מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 7215/16

החבות במע"מ של שירותים שנתקבלו מתושב חוץ ונצרכו בחו"ל

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל רשומה לצורכי מע"מ כ"עוסק מורשה" (להלן: "החברה").
2. מניות החברה הוחזקו על ידי בעלי מניות ישראליים ובעלי מניות זרים.
3. בעלי המניות של החברה החליטו למכור את מניות החברה (להלן: "המכירה") לרוכש תושב חוץ (להלן: "הרוכש"). בעלי המניות והחברה         החליטו על ביצוע המכירה במטרה שהמכירה לרוכש תתרום לפעילותה העסקית העתידית של החברה.
4. הליך איתורו של הרוכש וניהול המשא ומתן לצורך ביצוע המכירה נעשו אך ורק מחוץ לישראל.
5. במסגרת המכירה קיבלה החברה שירותים מנותני שירותים זרים (להלן: "השירותים"), כמפורט להלן:

א. שירותי בנק השקעות- החברה התקשרה עם בנק השקעות זר (להלן: "הבנק") בכדי לסייע בליווי העסקה. הבנק העניק את שירותיו לחברה     בחו"ל ושירותיו כללו בעיקר ייעוץ ועזרה בניהול המשא ומתן מול הרוכש.
ב. חברת נאמנות– ההתקשרות של החברה מול חברת הנאמנות זרה (להלן: "חברת הנאמנות") נעשתה עם ביצוע המכירה. חברת הנאמנות       שימשה כנציגה של המוכרים, הפעילה מנגנון תשלום של הכספים שנשמרו בנאמנות, בחנה עמידה באבני הדרך שנקבעו, העבירה את           הכספים שנשמרו בנאמנות וטיפלה במחלוקות שהתעוררו בהקשר זה.

הבקשה: 

אישורנו כי השירותים אשר הוענקו לחברה בקשר למכירה, אינם חייבים במע"מ.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "החוק") קובע: "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס בשיעור אחד ממחיר             העסקה או הטובין..".

2. סעיף 15 (א) לחוק קובע: "יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:
(1) נתן אותו מי שעסקו בישראל; מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו, לעניין זה, כמי שעסקו בישראל.
(2) הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין מס הכנסה רואים אותה כתושבת          ישראל.
(3) הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל".

3. במקרה שלפנינו לא חלות החלופות הראשונה והשלישית של סעיף 15 (א) לחוק מאחר ועל פי המידע שנמסר, לנותני השירותים הזרים אין     סניף ו/או עסקים בישראל, והשירות לא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל.

4.  תקנה 6 ד לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 (להלן "התקנות"), שעניינה חיוב הקונה – בתשלום המס בשל יבוא שירותים, קובעת:
 "נעשתה עסקה בישראל, והמוכר או נותן השירות הוא תושב חוץ, תחול חובת תשלום המס על הקונה, זולת אם ברשותו של הקונה          חשבונית בשל העסקה; לעניין זה יחולו הוראות תקנה 6 ג(ד) לתקנות בשינויים המחויבים"

5. על פי סעיף 15 (א)  (2) לחוק ותקנה 6 ד לתקנות, במקרה שבו תושב ישראל קיבל שירות מתושב חוץ והשירות נצרך בישראל, עסקת             השירות שנתן תושב החוץ תחשב כעסקה בישראל והחייב במס בגינה יהיה מקבל השירות.

6. מאחר והבנק העניק שירותים אשר ניתנו בחו"ל ונצרכו בחו"ל, ועיקרם בסיוע, קידום משא ומתן וליווי העסקה בחו"ל בין החברה לבין הרוכש,     הרי שבנסיבות האמורות שירותי הבנק אינם בגדר שירותים מיובאים לישראל, ועל כן לא יחולו בגינם הוראות סעיף 15 (א) לחוק ותקנה 6 ד     לתקנות.

7. יחד עם זאת, באשר לשירותים אשר ניתנו על ידי חברת הנאמנות הכוללים, בין היתר, מתן שירותי נציגות, הפעלת מנגנון תשלום של כספים     השמורים בנאמנות, בחינת העמידה באבני הדרך שנקבעו, חלוקת הכספים השמורים בנאמנות וטיפול במחלוקות המתעוררות בהקשר זה,      לעמדתנו, השירותים הללו נצרכו בישראל, ולפיכך בגינם יחולו הוראות סעיף 15 (א) (2) לחוק ותקנה 6 ד לתקנות.

8.  הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

9.  החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות