מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 5739/16

החבות במס במתן שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת

העובדות:
1. חברה בע"מ (להלן: "החברה") מעניקה שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת (להלן: "השירותים").
2. החברה רשומה במשרד מע"מ האזורי בחדרה ואינה רשומה במשרד מע"מ האזורי באילת.
3. החברה חויבה בשומת עסקאות (להלן: "השומה"), לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ").
4. השומה בוצעה על ידי המשרד האזורי בחדרה לאור העובדה שהחברה דיווחה על השירותים כחייבים במס בשיעור אפס בזמן שהיה עליה, עפ"י עמדתנו, לדווח על השירותים הנ"ל כחייבים בשיעור מס מלא.
5. החברה טענה כי דיווחה על עסקאותיה כחייבות במס בשיעור אפס שכן השירותים נכללים בתקנה 20א' (4) לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ו – 1985 (להלן: "תקנות אס"ח").

הבקשה:

עמדתנו בדבר האפשרויות העומדות בפני החברה בקשר לשירותים על פי חוק אזור סחר חופשי אילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה – 1985 (להלן: "חוק אס"ח").

תמצית הסדר המס ותנאיו:
נקבע, בשים לב לנסיבות המקרה:

1. על פי חוק אס"ח, תושב אזור אילת הינו:

(1) יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העיר אילת או באזור אילת והתגורר שם לפחות שלושה חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה.
(2) חבר-בני-אדם כמשמעותו בפקודה שיש לו עסק באזור אילת – לגבי אותו עסק, בתנאי שנרשם באילת כעוסק לענין חוק מע"מ לגבי העסק האמור ובתנאים אחרים שנקבעו".

2. החברה אינה עונה להגדרת "תושב אזור אילת" כהגדרתו בחוק אס"ח ואף לא ביקשה להירשם כעוסק במשרד האזורי באילת בתקופה הרלוונטית.

3. מטרת תקנה 20א' לתקנות אס"ח היא לתת מענה לאותם שירותים שערב חקיקת התקנה לא ניתן היה לקבלם באזור אילת ואף נמנו על ידי המחוקק ברשימה סגורה של שירותים המפורטים בתקנות אס"ח כדלקמן: "על סוגי השירותים המפורטים להלן הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס, אם על גבי המקור וההעתקים של החשבוניות נשוא השירות נרשמו שמו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף של העוסק תושב אזור אילת אשר ניתן לו השירות.

1. הובלת טובין לאילת.
2. שירות שהוא התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של טובין אלה: א. מעליות. ב. מערכות מיזוג אויר. ג. מקרר תעשייתי. ד. מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים. ה. רכב.
3. שירותי טכנאות שיניים.
4. שירותי ניהול לבתי מלון שאישר המנהל.
5. רכישת שירותי מלון.
6. שירותי אדריכלות לבתי מלון".

4. לתקנה 20א' (4) לתקנות אס"ח פורסמה הוראת פרשנות על ידי אגף המכס והמע"מ (מס' 4/99, להלן: "הפרשנות"), ולפיה השירותים הכלולים בתקנה 20א' (4) כוללים רק את השירותים הבאים: א. ניהול חשבונות ב. ראיית חשבון ג. ייעוץ מס ד. עריכת דין ה. פרסום ו. רישום מקרקעין ז. ייעוץ כלכלי ח. שרותי שיווק.

5. לאור האמור לעיל, על פי עמדתנו, השירותים אותם העניקה החברה לבתי המלון באילת חייבים במס בשיעור מלא, שכן השירותים אינם נמנים על הסוגי השירותים שפורטו בתקנה 20א' לתקנות אס"ח ובפרשנות.

6. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

8. יצוין, כי החברה רשאית להירשם כעוסק תושב אזור אילת וליהנות (ממועד הרישום כאמור) מהטבות המס שמציע החוק, והכל בהתאם לעמידתה בכל הכללים הקבועים בחוק אס"ח, בתקנות ובפסיקה.

9. החלטת מיסוי זו מבטלת את כל ההוראות והאישורים שניתנו בעבר בהנהלת רשות המיסים או במשרדים האזוריים בנושא זה, ככל והמסמכים קבעו עמדה שונה מהעמדה המופיעה בהחלטה זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות