דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי – מס ערך מוסף
מע"מ – החלטת מיסוי 4396/15 לא בהסכם

מע"מ – החלטת מיסוי 4396/15 לא בהסכם

החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות-סיווג כ"מועד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו

העובדות:

1.חברה בע"מ פועלת בישראל בהשקעות ובמסחר בניירות ערך בבורסה בישראל, בבורסה בחו"ל, והן בעסקאות מחוץ לבורסה (להלן- "החברה").

2. השקעות החברה והמסחר בניירות הערך מתבצעים עבור החברה באמצעות כספיה, השקעות בחשבון הנוסטרו של החברה.

3. החברה מבצעת מספר רב של פעולות השקעה ומסחר בניירות ערך.

4. שווי ההשקעות והמסחר בניירות ערך הינו גבוה.

5. פעילות החברה ממומנת, בין היתר, באמצעות הלוואות מתאגידים בנקאיים.

הבקשה:

בחינת הסיווג המתאים של פעילות החברה לצרכי חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן- "החוק").

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-
החברה תסווג לצרכי החוק כ"מוסד כספי" לאור הנסיבות והמאפיינים הבאים:

א. לחברה פעילות ענפה בשוק ההון ומחזורי קנייה ומכירה משמעותיים, החורגים באופן בולט מפעילות בעלת מאפיינים פרטיים.

ב. פעילות החברה דומה לפעילותם של גופים פיננסיים אחרים, כגון: בנקים, בתי השקעות וכו' המנהלים תיקי נוסטרו ומסווגים לצרכי החוק כ"מוסד כספי".

ג. בהסתמך על ההלכה שנקבעה בפס"ד רפאל מגיד ע"א 9187/06, מדובר בפעילות עסקית ולא בפעילות פרטית.

ד. סעיף 1(א) להוראות צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), התשל"ז 1977 (להלן- "הצו"), קובע:
"אלו יהיו מוסדות כספיים לעניין החוק:

1. עוסק שהוא חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וש- %75 או יותר ממחזור העסקאות שלו נובעים מעסקאות בתור שכזה.

2. עוסק שהוא נאמן או מנהל קרן כמשמעותם בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א 1961, וש- %75 או יותר ממחזור העסקאות שלו נובעים מעסקאות בתור שכזה.

3. מי שעסקו במכירת מטבע חוץ או ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, ולעניין זה יראו כמי שעסקו במכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פרעונם או פדיונם".

אופי פעילות החברה נופלת בגדר סעיף 1(א)(3) לצו.

ה. החברה פועלת בכספיה שלה והערך המוסף שלה בא לידי ביטוי ברווחים הנוצרים מפעילותה, רווחים שיש לכלול אותם במסגרת ה"מוסד כספי".

2. לאור סוג העסקאות המבוצעות על ידי החברה, היקף עסקאותיה, סכומיהן ותדירות העסקאות, פעילות החברה עונה להגדרת סעיף 1(א)(3) לצו, ולכן כלל פעילות החברה, בישראל ובחו"ל (לרבות: בבורסה בישראל, בבורסות בחו"ל ועסקאותיה מחוץ לבורסה), יסווג כ"מוסד כספי" לצרכי החוק.

3. יודגש כי הסיווג כ"מוסד כספי" חל גם על התאגדויות משפטיות אחרות, במידה והן מקיימות את אותו סוג ונפח פעילות (לרבות פעילות דומה המבוצעת על ידי אנשים פרטיים).

4. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

6. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות