מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 4986/16

הנושא: החבות במע"מ בגין מכירת דלקים באזור אילת

העובדות:
1. חברה בע"מ (להלן: "החברה") מוכרת דלק באמצעות כרטסי תדלוק (להלן: "הכרטיס"), בכל רחבי הארץ.
2. החברה רשומה כ"עוסק" לצרכי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975 (להלן: "החוק").
3. מכירת הדלק מתבצעת באופן הבא: הלקוח, אשר מחזיק בכרטיס, מגיע לתחנת דלק שמפעילה אחת מחברות הדלק הפועלות בישראל, ומתדלק את רכבו באמצעות הכרטיס.
4. לקוחות החברה מתדלקים את רכבם באמצעות הכרטיס גם בתחנות דלק הממוקמות באזור אילת.
5. בכל פעם שהלקוח רוכש דלק בתחנת הדלק, מתבצעת עסקה של מכירת דלק מחברת הדלק לחברה, ובמקביל מתבצעת עסקה של מכירת דלק מהחברה ללקוח.
6. בסוף כל חודש החברה מקבלת לידיה חשבוניות מס עבור הדלק אשר רכשה מחברות הדלק האחרות, כאשר עבור הדלק אשר נרכש מתחנות דלק הממוקמות באזור אילת, החברה מקבלת חשבוניות מס נפרדות אשר הן לא כוללות מע"מ.

הבקשה:
בפנייתך בקשת את אישורנו לאופן ההתנהלות והדיווח למע"מ.

תמצית הסדר המס ותנאיו:
1. מכירת הדלקים בתחנת הדלק הממוקמת באזור אילת לחברה תהא פטורה ממע"מ עפ"י סעיף 5 (ג) לחוק אזור סחר חופשי באילת ( פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה 1975.
2. בגין מכירת הדלקים בתחנות דלק שממוקמות באזור אילת ללקוח של החברה, החברה תהיה חייבת במע"מ בגובה ההפרש שבין מחיר הרכישה מחברות הדלק האחרות למחיר המכירה באותן תחנות דלק (להלן: "מחיר העסקה באזור אילת").
3. לצורך כך, החברה תנפיק חשבונית מס מרכזת בגובה מחיר העסקה באזור אילת לספרים לצורכי דיווח מע"מ.
4. במידה והלקוח ידרוש מהחברה לקבל חשבונית מס, החברה תגרע את הסכום הרלוונטי בגין העסקה מהחשבונית המס המרכזת, ותוציא ללקוח חשבונית מס פרטנית המפרטת את הסכומים הפטורים ממע"מ, את הסכומים החייבים במע"מ ואת מרכיב המע"מ הכלול בחשבונית המס.
5. למען הסר ספק יובהר, אישור זה רלוונטי אך ורק לגבי העסקאות המבוצעות באזור אילת לגביהן החברה מקבלת חשבוניות מס פטורות ממע"מ בגין הרכישה של הדלקים מחברות הדלק האחרות. בגין העסקאות אשר לגביהן אין החברה מקבלת חשבונית הכוללת מכירות הפטורות ממע"מ בגין רכישת הדלקים מחברות הדלק האחרות, אלא חשבוניות מס הכוללות מע"מ, על החברה להתחייב במס על מלוא מחיר המכירה של כמויות הדלק הכלולות בהן ללקוח, והחברה תהא רשאית לנכות את מס התשומות בגין רכישת הדלקים
בהתאם לתנאים הקבועים בחוק מע"מ.
6. האישור כפוף לעמידה בתנאים אשר הובאו לעיל.
7. האישור בתוקף עד לתאריך 31.12.2017 . לקראת המועד הנ"ל על החברה לפנות למחלקה המקצועית של מע"מ לבחינת הארכתו.
8. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
9. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות