מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 6/11

החבות במע"מ של התמלוגים שישולמו לחברה זרה וכן של התקבולים בגין החזר ההוצאות שיתקבלו בישראל מחברה זרה.

העובדות:

1. חברה זרה חתמה על הסכם (להלן: "ההסכם") עם חברה ישראלית (להלן: "החברה"), לפיו החברה הזרה תקנה לחברה רישיון שימוש בלעדי ובלתי חוזר בטכנולוגיה ובקניין רוחני השייכים לחברה הזרה בקשר למכשיר שפותח על ידה (להלן: "המכשיר") והדרוש לחברה לצורך ביצוע ניסויים.

2. בתמורה לרישיון השימוש, החברה תשלם לחברה הזרה תמלוגים המחושבים כאחוז מהכנסותיה של החברה מהשימוש במכשיר. מעבר לתמלוגים הנ"ל, החברה הזרה לא תקבל כל תקבול נוסף.

3. בהסכם נקבע בנוסף, כי החברה הזרה תשלם לחברה תקבולים המהווים השתתפות בהוצאות בהן תישא החברה, וזאת עד לתקרה מסוימת (להלן: "החזר ההוצאות").

4. הנתונים שייאספו במסגרת הניסויים שתבצע החברה, ה-IP והידע שתפתח החברה יהיו בבעלותה הבלעדית.

5. הצדדים יוכלו לרשום במשותף פטנטים על קניין רוחני כתוצאה מהפיתוחים שתבצע החברה.

6. החברה הזרה לא רשומה בישראל, ולכן היא בבחינת "תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף  1 לחוק מע"מ. כמו כן, לחברה זו אין נכסים ומשרד בישראל ואין היא מבצעת עסקאות בישראל.

הבקשה:

עמדתנו בנוגע לחבות במע"מ בשל התמלוגים שתשלם החברה לחברה הזרה ובשל התקבולים שהחברה הזרה תשלם לחברה בגין החזר הוצאות.

​החלטת המיסוי ותנאיה:

1. הרישיון, שהחברה הזרה מוכרת לחברה, להשתמש בקניין רוחני השייך לחברה הזרה, הינו בגדר נכס בלתי מוחשי, ולכן רכישתו ע"י החברה מהחברה הזרה והשימוש בו בישראל מהווים "יבוא טובין" החייב במע"מ עפ"י סעיף  2 לחוק מע"מ.

2. לאור האמור לעיל, על פי תקנה  6ג' לתקנות מע"מ על החברה לשלם את המס בעת העברת התמורה לחו"ל באמצעות מוסד כספי, או לדווח באמצעות הוצאת חשבונית עצמית, במידה והעבירה את התמורה שלא באמצעות מוסד כספי .

3. החברה רשאית לנכות מס תשומות הכלול ב"מסמך האחר" שינפיק המוסד הכספי, או בחשבונית העצמית שהוציאה, בכפוף להוראות כל דין.

4. התקבולים שתקבל החברה מהחברה הזרה, לרבות החזר הוצאות בהן נשאה, הינם בבחינת תמורה עבור מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ (מכירת הזכויות בפיתוחים עתידיים שתפתח החברה), דהיינו "טובין" ו"עיסקה" כהגדרתם בסעיף  1 לחוק מע"מ.

בשל מכירה זו יחול מע"מ בשיעור אפס עפ"י סעיף  30(א)(2) לחוק מע"מ, בכפוף לקיומם בפועל של התנאים הקבועים בתקנה  12 לתקנות מע"מ, קרי בספרי החשבונות של העוסק נרשמו מחיר העיסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה, וכמו כן בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות