דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 6849/15

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 6849/15

הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות

.1 החברה המנהלת התחייבה לצבוע כבר בדוחות לשנת 2015 את כל הסכומים המוגדרים כתשלומים פטורים על פי הוראות סעיף 9א לפקודה, שהופקדו לאחר ה 1.1.2012, על פי המידע המצוי בידה בלבד. האמור יחול על הפקדות המעביד העולים על התקרות הנקובות בסעיף 3(ה3) וכן הפקדות העובד וההפקדות כעמית עצמאי העולות על התקרות המרביות למתן הטבות מס לפי סעיפים 45א ו- 47 לפקודה (ללא תלות בחבות המס).

2. החברה המנהלת תיישם את התקנות והוראות הממונה לקלוט תשלומים פטורים מהמעבידים באופן ממוחשב כבר בעת הפקדתם החל משנת 2016.

3. החברה המנהלת תנהל את חשבונות העמית תוך הפרדה לסכומים המיועדים לקצבה מוכרת ולסכומים המיועדים לקצבה מזכה החל משנת 2015.

4. העמית הינו בן 60 או יותר.

5. העמית מקבל קצבה מזערית כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל והציג שלושה תלושי שכר.

6. העמית הפקיד סכומים כתשלומים פטורים עד לתקרה שיחד עם הסכומים הצבורים לקצבה מוכרת בכל חשבונותיו (לרבות כאלה המנוהלים על ידי חברה אחרת) ובתוספת סכומים שכבר משך בדרך של קצבה מוכרת או בדרך של היוון קצבה מוכרת לא יעלו על התקרה שלהלן:

  • עד גיל 60 התקרה הינה הסכום הדרוש לקצבה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 3(ה3) לפקודה, החל מגיל 60.
  • עד גיל 67 התקרה הינה הסכום הדרוש לקצבה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק, החל ממועד ההפקדה.
  • לאחר גיל 67 התקרה הינה הסכום הדרוש לקצבה של 5 פעמים השכר הממוצע במשק, החל ממועד ההפקדה. והכל על פי טבלת מקדמים שנקבעה לעניין זה בלבד והמופיעה בסעיף 3.5 להחלטה זו.
7. הבדיקה לגבי יתרות בקופות אחרות תעשה על פי הצהרתו של העמית שתחתם אצל נציג החברה לפי הוראות היועץ המשפטי של החברה המנהלת, או על פי דוח שיופק מהמסלקה הפנסיונית. היתרות בחשבונות אצל אותה חברה מנהלת יהיו באחריותה של החברה.

הבקשה:

החברה המנהלת ביקשה לפעול על פי הוראות תקנה 6(י) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993, במועד היוון הקצבה המוכרת על ידי קופות הגמל שבניהולה וללא צורך באישור פקיד השומה.

הסדר המס: 

לחברה ניתן אישור לנכות את המס כמבוקש, ובלבד שהחברה והעמית עמדו בכל התנאים המפורטים בפרק העובדות ובתנאים שלהלן:

.1 טבלת המקדמים לשם חישוב התקרות יהיו כמפורט בסעיף 3.5 להלן. טבלה זו תהיה זהה לגבר ולאישה, ואין בה כדי לקבוע לכל דבר או נושא אחר למעט הסדר זה.

.2 אין באמור בהסדר זה כדי למנוע צביעת סכומים אחרים כתשלומים פטורים באישורו של פקיד השומה.

.3 אין באמור לעיל לקבוע כי המחוקק או אגף שוק ההון לא יטיל מגבלות מחמירות יותר על התקרות להפקדה ואין בהסדר זה כדי למנוע שינויים כאלה אם יידרשו.

.4 אין באמור לעיל לקבוע כי לא ניתן להפקיד מעבר לתקרה האמורה, ואולם, הפקדה כאמור ומשיכת כספים בדרך של היוון קצבה ולא בדרך של קצבה, תיבחן על ידי פקיד השומה.

.5 להלן טבלת מקדמים לחישוב התקרה להפקדת תשלומים פטורים:

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות