דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 1663/09

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 1663/09

הנפקת זכויות למחזיקי איגרות חוב אגב הסדר פריסת חוב

העובדות:

1.      חברה ציבורית תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מציעה הסדר לשינוי תנאים ומועדי פירעון של איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית, שהנפיקה בעבר לפי תשקיף (להלן: "איגרות החוב").

2.      החברה הצביעה על קשיים ניכרים ביכולת פירעון איגרות החוב בהתאם לתנאים המקוריים, לפיכך פרסמה החברה הצעה להסדר עם מחזיקי איגרות החוב, הכולל שינוי תנאי איגרות החוב ומועדי פירעונן (להלן:"ההסדר המוצע"), כפי שמפורט להלן:

2.1    דחיית תשלומי קרן:

דחיית תשלום קרן אגרות החוב שבמחזור המיועדת לתשלום במועדים קרובים, ופריסתם על פני יתרת תשלומי הקרן (להלן: "תשלומי הקרן הנדחים").

2.2    תוספת ריבית לתשלומי הקרן הנדחים:

על תשלומי הקרן הנדחים החברה תשלם ריבית שנתית בשיעור הגבוה משיעור הריבית השנתית הנקובה על אגרות החוב.

2.3    הקצאת מניות למחזיקי אגרות החוב:

החברה תקצה למחזיקי אגרות החוב מניות, ללא תמורה. ההקצאה תעשה באופן שכל החזקה במועד הקובע (להלן: "המועד הקובע") של 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב תזכה את מחזיקי אגרות החוב ב-xx מניות (להלן: "יחס חלוקת המניות המוקצות").
2.4    הקצאת כתבי אופציה למחזיקי אגרות החוב:

החברה תקצה למחזיקי אגרות החוב כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות החברה, ללא תמורה. ההקצה תעשה באופן שכל החזקה במועד הקובע (להלן: "המועד הקובע") של 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב תזכה את מחזיקי אגרות החוב ב-xx כתבי אופציה (להלן: "יחס חלוקת כתבי האופציה").

2.5    בנוסף, ההסדר המוצע כולל שינויים ותנאים נוספים כגון: מגבלות על שיעבוד נכסים, מגבלות על חלוקת דיבידנדים מהחברה וכיו"ב.

2.6    במסגרת ההסדר המוצע לא יבוצע פדיון מוקדם (חלקי או מלא) של אגרות החוב ולא תיעשה המרה כפויה של אגרות החוב למניות החברה.

2.7    יישום ההסדר יבוצע בין כל מחזיקי איגרות החוב באופן שווה.

פרטי הבקשה:

קביעת אופן מיסוי מחזיקי אגרות החוב עובר לביצוע ההסדר המוצע ובעקבותיו.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      נקבע כי הריבית השוטפת בגין אגרות החוב, תוספת הריבית בגין הקרן הנידחת והקצאת המניות וכתבי האופציה, תסווגנה לצרכי ניכוי מס במקור, כריבית.

2.      נקבע כי החברה תנכה מס במקור מהריבית או משווי הריבית המשולמת למחזיקי אגרות החוב בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ניכוי מריבית"), והכול בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה והוראות החלטת המיסוי.

3.      נקבע כי לגבי המניות אשר יוקצו למחזיקי אגרות החוב, שווי הריבית יקבע בהתאם למכפלת כמות ע.נ. המניות המוקצות להן זכאים מחזיקי אגרות החוב בהתאם ליחס החלוקה, בממוצע שערי הסגירה של שלושת ימי המסחר האחרונים של המניות שקדמו ליום התשלום בפועל.

4.      נקבע כי במכירת המניות המוקצות בפועל על ידי מחזיקי אגרות החוב יקבע המחיר המקורי של המניות המוקצות בידי מחזיקי אגרות החוב, לפי ממוצע שערי הסגירה של שלושת ימי המסחר האחרונים של המניות שקדמו ליום התשלום בפועל, בהתאם לאמור בסעיף  3 לעיל. כמו כן, נקבע כי יום הרכישה של המניות יהיה יום התשלום בפועל.

5.      נקבע כי לגבי כתבי האופציה אשר יוקצו למחזיקי אגרות החוב, שווי הריבית יקבע בהתאם למכפלת כמות כתבי האופציה להן זכאים מחזיקי אגרות החוב בהתאם ליחס החלוקה, בממוצע שערי הסגירה של האופציה בשלושת ימי המסחר שלאחר יום התשלום בפועל, הוא יום רישומם בבורסה.

6.      נקבע כי במכירת כתב האופציה בפועל על ידי מחזיקי אגרות החוב יקבע המחיר המקורי של כתב האופציה בידי מחזיקי אגרות החוב, לפי ממוצע שערי הסגירה של שלושת ימי המסחר של כתב האופציה שלאחר יום התשלום בפועל, בהתאם לאמור בסעיף  5 לעיל. כמו כן, נקבע כי יום הרכישה של האופציות יהיה יום התשלום בפועל. הובהר, כי בגין מימוש כתב האופציה למניות החברה על ידי מחזיקי אגרות החוב יחולו הוראות הפקודה והתקנות הרלוונטיות מכוחה וכן יחולו הוראות סעיף קטן זה לעניין המחיר המקורי ויום הרכישה, בהתאמה.

7.      נקבע כי לכל אחד מהמחזיקים באגרות החוב יצורף לטופס 867 חלקו בשווי הריבית כאמור לעיל, שיעור המס וסכום המס שנוכה לו, והכל בהתאם לאמור בתקנה  16 לתקנות ניכוי מריבית.

8.      במסגרת החלטת המיסוי הובהר כי ההחלטה מתייחסת לאופן המיסוי וניכוי המס במקור ממחזיקי איגרות החוב בלבד, במסגרת ההסדר המוצע.

9.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות