככל שהעובד יחזיק את התגמול ההוני שהוקצה לו למשך זמן ארוך וייקח על עצמו את הסיכון וחוסר הוודאות במימוש הזכות שהוקצתה לו בתגמול ההוני   ( להלן : " מיניות המימוש " ) , תנפיק החברה לעובד עם מימוש הזכות מניות מימוש אשר יקנו לו את הזכויות הצמודות במניות כיתר בעלי המניות הרגילות, בד בבד עם דילול אחזקותיהם של יתר בעלי המניות הקיימים בחברה, כאשר העובד מצדו, במועד המימוש, יוכל ליהנות משיעור מס מוטב של 25% במידה שההקצאה היא באמצעות נאמן בהתאם להוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 ( להלן : " המסלול ההוני" ,ן- "שיעור המס המוטב" , בהתאמה ) .

במסגרת סעיף 102 , לא קבע המחוקק הוראות לעניין תקופת ההבשלה ו/או תנאי ההבשלה של תגמול הוני אשר צריכים להתקיים לצורך צמיחת הזכאות של העובד למניה ( Vesting Conditions) , והדבר נשאר לשיקול דעתה של החברה המעבידה ( כהגדרת המונח בסעיף 102 ) . עם זאת, קבע המחוקק בסעיף 102 תקופה מינימלית של שנתיים שהחל מתחילתה ועד סופה התגמול ההוני צריך להיות מופקד בידי נאמן, על מנת שהעובד יוכל ליהנות משיעור המס המוטב ביחס למניות המימוש ( להלן : " תום התקופה " ) .

כאמור לעיל, החברה המעבידה רשאית לקבוע תנאי הבשלה על פי שיקול דעתה. תנאי ההבשלה יכולים להיות שונים ומגוונים ולרוב מסווגים במישורים הבאים:

 • תנאי עבודה ( שירות ) – תנאים מבוססי זמן, המחייבים את העובד להשלים תקופת עבודה מוגדרת, כך למשל: השלמת ארבע שנות עבודה.
 • תנאי ביצוע- תנאים המחייבים עמידה ביעדי ביצוע מוגדרים מראש, כגון אלה: השגת גידול מוגדר ברווח החברה על פני תקופת זמן מוגדרת, השגת יעד מכירות על פני תקופת זמן מוגדרת וכדומה. יובהר כי תנאי הביצוע יכולים להיות אישיים כגון יעד מכירות מחלקתי או כלליים כגון אלו הנגזרים מפרמטרים שונים בדוח רווח וההפסד של החברה (גידול בהכנסות, גידול ברווח התפעולי וכדומה).
 • תנאי שוק- תנאים המחייבים ביצוע מוגדר של שווי החברה הנגזר ממחיר המניה, כגון אלה: עליית מחיר המניה של החברה בשיעור מוגדר, עליית שווי שוק של החברה ביחס לשווי השוק של חברות אחרות באותו תחום פעילות (תשואה עודפת) וכדומה.

בדרך כלל, נהוג כי תקופת ההבשלה של התגמול ההוני המוענק לעובדים תלויה בתקופת עבודתו של העובד בחברה, והיא מתפרסת על פני תקופה מסוימת, כאשר בסיום כל אחד מחלקי התקופה (חודש, רבעון, שנה וכדומה) , אותו חלק מהתגמול ההוני שהוקצה ומיוחס לתקופה זו מבשיל, והופך להיות קניינו הבלעדי של העובד. לעיתים, כאמור לעיל, תנאי ההבשלה אינם מותנים רק בתקופת זמן, אלא גם או רק בהתקיימותם של יעדים מסוימים הנסמכים על יעדי ביצוע או תנאי שוק, אשר רק בהתקיימם, יבשיל התגמול ההוני והזכויות המוקצות תהפוכנה לקנינו של העובד, וכך תקבע כמות מניות המימוש המוקצות לעובד.

כפי שצוין לעיל, החוק הותיר לחברות את שיקול הדעת בדבר קביעת תקופות ותנאי ההבשלה. עם זאת, במקרים בהם נקבעו תנאי הבשלה על בסיס תנאי ביצוע ו/או תנאי שוק, יש לבחון מהו יום ההקצאה הנכון של אותן זכויות לעניין סעיף 102 . במצב בו במסגרת החלטת הדירקטוריון אשר מעניקה את התגמול ההוני, תנאי ההבשלה אינם מפורטים או מסוימים דיו, הרי שלעניין סעיף 102 החלטה זאת טרם השתכללה לכדי הקצאה, ורק במועד בו תנאי ההבשלה יהיו ברורים, יראו במועד זה כמועד ההקצאה לכל דבר וענין, לרבות לעניין חישוב שווי ההטבה הפירותי כמשמעותו בסעיף 102 (ב)(3)  לפקודה ותום התקופה, לפי העניין.

יובהר, כי חוזר זה עוסק רק בתגמול הוני מבוסס מניות הניתן לעובד בכפוף לתנאי ההבשלה. ככל שהתגמול אינו תגמול מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים אלא תגמול אחר, לא  יחולו לגביו הוראות סעיף 102 ולניצע תיזקף הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה או 2 (1) לפקודה , לפי העניין.

יודגש, תנאי סף כי מדובר בתגמול מבוסס מניות הוא כי בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, סווגו הזכויות שהוקצו (מניות או אופציות או יחידות השתתפות) ככאלו שהוקצו תחת תכנית תגמול המסווגת לצרכים חשבונאיים כתכנית הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי:

 • תקן 718 ASC ( שלפני כן היה ידוע גם כתקן FAS123R ) לפי כללי החשבונאות האמריקאים :
 • IFRS2לפי התקנים הבין -לאומיים :
 • תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל.

ואינה מסווגת כתכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים), לרבות הענקת יחידות פנטום לעובדים ( להלן : "תכנית תגמול " ) .

מטרת חוזר זה היא לקבוע לגבי זכויות לעובדים שהבשלתן תלוית ביצועים את התנאים על פיהם תחשב ההקצאה כעומדת בתנאי סעיף 102 , וכן את מועד ההקצאה לעניין סעיף 102.

 1. הקצאת תגמול הוני שהבשלתו תלוית ביצועים במסגרת סעיף 102

על מנת שהקצאת זכויות לעובדים, שהבשלתן תלויה בתנאי עבודה, תנאי ביצוע או תנאי שוק

(כמפורט בסעיף 1 לעיל) תחשב כהקצאה במסגרת הוראות סעיף 102 – הקצאה באמצעות

נאמן, עליה לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1 . ההקצאה על כל תנאיה (ובעיקרם: תוספת המימוש, מועד הפקיעה ומועדי ההבשלה) הובאה בפניו של האורגן המוסמך בחברה, ככלל דירקטוריון החברה (או ועדת דירקטוריון של החברה אשר הוסמכה לכך) ואושרה על ידו. יובהר, כי מרגע אישור ההקצאה ותנאיה, התנאים סגורים ומקובעים ואינם כפופים עוד לשיקול דעת  הדירקטוריון.

2.2 . על תנאי ההבשלה הכפופים להתקיימותם של יעדים להיות קבועים, מדידים ומוגדרים מראש החל ממועד ההענקה של הזכויות, היינו כבר במועד אישור ההקצאה על ידי  האורגן המוסמך בחברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל. יודגש, כי ככל וקיימת התייחסות

ערטילאית וכללית לתנאי ההבשלה ו/או לתקופות ההבשלה ו/או השארת שיקול דעת

נוסף לאורגן המוסמך ו/או מישהו מטעמו לאחר מועד ההקצאה, הרי שתקופת

החסימה תימדד החל מהתגבשותם ו/או מהתקיימות של אותם תנאים.

2.3 . ההקצאה היא מכוח תכנית תגמול, אשר כוללת ותומכת באפשרות הבשלה תלוית    ביצועים ואשר הוגשה לאישור פקיד השומה כנדרש בכללי מס הכנסה ( הקלות מס               בהקצאת מניות לעובדים ), התשס"ג -2003 ( להלן : " הכללים " )  לרבות תקנה 4 (א)  לכללים .

2.4 . כתבי ההקצאה נחתמו כדין בידי העובד והופקדו בידי הנאמן במועדים הנדרשים

בהתאם לקבוע בהנחית רשות המסים בנושא "הפקדה בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה" מיום 24 ביולי, 2012 .

2.5 . בתכנית התגמול ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות כי מימוש מניות המימוש הנובעות מהזכויות שהוקצו מכוח תכנית התגמול, יעשה באישור מראש Call למעט אופציית ,Call ו/או Put באמצעות שימוש באופציות מסוג של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שיקבעו.

 1. יום ההקצאה שממנו תתחיל להימנות תום התקופה

ככלל, יום ההקצאה הוא המועד שבו דירקטוריון החברה מחליט על ההקצאות ותנאיהן ומאשר את הקצאת הזכויות. במועד זה נקבעת הכמות הבסיסית של מניות המימוש שתתקבלנה אגב הבשלת הזכויות (להלן: "כמות היעד" ), וכן נקבעים הקריטריונים שבכפוף להתקיימותם תבשלנה הזכויות. יודגש, כי ביום ההקצאה יש לקבוע לעובד מעבר לכמות היעד, היינו כמות הזכויות הבסיסית, את יתר תנאי ההקצאה, בין היתר תוספת המימוש ומועד הפקיעה של הזכויות.

למען הסר ספק, ככל שכמות מניות המימוש שתוקצנה לעובד אגב מימוש הזכויות או בעת הבשלתן תהא גדולה מכמות היעד כפי שנקבעה במועד ההקצאה, הרי שיראו בכמות העודפת כהקצאה חדשה של תגמול הוני לכל דבר ועניין, לרבות לשם חישוב שווי ההטבה הפירותי כמשמעותו בסעיף 102 (ב)(3 ) לפקודה (ביחס לזכויות הניתנות להמרה למניות הרשומות למסחר בבורסה), וממועד זה תחל מחדש להימנות תום התקופה.

להלן מספר דוגמאות לצורכי המחשה בלבד:

דוגמה א'

ב- 1.1.2017 במסגרתה של תכנית תגמול להקצאה באמצעות נאמן, הוקצו לעובד החברה 100 אופציות במחיר מימוש של 1 ₪ שיומרו למניות החברה. האופציות יפקעו בתוך 5 שנים.

 • מועדי ההבשלה כפי שנקבעו בתכנית התגמול ובכתב ההענקה לעובד: כמאוחר מבין שלוש שנות עבודה בחברה ובין- הבשלה בשיעור 100% – עם גיוס של לפחות 51 לקוחות חדשים לחברה עד 31.12.2018 .
 • הבשלה בשיעור 75% – עם גיוס של 50-31 לקוחות חדשים לחברה עד 31.12.2018 .
 • הבשלה בשיעור 50% עם גיוס של 30-10 לקוחות חדשים לחברה עד 31.12.201
 • הבשלה בשיעור 0% עם גיוס של פחות מ 10- לקוחות לחברה עד 31.12.2018 .

מסקנה –    בדוגמה זאת, נראה שתנאי ההענקה נקבעו מראש במועד אישור הדירקטוריון:

הכמות, המחיר וגם תנאי ההבשלה – היעד הוא ברור, מדיד וסופי וכך גם הכמות שתבשיל

ככל שהיעד יתקיים, ולכן מועד ההקצאה תחת סעיף 102 (ב) לפקודה יהיה ה 1.1.2017 ( ולא ה – 31.12.2018 ) .

דוגמה ב'

ב 1.7.2017- במסגרתה של תכנית תגמול להקצאה באמצעות נאמן, הוקצו לעובד החברה200  אופציות במחיר מימוש של 1 ₪ שיומרו למניות החברה. האופציות יפקעו בתוך 7 שנים.

מועד ההבשלה כפי שנקבע בתכנית התגמול ובכתב ההענקה לעובד – בתום שנה ממועד ההקצאה (קרי, ב- 1.7.2018 ) יתכנס הדירקטוריון ויבחן את כמות הלקוחות שהצליח העובד לגייס במהלך השנה, ובהתאם לכך תיגזר באופן יחסי כמות האופציות שתבשיל.

מסקנה – בדוגמה זאת, נראה שהיעד הוא ברור- גיוס לקוחות במהלך שנה. עם זה, הכמות שמבשילה לא נקבעה מראש, כי אם תיקבע רק בדיעבד אחרי שהתנאי כבר התקיים. קרי, נשאר שיקול דעת אחרי מועד ההקצאה. כך, במקרה הנוכחי, מועד ההקצאה תחת סעיף  102 (ב) לפקודה, יהיה רק ביום בו ההקצאה תהפוך למסוימת ומפורטת, קרי ב 1.7.2018  .

דוגמה ג'

ב 1.7.2017- במסגרתה של תכנית תגמול להקצאה באמצעות נאמן, הוקצו לעובד החברה 150  אופציות במחיר מימוש של 1 ₪ שיומרו למניות החברה. האופציות יפקעו בתוך 10 שנים.

מועד ההבשלה כפי שנקבעו בתכנית התגמול ובכתב ההענקה לעובד – לפי קצב התקדמות פיתוחו של מוצר בחברה. ב 31.12.2019- נודע לעובד כי עמד בתנאי ההבשלה.

מסקנה – בדוגמה זאת, נראה שהיעד שנקבע הינו ערטילאי וכללי מדי. חסרה חד-ערכיות ביחס למדדים בקביעת התנאי עצמו ובחינת התקיימות הפרמטרים (כך למשל: האם פיתוח מוצר משמע קיומה של גרסת מבחן או קיומו של מוצר מוגמר או שמא מוצר נמכר), וכי תשובות לכך תינתנה בדיעבד עם התקיימות התנאי (פיתוח מוצר). לפיכך, במקרה הנוכחי, מועד ההקצאה תחת סעיף 102 (ב) לפקודה יהיה ביום ה 31.12.2019 .

 1. הבשלת תלוית אירוע מסוג עסקה ( Exit) או הנפקה בבורסה ( IPO)

ישנן חברות אשר קובעות, כי ההבשלה של הזכויות תהיה רק בקרות אירוע אקזיט (Exit) . (קרי, מכירת כלל הזכויות בחברה) או הנפקה של מניות החברה למסחר בבורסה (IPO). לכאורה, בהתאם לאמור לעיל נראה, כי ענייננו בתנאי מוגדר, קבוע, ידוע, מדיד ובלתי ניתן לשינוי ואשר אושר מראש במועד ההענקה של הזכויות. ברם, כאשר ההבשלה של הזכויות מתרחשת רק בקרות אקזיט או הנפקה הרי שמרכיב הסיכון בתגמול ההוני מעולם לא התקיים: מחד גיסא, לעובד לא קמה היכולת המעשית לשאת בסיכון ההוני בהיותו בעל מניות(כך למשל: מצב בו אופציות תהיינה "מחוץ לכסף") ומאידך גיסא, החברה המקצה ו/או בעלי מניותיה לא נושאים בסיכון של צירוף אמתי של בעל מניות נוסף. נראה, כי גם מבחינה חשבונאית לא נרשמת הוצאה במועד ההענקה והיא תירשם רק כאשר היינו במועד האקזיט או ,(Probable) תהיה סבירות גבוהה להתקיימותו של התנאי ההנפקה.

מכאן, אין לראות בקביעת תנאי כאמור כנכנס למישור של תגמול מבוסס הון, כי אם תגמול מבוסס מזומן אשר ניתן כהטבה במסגרת יחסי עובד-מעביד ואשר ההכנסה הנובעת הימנו תסווג כהכנסת עבודה לפי 2 (2)  לפקודה, כבונוס או מענק הצלחה לעובד בקרות האירוע המזכה .

יודגש, כי עמדה זו חלה ובאה לידי ביטוי גם במקרים בהם ההקצאה ומועדי ההבשלה הינם על בסיס תקופת עבודה, ובד בבד מותנים ביעד ביצוע של אקזיט או הנפקה (וזאת למעט האצת הבשלה באירוע אקזיט או הנפקה).

דוגמה ד'

ב 1.1.2017- במסגרתה של תכנית תגמול להקצאה באמצעות נאמן, הוקצו לעובד החברה 100  אופציות במחיר מימוש של 1 ₪ שיומרו למניות החברה. האופציות יפקעו בתוך 5 שנים.

מועד ההבשלה כפי שנקבעו בתכנית האופציות ובכתב ההענקה לעובד – אירוע אקזיט של החברה.

מסקנה – בדוגמה זאת, לא יחולו הוראות סעיף 102 ולעובד תיזקף במועד האקזיט עבודה לפי סעיף 2 (2) לפקודה .

 1. הוראות תחולה

חוזר זה יחול גם לגבי הקצאות שהוקצו בעבר. עם זאת, ככל שישנן הקצאות שבוצעו בעבר, וטרם התרחש לגביהן "מועד המימוש", ואינן עומדות בתנאי החוזר, תוכלנה אותן החברות, שהקצו את הזכויות כאמור, לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים לשם קבלת החלטת מיסוי פרטנית.

זאת ועוד, במהלך 180 הימים ממועד פרסום חוזר זה תוכלנה חברות לשנות את תנאי ההבשלה ביחס לאופציות או יחידות השתתפות אשר טרם הגיע מועד הבשלתן (להלן: "הקצאות ישנות" ), כך שיעמדו בהוראות החוזר כאמור לעיל, ולפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה בו מתנהל תיק החברה, בהודעה על אימוץ "הסדר מס להענקה חדשה", כמפורט בנספח א' לחוזר זה. יובהר כי חברה אשר תבחר באפשרות זו יחול האמור להלן:

5.1 . יראו את ההקצאות הישנות, כאילו הופקדו בידי הנאמן במועד שליחת ההודעה לאימוץ "הסדר המס להענקה חדשה" לרשות המסים, כך שמועד זה יהווה מועד הקצאה חדש ויחולו ביחס למועד זה הוראות סעיפים 102 (ב) לפקודה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תום התקופה וחישוב חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה בהתאם להוראות סעיף 102 (ב)(3)לפקודה.

5.2 . ככל שההקצאות הישנות היו כפופות להוראות סעיף 102 (ב)(3) לפקודה, הרי שחלק שווי ההטבה שיסווג כהכנסת עבודה בהתאם לסעיף 102 (ב)(3) לפקודה, לא יפחת מחלק שווי ההטבה הפירותי המקורי של ההקצאות ההישנות.

בברכה ,

                                                                                    רשות המסים בישראל  .

נספח א'

טופס הודעה על אימוץ הסדר מס להענקה חדשה

לכבוד

מחלקת מיסוי אופציות לעובדים

המחלקה המקצועית

רשות המסים בישראל

 

הנידון : הודעה על אימוץ הסדר המס להענקה חדשה

 1. אנחנו מודיעים לכם כי חברת [ השלם שם החברה ] ____________שמספרה [השלם מספר החברה ] _______  תיק ניכויים [השלם תיק ניכויים ] _______      ( להלן : " החברה " ), החליטה לאמץ את הסדר המס בדבר ההענקה חדשה , כאמור בסעיף 5 לחוזר מס הכנסה : תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים"     ( להלן : "חוזר מס הכנסה " ) בנוגע להקצאות באמצעות נאמן על פי סעיף 102 להפקדת מס הכנסה , וזאת בגלל הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות ( להלן : "הקצאות ישנות " ) של חברה [ השלם שם חברה ] _________ שמספרה [ השלם תיק ניכויים ] __________ ( להלן : "החברה המקצה " ) אשר נכון למועד הגשת הודעה זו טרם הגיע מועד הבשלתן .
 2. החברה מצהירה כי שינתה את תנאי ההבשלה של ההקצאות הישנות להבשלה (להלן: "שינוי תנאי ההבשלה") [יש לסמן את אחת מבין האופציות הבאות] :
 • תלוית זמן בלבד כדלקמן;
 • תלוית תנאי ביצוע או תנאי שוק, כהגדרתם בחוזר מס הכנסה כדלקמן;
 • תלוי זמן וכן תלוית תנאי ביצוע או תנאי שוק כדלקמן.

מצורף נספח המפרט את תנאי ההבשלה החדשים העומדים בתנאי חוזר מס הכנסה.

 1. אנו מצהירים כי כל הנתונים והפרטים הרלוונטיים בנוגע לאימוץ הסדר מס בדבר הענקה חדשה, הועברו לידיעתו של הנאמן [השלם שם הנאמן] _________ תיק ניכויים [השלם תיק ניכויים] _________ וזאת בטרם הגשת ההודעה על אימוץ הסדר מס זה.
 2. אנו מצהירים כי מלבד שינוי תנאי ההבשלה לא שונו תנאי ההקצאות הישנות. וכן, אנו מצהירים כי לא שונו ממועד הקצאתן תנאי ההקצאות הישנות.
 3. מצורף נספח ובו רשימה מסודרת המפרטת את כל הפרטים הרלוונטיים של ההקצאות הישנות לרבות פרטי הניצעים, סוג המכשיר, כמות, מועדי ההבשלה, תוספת המימוש, מועדי הפקיעה וכיוצא באלה.
 4. מסלול המס אשר יחול על ההקצאות במסגרת הסדר הענקה החדשה הינו מסלול רווח הון באמצעות נאמן 1 .
 5. יודגש כי בכל מקרה, ככל שההקצאות הישנות היו כפופות להוראות סעיף 102 (ב)(3) לפקודה, הרי שחלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה בהתאם לסעיף 102 (ב)(3) לפקודה, לא יפחת מחלק שווי ההטבה הפירותי המקורי כפי שחושב נכון למועד ההקצאה המקורי של ההקצאות הישנות.
 6. אנו מצהירים כי תכנית התגמול, החברה והנאמן היו כפופים לכל התנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו ומלאו אותן בצורה מלאה ודווקנית ממועד ההקצאה המקורי של ההקצאות הישנות.
 7. אנו מאשרים כי העובדים מסכימים כי בהתאם לחוזר מס הכנסה יחולו עליהם הוראות הסדר מס בדבר הענקה חדשה לכל דבר ועניין וכי ידועים להם הוראות סעיף 102 לפקודה, וכן הוראות מסלול המס שנבחר ותוצאותיו.

10 . אנו מאשרים כי נכון למועד זה אין לגבי החברה הליכי שומה לרבות הליכי חקירה או הליכים משפטיים הקשורים במישרין או בעקיפין לנושא ההקצאות הישנות.
11 . ידוע לנו כי אין לראות בהסדר מס זה משום הסדר מס הגובר ו/או משנה ו/או מחליף כל החלטת מיסוי בהסכם אחרת שניתנה בעבר לחברה ביחס להקצאות הישנות. כמו כן מובהר וידוע כי אין לראות בהסדר מס זה משום מתן החלטת מיסוי מרשות המסים בכל נושא אחר שאינו מושא הסדר מס זה.
12 . אנו מתחייבים לעמוד בצורה מלאה ודווקנית בכל ההוראות המפורטות בחוזר מס הכנסה ובהסדר מס זה, וכן בסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.

בכבוד רב ,

שם החברה : _________ , מספר תיק  הניכויים : ________ , תאריך : _________

שם הנאמן : ________, מספר תיק הניכויים של הנאמן :_______ , תאריך ,_______

העתק:

– פקיד שומה (המשרד שבו מתנהל תיק הניכויים של החברה)

– פקיד שומה (המשרד שבו מתנהל תיק הניכויים של הנאמן)

1) ובלבד והחברה המקצה בחרה במועד ההקצאה המקורי של ההקצאות הישנות כי הן תוקצינה תחת הוראות מסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות