דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 15/06

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 15/06

שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים – קרן גידור חייבת

העובדות:

1.      יזמים בתחום שוק ההון מעוניינים להקים קרן גידור (להלן: "הקרן") אשר תתאגד כשותפות מוגבלת ותכלול שותפים מוגבלים תושבי ישראל ושותפים מוגבלים תושבי חוץ (להלן: "השותפים המוגבלים"), אשר השקעתם בקרן מהווה השקעה פסיבית, וזאת לשם השקעה משותפת בנכסים פיננסיים בשוק ההון.

2.      היזמים אחראיים לזיהוי תושבותם של השותפים המוגבלים בקרן ולפיצול הכנסות הקרן בין חלקם של השותפים המוגבלים הישראליים והשותפים המוגבלים תושבי החוץ.

3.      ניהול הקרן וקביעת מדיניות ההשקעות יתבצע על ידי השותף הכללי בקרן (להלן: "השותף הכללי"), אשר יתאגד כחברה בע"מ.

4.      לצורך פעילותה והשקעותיה של הקרן, יכולה הקרן ליטול הלוואות.

פרטי הבקשה:

1.      קביעת סיווג ההכנסות שיתקבלו מהקרן בידי השותפים המוגבלים.

2.      קביעת שיעור המס ועיתוי תשלום המס בגין הרווחים אשר הקרן תפיק.

3.      מתן פטור מניכוי מס במקור להכנסות מהנכסים הפיננסיים המתקבלות בידי הקרן.

החלטת המיסוי ותנאיה:

לגבי חלקם של תושבי ישראל בקרן

1.      החייבת במס תהא הקרן עצמה.

2.      מועד אירוע המס בידי הקרן, יהא במועד מימושם של הנכסים בקרן או במועד קבלת הכנסה (ריבית, דיבידנד וכד') מהנכסים בקרן.

3.      מועד תשלום המס יהא בכל 31/1 ו-31/7 של כל שנת מס (להלן: "מועד תשלום המס"), וזאת בשל ההכנסות נטו (בניכוי הוצאות ובקיזוז הפסדים), שהתקבלו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח והתשלום.

4.      במועד תשלום המס תשלם הקרן מס בשל ההכנסות אשר התקבלו בידיה, בהתאם לשיעור המס המשוקלל שיחושב לפי שיעור ההחזקה של השותפים המוגבלים בקרן, כדלקמן:

4.1       יחיד תושב ישראל – 25%.

4.2       חברה תושבת ישראל, שלא חלו בקביעת הכנסתה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים, הן בשנת המס 2005 והן בשנת המס 2006 ואילך – 25%.

4.3       חברה תושבת ישראל שחלו בקביעת הכנסתה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים בשנת המס 2005 – מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף  126(א) לפקודה.

4.4       גופים מוסדיים הפטורים מכוח סעיף  9(2) לפקודה – פטור בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף  9(2) לפקודה בנושא שליטה בחברות בהן משקיעה הקרן.

5.      שיעור המס ליחיד מותנה בכך שיחזיק בזכויותיו בקרן בתקופה שלא תפחת מ-9 חודשים.

6.      בכל מועד אירוע מס, תבוצע התאמה של המחיר המקורי של הזכות בקרן בידי השותפים המוגבלים השונים, וזאת בהתאם לחלקו של כל אחד בהכנסות ובחבות המס. קרי, הרווח בקרן יעלה את המחיר המקורי של הזכות בקרן עפ"י חלקו של השותף המוגבל בהכנסה ברוטו בניכוי המס החל עליו. כמו כן, בכל מקרה בו יחולקו רווחים לשותפים המוגבלים בקרן, יקטן המחיר המקורי של הזכות בקרן בגובה הרווחים המחולקים נטו לאחר המס.

7.      פדיון הזכות בקרן על ידי השותפים המוגבלים, יהא פטור ממס ומניכוי מס במקור, בידי השותפים המוגבלים, ובלבד שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים שבידיהם, אינה הכנסה מעסק.

8.      הקרן תקיים מנגנון אשר יבטיח כי בעת מימוש נכסים אשר הובאו בחשבון בעת פדיון זכויותיו בקרן של שותף מוגבל, לא ייווצר עודף ניכוי מס במקור ולא ייווצר חוסר ניכוי מס במקור בהשוואה למצב בו היו מוחזקים כל נכסי הקרן במישרין על ידי השותפים המוגבלים.

9.      במידה ובמועד אירוע המס, ייווצרו הפסדים בקרן, הרי שהפסדים אלו יהיו בני קיזוז במישור הקרן כנגד כל מקור הכנסה אחר.

10.    במידה ובמועד אירוע המס, יהיו למחזיקים בקרן הפסדים אחרים, שאינם נובעים מההחזקה בקרן, ניתן יהיה לקזזם בהתאם להוראות סעיף  92 לפקודה או בהתאם להוראות סעיף  28 לפקודה, בהתאמה ולפי העניין, כנגד ההכנסות המיוחסות להם מהקרן, וזאת ע"י הגשת דו"ח למס הכנסה.

11.    פעילות הקרן כשלעצמה לא תגרום לסיווג הכנסתם של השותפים המוגבלים כפעילות מעסק.

12.    השותף הכללי ירשם כמוסד כספי כהגדרתו בחוק מע"מ, רק לגבי חלקם של השותפים המוגבלים תושבי ישראל.

13.    נאמן אחראי על יישום הסדר המס המפורט.

לגבי חלקם של תושבי החוץ בקרן

1.      הקרן תהא פטורה מניכוי מס במקור רק לגבי הכנסות אשר אילו היו מתקבלות במישרין בידי תושב החוץ הן היו פטורות בידיו. לגבי הכנסות אשר חייבות במס בידי תושבי החוץ, תנכה הקרן במועדי החיוב, מס בשיעור של 25%, בכפוף לאמנות המס השונות.

2.      מועד אירוע המס בקרן, בהתאם לחלק היחסי שמחזיק כל אחד מהמשקיעים בקרן, יהא במועד מימושם של הנכסים בקרן או במועד קבלת הכנסה (ריבית, דיבידנד וכד') מהנכסים בקרן.

3.      הפטור לשותף המוגבל תושב החוץ מותנה בכך שיחזיק בזכויותיו בקרן בתקופה שלא תפחת מ-9 חודשים.

4.      פעילות הקרן כשלעצמה לא תגרום לסיווג הכנסתם של השותפים המוגבלים כפעילות מעסק.

5.      הקרן כשלעצמה אינה מהווה "מוסד קבע" בישראל לשותפים המוגבלים תושבי החוץ, ביחס להשקעותיהם בקרן.

הוראות כלליות

1.      נקבע נאמן אשר יהיה אחראי על יישום הסדר המס המפורט לעיל.

2.      יראו את הכנסות השותף הכללי מדמי ניהול ומדמי הצלחה מהקרן, כהכנסה מעסק, אשר הופקה ונצמחה בישראל.

3.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות