מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 3956/16

מחיר העסקה ברכישת שירותים באמצעות יישומון

העובדות:
1. חברה בע"מ הרשומה כ"עוסק" לצרכי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975- (להלן- "החוק") פיתחה יישומון (אפליקציה) המיועד למכשירים ניידים  (להלן – "היישומון").
2. מטרת היישומן היא לאפשר למשתמשים בו (להלן – "המשתמשים") לרכוש שירותים שונים (להלן – "השירותים").
3. השירותים ניתנים למשתמשים על ידי ספקים שונים (להלן- "הספקים").
4. למעשה החברה מהווה גורם מתווך בין המשתמשים לבין הספקים וזאת באמצעות השימוש ביישומון.
5. המחיר בעבור השירותים נקבע ע"י הספקים ואינו נתון לשיקול דעתה של החברה.
6. היישומון זמין להורדה בחנויות היישומונים במכשירים הסלולריים החכמים.
7. התשלום בגין השירותים שהוזמנו באמצעות היישומון על ידי המשתמשים נעשה באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי של  המשתמשים ליישומון.
8. החברה תעביר לספקים את מלוא התשלומים ששולמו על ידי המשתמשים בניכוי עמלות בשיעור מסוים מהתשלומים (להלן – "העמלות") כתמורה עבור שירותי התיווך והפרסום שהעניקה לספקים החברה.
9. במקרים בהם השירותים שהוזמנו ע"י המשתמשים לא סופקו, החברה תחזיר את כל התמורה למשתמשים.

הבקשה:

לאשר כי:
א. בגין קבלת התקבולים מהמשתמשים באמצעות היישומון, עבור מתן השירותים, תנפיק החברה קבלות בלבד.
ב. בגין העמלות, החברה תנפיק לספקים חשבוניות מס.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. חלופה (1) להגדרת "עסקה" בחוק קובעת – "מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד".

2. סעיף 7 לחוק קובע – "מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה, לרבות
(1) כל מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר המוטלים על עסקה…
(2) כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי ההסכם על הקונה להחזירה לרבות עמלה או ריבית…".

3. תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 , קובעת
(א) "סכום ששילם עוסק כהוצאות בשביל לקוחו, והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לענין זה לשמו של אותו לקוח יהיה חלק מהמחיר.
(ב) נתקבל סכום לתשלום כהוצאות כאמור בתקנת משנה )א( בשביל הלקוח, ולפני שהעוסק שילם אותו כאמור, יראו בו כפקדון ולא כחלק ממחיר העסקה – ויחולו הוראות תקנה 5, באם נתמלאו תנאים אלה, וכל עוד מתקיימים התנאים:
(1) הוצאה חשבונית ללקוח שבה צויין במפורש כי הסכום נתקבל לתשלום הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאות.
(2) הסכום שנתקבל יופקד בחשבון בנק נפרד, לענין הוצאות כאמור ופקדונות
כאמור בתקנה 5, שהוא מסוג חשבון עובר ושב ולא יהיה בכספי החשבון כל שימוש אלא לתשלום הוצאות כאמור, או שימוש בפקדונות כאמור.
(ג) כל חלק מהפקדון שלא שימש לתשלום הוצאות כאמור ולא הוחזר ללקוח יראוהו, כחלק מהמחיר ביום שבו התברר שהפקדון לא ישמש לתשלום הוצאות כאמור.
(ד) …".

4. אנו מאשרים בנסיבות העניין לחברה לפעול באופן הבא:
א. עם קבלת התמורה מהמשתמש, החברה תנפיק לו קבלה בלבד.
ב. העתק הקבלה בצירוף העתק הזמנת המשתמש ישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת ספרי החשבון של החברה.

ג. בגין העמלה אותה קיבלה החברה מהספק, היא תנפיק לספק חשבונית מס ובה יכללו הפרטים המזהים של הזמנת השירות בגינו קיבלה את העמלה.

5. יובהר, כי ככל ויוותרו בידי החברה כספים שלא הועברו על ידה לספקים, מכל סיבה שהיא, הכספים יהיו חייבים במע"מ בידי החברה מכוח הוראות סעיף 12 לחוק.

6. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

8. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר,במידה והן קבעו אחרת.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות