דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 5837/15

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 5837/15

קצבת גישור עד לגיל פרישה – החלטת מיסוי בהסכם 

העובדות:

1. חברה (להלן: "החברה") מעוניינת להגיע להסכם פרישה עם עובד (להלן: "הפורש") שטרם הגיע לגיל הפרישה על פי דין ואינו זכאי עדיין לקצבת זקנה, ומוכנה לשלם לפורש קצבה עד הגיעו לגיל חובת פרישה (גיל 67) (להלן: "תקופת הגישור").

2. החברה מבקשת להעביר סכום חד פעמי (להלן: "הסכום החד פעמי") לחברת ביטוח או לגורם משלם אחר (להלן: "המבטח") שישלם לעובד קצבה, במקום תשלום קצבה מהחברה במשך תקופת הגישור.

3. סכום זה הינו בנוסף לסכום שנצבר בקופת הגמל ומכסה את התחייבויותיו של המעביד על פי חוק פיצויי פיטורין ושאותו ניתן לייעד לקצבה או סכום הון נוסף המשולם במעמד הפרישה כמענק פרישה.

הבקשה: 

החברה ביקשה כי העברת הסכום למבטח תהיה פטורה מניכוי במקור ולא תחשב כהכנסתו של הפורש.

הסדר המס: 

הסדר כאמור אושר בתנאים המפורטים להלן:

1. ההסדר ככל שיוסכם הינו חלוט וללא מתן אפשרות להתחרט או לשנות מתנאיו, למעט שינויי חקיקה.

2. נדרשות ההסכמות והצהרות של המבטח, קופת הגמל, החברה והפורש על מנת להחיל הסדר זה.

3. החברה הסדירה את כל הקשור בפרישה ומילאה טופס 161 והעובד מילא טופס 161א כאשר הסכום החד פעמי אינו כלול בו.

4. העובד הינו בן 55 או יותר, וצפויה ירידה משמעותית בהכנסתו או אבטלה לאחר הפרישה.

5. העובד ייתן הוראה בלתי חוזרת כי הכספים בקופת הגמל שאותם ניתן לייעד לקצבה, לרבות כספי התגמולים, ייועדו לקצבה וישולמו בדרך של קצבה בלבד. קופת הגמל תמסור לעובד את הקצבה הצפויה לו, על פי הכללים שמפרסם אגף שוק ההון.

6. הסכום החד פעמי לא יעלה על הסכום שנועד להבטיח תשלום קצבה בתקופת הגישור שתהא זהה או נמוכה מהקצבה הצפויה לו לאחר גיל הפרישה.

7. על מענקי פרישה המשולמים במזומן, במועד הפרישה, יוטלו מגבלות באשר לתקופת הפריסה הניתנת למענק כתלות בתקופת הגישור.

8. החברה מסכימה כי הסכום החד פעמי לא יחשב כהוצאה בחברה במועד התשלום, ההוצאה האמורה תותר לחברה בסכום שנתי צמוד בפריסה אחידה על פני תקופת הגישור.

9. יראו בקצבה בתקופת הגישור ובקצבה שלאחר גיל חובת הפרישה כקצבה לכל דבר ועניין והקצבה תחשב כ"שכר מבוטח" שלא ניתן להפקיד בגינו לקופות גמל ולקבל ניכוי או זיכוי.

10. במקרה מוות חו"ח יראו בתשלום קצבה לשארים כקצבת שארים ויחולו הוראות הפקודה. בתשלום אחר, יראו בתשלום ליורשים כהכנסה מיגיעה אישית בשיעור מס מרבי של 40%.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות