מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 3968/14

החבות במע"מ של סכום המשולם ע"י הלקוח לעוסק עקב הפסקת התקשרות לפני תום תקופת ההתחייבות 

העובדות:

1.      חברה רשומה במע"מ כ"עוסק" (להלן: "החברה") מעניקה ללקוחותיה שירותים שונים.

2.      לצורך מתן השירותים, נחתם בין החברה ללקוחותיה הסכם המקנה ללקוחות זכות לקבל את השירותים במשך תקופת ההתקשרות במחירים מוסכמים מראש בהתאם למסלול השירותים שבחר הלקוח.

3.      בכל תחילת חודש מונפקות ללקוחות חשבוניות בגין החודש שחלף.

4.      ההסכם שנחתם עם הלקוחות מכיל מס' רכיבים:

א.      תקופת ההתחייבות -התקופה שבמהלכה הלקוח מחויב לתנאים שנקבעו בהסכם (להלן: "תקופת ההתחייבות" ו-"ההסכם" בהתאמה).

ב.       גובה התשלום החודשי שישלם הלקוח – התשלום החודשי משתנה בין החבילות השונות בהתאם להיקף השירותים הכלולים בחבילה.

ג.       התעריפים של השירותים השונים – התעריף הכולל את מחירי השירותים השונים שיקבל הלקוח מהחברה, עלות התקנת הציוד אצל הלקוח וכו'.
5.      לחברה יש מחירון קבוע לשירותים שהיא מעניקה ללקוחותיה (להלן:"המחיר הרגיל").

6.      מהחודש הראשון של תקופת ההתחייבות החברה גובה מלקוחותיה מחיר נמוך מהמחיר הרגיל (להלן: "המחיר המופחת") היות והיא מעניקה ללקוחות הטבה אוטומטית שמטרתה לוודא שהלקוח יישאר לקוח של החברה לאורך כל תקופת ההתחייבות.

7.      לקוח שאינו מפסיק את ההתקשרות עם החברה במהלך תקופת ההתחייבות משלם בכל חודש את המחיר המופחת.

לקוח אשר מפסיק את ההתקשרות לפני תום תקופת ההתחייבות אינו זכאי לקבל את ההטבה ועליו לשלם את המחיר הרגיל בגין השירותים, וזאת גם עבור התקופה שעברה מיום ההתקשרות ועד למועד הפסקת ההתקשרות.

המשמעות, במקרה של הפרת הסכם על ידי הלקוח המביאה לביטול העסקה לפני תום תקופת ההתחייבות (להלן: "הביטול"), קובע ההסכם כי על הלקוח להשיב לחברה את ההטבה שקיבל (להלן: "ההטבה").

8.      תשלום ההטבה נעשה עקב הפרת ההסכם ומשולם לחברה באופן נפרד מהתשלומים החודשיים בהם מחויב הלקוח בגין השירותים שניתנו לו.

הבקשה:

אישורנו כי ההטבה המשולמת לחברה מהווה פיצוי שאינו חייב במע"מ.

​החלטת המיסוי ותנאיה:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה –

1.      סעיף  7 לחוק מע"מ קובע:

"מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה, לרבות –
 …
(2)     כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי ההסכם על הקונה להחזירה… או כל תשלום אחר בשל פיגור בתשלום ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול העסקה…"
2.      במצב שבו לקוח מפסיק את ההתקשרות לפני תום מועד ההתחייבות, השבת ההטבה שקיבל בעבר אינה בגדר פיצוי שנותן הלקוח לחברה במסגרת ביטול עיסקה אלא מדובר בתשלום מלוא מחיר העיסקה כפי שסוכם בין החברה ללקוח במועד ההתקשרות.

3.      הלקוח שהפסיק את ההתקשרות עם החברה לפני סיום תקופת ההתקשרות התחייב כבר במועד ההתקשרות להחזיר לחברה את כל ההטבות שיקבל במהלך תקופת ההתחייבות, במידה ויפסיק את ההתקשרות לפני סוף התקופה.

4.      התשלום שגובה החברה מהלקוח בעקבות קיצור תקופת ההתקשרות מהווה חלק בלתי נפרד מהתמורה שמשלם הלקוח עבור העיסקה שהתקיימה בין הצדדים, היינו, עבור השירותים שקיבל.

במקרה הנ"ל לא מדובר בפיצוי שאינו חייב במע"מ, לאור מהות התשלום ואופן חישובו והיות חלק מהתנאים שסוכמו בין הצדדים בעת ההתקשרות.

אשר על כן, תשלום ההטבה לחברה מהווה חלק ממחיר העיסקה לצורך מע"מ והוא חייב במע"מ באופן מלא.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות