דף הבית
החלטת מיסוי 67/06

החלטת מיסוי 67/06

קביעת מכירת חברה ישראלית ע"י שותפות זרה; תחולת אמנה על שותפות- החלטת המיסוי בהסכם

העובדות:

1. שותפות מוגבלת שהוקמה על פי דיני מדינה בארצות הברית (להלן: "שותפות") מחזיקה 13% מהון המניות בחברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), המקנים 13% מכוח ההצבעה בחברה.

2. השותפות נחשבת כישות שקופה לצורכי מס בארה"ב, דהיינו: הכנסתה נחשבת כהכנסת בעלי הזכויות בה (השותפים) והשותפות עצמה אינה מחויבת במס בגין הכנסתה.

3. על פי הדין החל על שותפות, לא מוענקת אחריות מוגבלת לכל בעלי הזכויות בה.

4. למועד מתן ההחלטה, 66% מזכויות ההצבעה בשותפות מצוי בידי תושבי ארה"ב. יוצא, אפוא, ששיעור זכויות ההצבעה המיוחס לתושבי ארה"ב בחברה הינו 8.6% (66%*13%).

5. אין לשותפות מוסד קבע בישראל.

 

פרטי הבקשה:

השותפות בקשה להסדיר את תחולת הוראות סעיף 15 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל וארה"ב בקשר למכירה עתידית של מניות החברה ולהסדיר את אופן המיסוי של שותפים שאינם תושבי ארה"ב.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. לעניין סעיף 15(ה)(1) לאמנה, ימנה שיעור הזכויות בשותפות המצוי בידי כלל השותפים שהינם תושבי ארה"ב (מצטבר) כשהוא מוכפל בשיעור כוח ההצבעה של השותפות בחברה.

2. השותפות לא תחויב במס בגין המכירה.

3. השותפים שאינם תושבי ארה"ב יחויבו במס רווח הון בהתאם לדין בישראל, בכפוף להוראות אמנת מס רלבנטית.

4. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תחשב השותפות כ"וכר" לעניין סעיף 91(ד) לפקודה (חובות דיווח ותשלום מקדמה), אך זאת נבלי לגרוע מחובות כאמור החלות על שותפים שאינם פטורים ממס במכירה.

5. השותפות תחשב כ"משלם" לעניין סעיף 170 לפקודה ותנכה מס בהתאם לדין.

6. נקבעו הוראות לעניין דיווח ובכלל זה דיווח מלא על בעלי הזכויות בשותפות בתום שנת מס, פרטיהם המלאים ויתרות ההשקעה בשותפות לפי מדינות.

7. הובהר כי החלטה זו תיבחן מחדש במידה ויחולו שינויים בדין הישראלי, לרבות שינויים באמנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות