דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 14/07

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 14/07

הנפקת אגרות חוב מובנות

העובדות:

1.  בכוונת מוסד כספי לפרסם תשקיף על פיו יוצעו לציבור, סדרות של אגרות חוב, אשר מאפשרות למחזיק בהן ליהנות מתשואה עודפת הנגזרת מעלייה בשווי נכס כלשהו או בשיעור מדד כלשהו, שנקבעו בתשקיף. יצוין כי במקרה של ירידה בשווי הנכס או בשיעור המדד האמור, יכול וקרן ההשקעה באגרות החוב תופחת בהתאם.

2.  מלבד האמור בסעיף 1 לעיל, אגרות החוב אינן צמודות למטבע או למדד כלשהו ואינן נושאות הפרשי הצמדה או ריבית כלשהי. אגרות החוב תונפקנה ב-100% מערכן הנקוב.

3. הנפקת אגרות החוב תתבצע באמצעות חברות בנות של המוסד הכספי (להלן: "החברות הייעודיות") אשר כל מטרתן הינה ביצוע כל פעולות הנדרשות מהמוסד הכספי כחלק מהתחייבויותיה התשקיפיות, לרבות מכירה ורכישה של אגרות החוב אשר הונפקו ע"י המוסד הכספי, ניהול ותפעול מלאי ניירות הערך המשמש לכיסויי ההתחייבויות בגין אגרות החוב וכיו"ב.

4. בכוונת המוסד הכספי לחלק למחזיקי אגרות החוב סכומים מסוימים שמקורם בדיבידנד ו/או ריבית מניירות הערך המשמשים לכיסוי ההתחייבויות בגין אגרות החוב (להלן: "דמי השתתפות").

5.      כל סדרות אגרות החוב ירשמו למסחר בבורסה. מחירן של אגרות החוב בבורסה, יקבע כבכל נייר ערך סחיר, בהתאם לתנאי השוק.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על מחזיקי אגרות החוב והחברות הייעודיות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      אגרות החוב תסווגנה כ"נייר ערך", כהגדרת המונח בסעיף  88 לפקודה.

2.      חישוב רווח ההון הריאלי ו/או הפסד ההון במכירת אגרות החוב בידי המחזיקים בהן, יתבצע בהתאם לאמור בתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002. ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי בידי אותם מחזיקים, יהא בהתאם להוראות הקבועות בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.

3.      בחישוב רווח ההון הריאלי הנובע למחזיקים באגרות החוב, יילקח כמדד – מדד המחירים לצרכן בלבד.

4.      דמי ההשתתפות המשולמים למחזיקי אגרות החוב, יסווגו לצרכי מס כריבית מנייר ערך הצמוד למדד המחירים לצרכן. ניכוי המס במקור מהריבית כאמור, יהא בהתאם להוראות הקבועות בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005.

5.      כל הכנסתם של המוסד הכספי והחברות הייעודיות הנובעת מההנפקה והתפעול של אגרות החוב, לרבות מהחזקת הנכסים המגבים את ההתחייבויות למחזיקי אגרות החוב תסווג כהכנסה מעסק לפי סעיף  2(1) לפקודת מס הכנסה.

6.      החברות הייעודיות תרשמנה כ"מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מע"מ.

7.      ככלל, נקבע כי ההוצאות הכרוכות בהנפקת אגרות החוב, יופחתו לאורך חיי אגרות החוב, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, ובכפוף להוראות הפקודה. יחד עם זאת, חלקן של הוצאות הנפקת אגרות החוב, אשר שולמו כנגד היקף הסדרה שטרם הונפקה לציבור, יותרו בניכוי רק ממועד מכירתן לציבור, ויופחתו ממועד זה לאורך חיי אגרות החוב, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, ובכפוף להוראות הפקודה.

8.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות