מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 9/11

החבות במע"מ של ניהול סניפים הפזורים בעולם של תושבי חוץ כאשר אחד הסניפים ממוקם ופועל מישראל.

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל מחזיקה במרבית המניות של חברה זרה (להלן: "חברה זרה 1").

2. חברה זרה 1 מחזיקה בבעלות המלאה בחברה זרה אחרת (להלן : "חברה זרה 2").

3. חברה זרה 2 מחזיקה ב-20 סניפים ברחבי העולם העוסקים במתן חוות דעת מקצועיות, ביניהם סניף בישראל (להלן: "הסניף הישראלי").

4. לסניפים, שאינם ממוקמים בישראל, אין פעילות בישראל. כלומר, כל הפעילות העסקית של הקבוצה בישראל מתרכזת בסניף הישראלי .

5. בשלב מסוים הוחלט, כי ניהול הקבוצה יעבור מחו"ל לישראל ויבוצע ע"י מס' עובדים שיועסקו בישראל ע"י שתי החברות הזרות. החברות הזרות תקבלנה דמי ניהול מהסניפים תמורת מתן שירותי הניהול.

פעילות הסניף הישראלי תהא נפרדת מפעילות הניהול שתבוצע בישראל, והינה חייבת במע"מ בשיעור מלא.

6. אחד המנהלים של חברה זרה 1 משמש, נוסף על תפקידו בניהול הקבוצה הבינלאומית, גם כמנהל של הסניף הישראלי והוא מטפל בלקוחות ישראלים במסגרת הסניף המקומי.

7. הסניף הישראלי שוכר משרדים במשותף עם חברה זרה 1 ומקבל שירותי מזכירות מחברה זו.

הבקשה:

אישורנו כי שירותי הניהול, הניתנים ע"י החברות הזרות לסניפים, חבים במע"מ בשיעור אפס מכוח סעיף  30(א)(5) לחוק מע"מ, היות ומדובר במתן שירות לתושב חוץ.

​החלטת המיסוי ותנאיה:

1. סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ קובע, כי יחול מס בשיעור אפס על שירות הניתן לתושב חוץ, ובלבד שהתקיימו כל התנאים להלן:

1.1  השירות ניתן למי שהינו בבחינת "תושב חוץ" כהגדרתו בס'  30(ג) לחוק מע"מ, קרי:

                    "תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל".

1.2 בסעיף  1 לחוק מע"מ נקבע כי "תושב חוץ" הוא:

 "… (2) לגבי חבר בני אדם – חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל".

1.3 השירות לא ניתן, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל.

1.4 מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה 12 לתקנות מע"מ, קרי בספרי החשבונות של העוסק נרשמו מחיר העיסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה, וכמו כן בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.

2. במקרה דנן, במידה ופעולות הניהול שיבצעו החברות הזרות יתייחסו לסניפים בכל רחבי העולם, ללא יכולת להפריד את החלק המתייחס לסניף הישראלי, אזי על התמורה שמקבלות החברות הזרות בשל מתן שירותי הניהול לקבוצה יחול מע"מ בשיעור אפס מכח סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, בכפוף לקיום התנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

3. אישור זה מותנה בקיום הפרדה מוחלטת בין הפעילות בישראל, שעניינה ניהול הקבוצה הבינלאומית, לבין הפעילות העסקית השוטפת של הסניף הישראלי מול גורמים ישראלים, בשלה חלה חבות במע"מ בשיעור מלא.

4. יודגש, כי שירותי הניהול הניתנים בישראל ע"י החברות הזרות לסניף הישראלי, לרבות: שרותי מזכירות, הנה"ח, חבים במע"מ בשיעור מלא.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות