דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי – מס ערך מוסף
מע"מ – החלטת מיסוי 5289/17 לא בהסכם

מע"מ – החלטת מיסוי 5289/17 לא בהסכם

החבות במע"מ במכירת ספרים משומשים

העובדות:

1. עוסק שעסקו קניה ומכירה של ספרים חדשים וגם של ספרים משומשים.

2. כחלק מפעילותו, רוכש העוסק ספרים משומשים מאנשים פרטיים באופן הבא:

לקוח אשר מעוניין לרכוש ספרים, מביא עמו ספרים משומשים ובהתאם לכך מתבצעת התחשבנות כדלקמן:

א. במידה ושווי הספרים שרכש הלקוח שווה לשווי הספרים המשומשים שהוא מסר, הלקוח אינו נדרש להוסיף סכום נוסף עבור הספרים שרכש.
ב. במידה ושווי הספרים שרכש הלקוח נמוך משווי הספרים המשומשים שהוא מסרהלקוח יקבל תעודת זיכוי אותה יוכל לממש בעתיד. 
ג. במידה ושווי הספרים שרכש הלקוח גבוה משווי הספרים המשומשים שמסר, הלקוח יידרש לשלם את ההפרש.

הבקשה:
עמדתנו למחיר העסקה לעניין מע"מ

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה

1. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975( להלן- "החוק") מטיל חבות במס על עסקה בישראל .

2. סעיף 7 לחוק קובע כי: "מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה…"

3. סעיף 38 לחוק קובע כי:עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חודשים מיום הוצאבתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך"".היינו, מחד על העוסק לדווח על מלוא מחיר עסקאותיו, ומנגד הוא רשאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שהוצאה לו כדין, והכל בהתאם להוראות סעיפים 38 ו-41 לחוק
4. חריג לעניין מחיר העסקה נקבע גם בסעיף 5(א) לחוק הנוגע ל"דברי אמנות ונכסים משומשים". סעיף 5(א) לחוק קובע כדלקמן:
שר האוצר רשאי לבקש סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים למעט דירת מגורים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהיה לא ממחירם המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה. קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו". דהיינו, מחיר העסקה החייב במס הוא ההפרש שבין המחיר בעת המכירה לבין המחיר בעת הרכישה.

5. מכוח סעיף 5(א) לחוק הותקנו תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשיםהתשל"ט- 1979( להלן- "תקנות מכירת רהיטים משומשים") ובה נקבעו סוגי נכסים שלגביהם יחולו הוראות סעיף 5(א) לחוק. תקנה 1 לתקנות מכירת רהיטים משומשים מגדירה רהיטים כדלקמן: "רהיטים- רהיטים וחפצי בית משומשים". 

6. לעמדתנו, ספרים משומשים יהיו בגדר "חפצי בית משומשים", כהגדרתם בתקנות מכירת רהיטים משומשים, רק כאשר מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. במכירת ספרים חדשים על העוסק להוציא חשבונית ולשלם מס עסקאות על מלוא מחיר מכירתם, ללא קשר לסוג התמורה או לאופן בו התקבלה התמורה, ולפרט בגוף החשבונית את התמורה שהתקבלה. כאשר התמורה כולה או מקצתה מתקבלת בדרך של קבלת ספרים משומשים, יש לרשום בחשבונית היוצאת ללקוח את שווי הספרים המשומשים מכלל העסקהלצורך כך, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, על העוסק לנהל רישום מפורט של הספרים המשומשים שהתקבל בעסקו. הרישום יכלול, בין היתר, פרטים לזיהוי חד ערכי של כל ספר, מועד רכישתו, זהות הקונה ממנו התקבלו הספרים ומחיר הרכישה של כל ספר, באופן בו כאשר נמכרים הספרים המשומשים ניתן יהיה לקבוע את ההפרש בין מחיר רכישתם לבין מחיר מכירתם
ב. עם מכירת הספרים המשומשים יהיה מחיר עסקאותיו של העוסק ההפרש בין מחיר מכירתם לבין מחיר רכישתם, כאשר הערך שצוין בחשבונית בעת ביצוע עסקת החליפין יהווה את הערך הקבוע במועד רכישתם.
ג. כאשר נמכר ספר משומש במחיר הנמוך ממחיר הרכישה (להלן – "הפסד"), מחיר העסקה יהיה אפס. במקרה זה אין להקטין את מחיר המכירה של הספר החדש בגובה ההפסד. כמו כן יובהר, כי ההפסדים לא ניתנים להעברה מעסקה לעסקה, ויש לראות בכל עסקה כעסקה נפרדת.
   .7לסיכום, בכפוף לתנאים שנקבעו לעיל ובכפוף לניהול תיעוד ראוי כמפורט בתקנה 3 לתקנות מכירת רהיטים משומשים שעניינו יכולת המעקב אחר רכישת הספרים המשומשים ומכירתם, יחולו על עסקאות מכירת ספרים משומשים הוראות סעיף 5(א) לחוק.
8. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
9. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות