דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון -החלטת מיסוי בהסכם 8093/17

שוק ההון -החלטת מיסוי בהסכם 8093/17

עמלות המנוכות מתשלומי ריבית במערכת לתיווך באשראי

1 .העובדות
1.1 .חברת פרטית תושבת ישראל, מפעילה מערכת לתיווך באשראי באמצעות אתר אינטרנט(p2p) (להלן "מערכת לתיווך באשראי" או "המערכת")ונותנת שירותי סליקה וגבייה להלוואות שניתנו באמצעות המערכת.
1.2 .החברה פועלת בהתאם להוראות שנקבעו לגבי בעל "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס'4 ,)התשע"ז – 2017 ,ובהתאם להסדר מיסוי כפי שפורסם בתמצית החלטת מיסוי.5769/15.
1.3מערכת מאפשרת ליחידים ותאגידים שהתאגדו בישראל להגיש בקשה מקוונת לקבלת הלוואה ממלווים יחידים או חברות(להלן בהתאמה: "הלווים", "ההלוואות" ו"המלווים")
1.4הלוואות נושאות ריבית שנתית קבועה מראש ואינן צמודות או תלויות בגורם בלתי וודאי (להלן: "הריבית"). הריבית נקבעת לכל הלוואה בנפרד בטרם קבלת ההלוואה, בהתאם לקריטריונים שונים כדוגמת דירוג האשראי של הלווה, משך זמן ההלוואה המבוקשת וכדומה.
1.5החברה מנכה מס במקור מתשלומי ריבית, בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005( להלן: "תקנות ניכוי מריבית").

1.6שרותי הסליקה בגין ההלוואות והריבית מתבצעים על ידי המערכת באמצעות חשבון נאמנות לטובת המלווים, הרשומים כנהנים.
1.7חברה גובה בגין שירותיה עמלות משני סוגים, כפי שפורט בהחלטת המיסוי (להלן: "העמלות").
1.8עמלות נגבות מהריבית המשולמת למלווים. ככל ולא ישולמו הכנסות ריבית לא תגבה כל עמלה.

2 .הבקשה
החברה מבקשת אישור לנכות מס במקור מהריבית נטו, קרי, מהריבית לאחר ניכוי העמלות שנגבו בפועל (להלן: "הריבית נטו").

3.הסדר ניכוי המס במקור
בכפוף לעובדות שהוצגו בסעיף 1 לעיל, אושר ההסדר כדלהלן:
3.1ייראו בעמלות כהוצאות שהוצאו כולן לצורך ייצור הכנסת הריבית ולצורך כך בלבד. בהתאם לכך, מהכנסת ריבית יותרו בניכוי תשלומי העמלות.
3.2החברה תנכה מס במקור, בהתאם לתקנות ניכוי מריבית, מסכום הריבית נטו.
3.3 .יובהר כי ככל ויוטלו עמלות שאינן בייצור ההכנסה מריבית ולשם כך בלבד, עמלות אלו לא יותרו כהוצאה למלווים (כגון עמלת פתיחת תיק).
3.4עוד יובהר, כי ככל והחברה תתבקש להנפיק למלווה אישור בהתאם לתקנה 16 לתקנות ניכוי מריבית, תפרט החברה באישור את סכום הריבית לה היה זכאי המלווה, סכום העמלות שנוכו, וסכום הריבית נטו שחויבה במס.
3.5במסגרת ההסדר נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות