מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 1387/15

הוצאת הודעות זיכוי לספרים בגין עסקאות ששולמו באמצעות תווי קניה או כרטיסי אשראי והתקבלה בגינם תמורה מופחתת 

העובדות

 1. לחברה הרשומה במע"מ כ-"עוסק" (להלן: "החברה") יש פעילות קמעונאית בעיקר מול צרכנים שהינם בגדר צרכן סופי.
 2. כחלק מפעילותה הקמעונאית החליטה החברה להנפיק גם תווי קנייה (להלן: "התווים").
 3. החברה חתמה על הסכמים עם מספר רשתות קמעונאיות אחרות (להלן: "המנפיק") לפיהם:

  א. המנפיק יציין את שם החברה על גבי התווים.

  ב. התווים יקנו למחזיקים בהם זכות לרכישת מוצרי החברה בהתאם לערך הנקוב המודפס עליהם

ג. תמורת התווים שתקבל החברה מלקוחותיה היא תקבל מהמנפיק את ערכם הנקוב בניכוי הנחה בשיעור מסוים (להלן: "ההנחה").

 

 1. על פי התכנון, בעת ביצוע המכירות באמצעות התווים, החברה תרשום את מלוא הערך הנקוב בתו בספריה כמחיר העסקה החייבת במע"מ, תוציא ללקוחותיה תלושי קופה רושמת, ותשלם מס עסקאות על מלוא מחיר העסקה בהתאם לערך הנקוב של התווים.
 2. על תלושי הקופה הרושמת שמנפיקה החברה לא מודפסות המילים "חשבונית מס".

הבקשה:

בפנייתך ביקשת את אישורנו לפיו החברה תנהג באופן הבא

 1. אחת לחודש תוציא החברה הודעת זיכוי מרכזת לספריה בגין ההנחה שנתנה החברה למנפיק )להלן: "הודעת זיכוי מרכזת").
 2. במידה ולקוח מבקש במעמד הרכישה חשבונית מס ולא רק תלוש קופה רושמת, החברה תוציא ללקוח חשבונית מס בסך של הערך הנקוב בתווים בניכוי העמלה של מנפיק התווים.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה

 1. במועד מכירת הטובין, כאשר הלקוח משלם את התמורה בגין העסקה באמצעות תווים, החברה תרשום את העסקה בקופה הרושמת במחיר המלא שלה, עפ"י הערך הנקוב של התווים, ללא ניכוי סכום ההנחה. בגין העסקאות הנ"ל, החברה תדווח ותשלם מס עסקאות בהתאם למחיר העסקאות המלא, ללא ניכוי ההנחות.
 2. אחת לחודש תוצא ע"י החברה לספרים בלבד הודעת זיכוי מרכזת אשר תתייחס לכל מנפיק תווים בנפרד, ותשקף את שווי ההנחה הניתנת ע"י החברה למנפיק בעת פדיון התוויםבמילים אחרות, הודעת הזיכוי המרכזת תוצא בסכום ההפרש שבין סך הדיווח למע"מ הנובע מהעסקאות, שבגינן התקבלה התמורה באמצעות התווים, לבין סך התמורה אשר רשאית החברה לקבל עפ"י ההסדר עם המנפיק בין אם התמורה התקבלה בפועל בין אם לא.
 3. האמור לעיל יחול בתנאי שלא מצוינות המילים: "חשבונית מס" על גבי תלושי הקופה הרושמת המונפקים ללקוח בעת ביצוע המכירה וכן גם לא הוצאו חשבונית מס נפרדות ללקוחות בגין העסקה.
 4. במקרים בהם תוצא ע"י החברה ללקוחות חשבונית מס על פי המחיר המלא של העסקה ללא ניכוי סכום ההנחה, לגבי כל חשבונית מס על החברה להוציא הודעות זיכוי ספציפית בגובה ההנחה, וזאת עפ"י התנאים שנקבעו במסגרת סעיף 23א להוראות ניהול פנקסי חשבונות.
 5. על החברה לתעד במסגרת מערכת הנה"ח את כל הפרטים והנתונים שביסוד קביעת ההנחות שניתנו לגורמים השונים והודעות הזיכוי שהונפקו ללקוחותיה.
 6. יובהר כי, הסדר כאמור יחול גם במקרים שבהם עוסקים מוכרים ללקוחות המשלמים באמצעות כרטיסי אשראי טובין או שירותים, מנפיקים להם תלושי קופה רושמת בגובה כל מחיר העסקה ובשלב מאוחר יותר מקבלים תמורה הנמוכה משווי העסקה הראשונית מחברות האשראי בגין לקוחות החברים במועדוני לקוחות שונים.
 7. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד
 8. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות