מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 2937/16

ניכוי מס תשומות בשל הסעות עובדים

העובדות:

א. חברה בע"מ (להלן: "החברה") מעניקה ללקוחותיה שירותי בנייה ורשומה במע"מ כ"עוסק".

ב. החברה מעסיקה גם עובדים המתגוררים בשטחי הרשות הפלשתינית (להלן: "העובדים").

ג. העובדים יוצאים מביתם לעבודה מוקדם בבוקר ומסיימים את עבודתם בשעות אחה"צ המאוחרות.

ד. לא קיימת תחבורה ציבורית סדירה ומספקת משטחי הרשות הפלסטינית לאתרי הבניה של החברה והחברה נאלצת להסיע את העובדים באמצעות חברת הסעות.

הבקשה:

להתיר לחברה לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות מס שקיבלה ותקבל מחברת ההסעות.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

א. ככלל, עוסק זכאי לנכות מהמס בו הוא חייב את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין, ברשימון יבוא או "במסמך אחר", שאושר ע"י המנהל, כאמור בסעיף 38 (א) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975- , (להלן: "החוק").

ב. מס התשומות ניתן לניכוי אם יתקיימו כל התנאים הבאים באופן מצטבר:
1. מדובר ב"מס תשומות" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק.
2. הניכוי נעשה ע"י מי שרשום כ"עוסק" לצורכי מע"מ.
3. מס התשומות כלול בחשבונית מס, שהוצאה לעוסק כדין על ידי מי  שנתן את השירות או מכר את הנכס לעוסק.לעניין זה, "חשבונית מס" חשבונית מס שהוצאה ע"פ סעיף 47 (א) לחוק ומתקיימים לגביה הפרטים הקבועים בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסי חשבונות, שהוסף מכוח תקנה 7 לתקנות מס ערך מוסף . (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו – 1976
4. התשומות משמשות או מיועדות לשמש את העוסק לעסקאות חייבות במס.
5. התשומות לא נאסרו לניכוי בחוק או בתקנות מס ערך מוסף, . התשל"ו – 1976

ג. מס תשומות בגין הסעה של עובדים יותר בניכוי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
1. ההסעה מאורגנת ע"י המעביד.
2. המעביד משלם במישרין עבור ההסעה.
3. ההסעה הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקום אתרי העבודה. ההסעה תיחשב כהכרחית, אם היא נעשית בשל אחת מהסיבות הבאות:
א. אין שירות תחבורה סדיר ותדיר מבית העובד למקום עבודתו.
ב. שעות העבודה הן כאלה, שאין אפשרות להגיע לעבודה בתחבורה ציבורית סדירה או סיום העבודה הוא בשעה שאין תחבורה ציבורית סדירה באותה שעה.
ג. תנאי עבודה מיוחדים מכתיבים הסעת עובדים במרוכז ע"י המעביד.

4. ההסעה אינה מתבצעת באמצעות תחבורה ציבורית סדירה (כגון: אוטובוס,רכבת, מונית וכו') או ברכב צמוד שהועמד לרשות העובדים, רכב שכור או ברכב של המעביד, ואין מדובר בהחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי.

5. המעביד הודיע לפקיד השומה כי בגין ההסעה מאורגנת לעובדיו הוא לא זוקף שווי לפי פקודת מס הכנסה.

ד. ככל והחברה עומדת בתנאים אשר פורטו לעיל, הרי שמס התשומות בשל הסעת עובדים יותר בניכוי.

ה. לעניין זה ראה גם תאמ"ו 66.712.4

ו. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

ז. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות