דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 5589/15

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 5589/15

עסקאות גידור

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") מבצעת עסקאות גידור לשם הקטנת סיכונים פיננסיים הנובעים מפעילותה. עסקת הגידור תבוצע לשם הגנה על ערך נכסים או של התחייבויות קיימים או עתידיים של החברה (להלן: "עסקאות הגידור", "הנכסים המגודרים", בהתאמה).
2. בכוונת החברה לדווח על עסקאות הגידור בהתאם לכללי חשבונאות הגידור המפורטים בהוראות IAS 39 ׁׁׁ(להלן: "חשבונאות גידור").
3. עסקאות הגידור יבוצעו באמצעות רכישת עסקאות עתידיות אשר תזרימי המזומנים הנובעים מהם יקזזו את השינויים בתזרימי המזומנים אשר ינבעו מהסיכונים המגודרים (להלן : "המכשירים המגדרים").
4. חשבונאות גידור רואה במכשירים המגדרים כחלק מהפעילות העסקית כך שתוצאות גידור הסיכונים נזקפות לרווח והפסד, לאחר שנרשמו בקרן הון, בד בבד כאשר נזקפות לרווח והפסד תוצאות הפעילות העסקית אשר את הסיכונים שלהם המכשירים המגדרים נועדו לגדר.
5. להלן פירוט הטיפול החשבונאי הצפוי בגין הפריטים המגודרים בחברה:
5.1 . לגבי גידור סיכון מדד המחירים לצרכן של אגרות חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו- החלק של קרן ההון המיוחס להשפעת השינוי השוטף במדד המחירים לצרכן ייזקף בבסיס מצטבר לרווח והפסד בתקופות בהן נזקפות ההוצאות בגין מדד המחירים לצרכן של אגרות החוב.
5.2 . לגבי גידור סיכון ריבית משתנה בגין אגרות חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו – החלק של קרן ההון המיוחס להשפעת השינוי השוטף בשיעור הריבית המשתנה ייזקף בבסיס מצטבר לרווח והפסד בתקופות בהן נזקפות הוצאות מימון על ההלוואות בגין הריביות הרלוונטיות.
5.3 . לגבי גידור סיכון שער חליפין בגין רכישת מלאי – בעת מכירת המלאי, החלק של קרן ההון המיוחס להשפעת השינוי בשער החליפין ייזקף לעלות המכר. במידה ותירשם ירידת ערך בגין עלות המלאי היא תיזקף ראשית כנגד הפשרת קרן ההון.

הבקשה:

קביעת אופן ההכרה בהוצאות וההכנסות לצורכי מס בעסקאות הגידור.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. ההכנסות וההוצאות מעסקאות גידור אשר יהיו כשירות לחשבונאות גידור כעסקאות גידור באמצעות המכשירים המגדרים המתוארים בסעיף 4 לעיל הינם אינטגרליים להכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים.
2. ההכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מעסקאות הגידור תהא זהה להכרה בהכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים כדלהלן:
2.1 . לגבי גידור סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון ריבית משתנה של אגרות חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו – הכנסות וההוצאות בגין עסקאות הגידור ידווחו לצורכי מס לפי בסיס הדיווח של הנכסים המגודרים (בסיס מצטבר) ויסווגו כהכנסות או הוצאות מימון.
2.2 . לגבי גידור סיכון שער חליפין בגין רכישת מלאי – בעת רכישת המלאי: תשלומים בגין עסקאות הגידור יתווספו לעלות המלאי, תקבולים בגין עסקאות הגידור יופחתו מעלות המלאי.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות