דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 60/06

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 60/06

איגוח חובות לקוחות

העובדות:

1.      חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), מעוניינת לגוון את מקורות המימון שלה, ע"י מכירת חובות לקוחותיה, שמלוא ההכנסה בגינם הוכרה לצורכי מס (להלן: "חובות הלקוחות"), לחברת בת בבעלותה המלאה (להלן: "החברה הייעודית"), בתמורה לקבלת כל שווי תזרים המזומנים העתידי המהוון להיום.

2.      על מנת לרכוש את חובות הלקוחות כאמור, תנפיק החברה הייעודית אג"ח המגובות בתזרים המזומנים העתידי הנובע מגביית חובות הלקוחות (מכירת חובות הלקוחות והנפקת אג"ח ע"י החברה הייעודית, יכונו להלן:"עסקת האיגוח").

3. העברת הלקוחות לחברה הייעודית תחשב כהעברה מוחלטת. תמורת ההעברה תהא בחלקה במזומן (להלן: "התמורה הכספית") ובחלקה בשטר נדחה שישולם במועד סיום פירעונן של חובות הלקוחות, ככל שאלו אכן יפרעו, אם בכלל (להלן: "ההתחייבות הנדחית").

פרטי הבקשה:

1.      קביעת הסדר המס שיחול על עסקת האיגוח.

2.      השקפה לצרכי מס של פעילות החברה הייעודית ותוצאותיה לחברה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.  ההפרש בין חובות הלקוחות שהועברו ע"י החברה לחברה הייעודית, לבין סך התמורה הכספית וההתחייבות הנדחית, יסווג כהוצאת מימון (להלן: "הניכיון"). בידי המלווים יסווג הניכיון כהכנסת ריבית שמקורה בישראל, לצרכי מס.

2.  הניכיון יותר בניכוי בחברה וייפרס בשיעורים שווים על פני תקופת חיי האג"ח, בכפוף להוראות סעיף  17 רישא וסעיף  17(1) לפקודה.

3. יתרת ההתחייבות הנדחית, אשר לא נפרעה ע"י החברה הייעודית לחברה, תותר לחברה בניכוי בשנה בה יחול אחד מהמועדים הבאים, כמאוחר מביניהם (להלן: "מועד הניכוי"):

3.1  מועד פירעון מלוא האג"ח (לרבות מימוש אופציות להארכת ההתקשרות, במידה וישנן כאלה).

3.2  מועד סיום ההתקשרות בין החברה לבין החברה הייעודית, בנוגע למתן שירותי הגבייה לעסקה, לפי העניין.

4.    יובהר כי התרת יתרת ההתחייבות הנדחית בניכוי, בחברה, במועד הניכוי, הינה גם בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף  17(4) לפקודה.

5.   על החברה הייעודית יחולו ההוראות כפי שפורטו בסעיף  2 להחלטת המיסוי שמספרה 16/06.

6.    במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות