מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 11/11

מתן שירות להסכם בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל

העובדות:

1.      חברה תושבת חוץ עוסקת במתן ייעוץ אסטרטגי בתחומים שונים למוסדות ממשלתיים ולחברות רב לאומיות ברחבי העולם (להלן:"החברה").

2.      לחברה יועצים ברחבי העולם, הפועלים במספר רב של מדינות.

3.      החברה מקיימת מידי שנה כנס בינלאומי, הנערך במדינות שונות ברחבי העולם. הכנס מיועד לעובדי ההנהלה הבכירה של החברה.

4.      בכוונת החברה לקיים כנס בישראל, ולשם כך היא מתקשרת עם עוסק ישראלי שיארגן עבורה את הכנס.

הבקשה:

אישורנו כי בשל מתן השירות ע"י מארגן האירועים בישראל לחברה בקשר לאירגון הכנס בישראל יחול מע"מ בשיעור אפס עפ"י סעיף  30(א)(8)(ב2)(1) לחוק מע"מ.

​החלטת המיסוי ותנאיה:

1        סעיף  30(א)(8)(ב2)(1) לחוק מע"מ קובע, כי יחול מע"מ בשיעור אפס על מתן שירות לארגון בינלאומי, לשם קיום כנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות, שייערך בישראל.

2.      לעניין סעיף זה, "ארגון בינלאומי" הוא חבר בני אדם שחברים בו נציגים ממספר מדינות ושמטרותיו, עפ"י תקנון ההתאגדות, כוללות פעילות במספר מדינות, ופעילות כאמור אכן מתבצעת הלכה למעשה. אשר על כן, לעמדתנו, גם חברה עסקית, כלומר חברה שמטרותיה עסקיות ולא ציבוריות, בעלת סניפים ברחבי העולם, יכולה להיחשב לעניין זה "ארגון בינלאומי".

3.      לעניין סעיף זה "כנס בינלאומי", הוא התכנסות של חברי ארגון בינלאומי לשם עריכת ישיבות או התכנסויות במשך תקופה מסוימת וזאת במסגרת מטרות הארגון. יודגש כי, כינוס של תיירים בישראל למטרת ביקור, לימוד וכדו', איננו בגדר כנס בינלאומי.

4.      בכפוף לכך כי החברה הינה בבחינת "ארגון בינלאומי" כאמור לעיל, הרי עפ"י סעיף  30(א)(8)(ב2)(1) לחוק מע"מ, יחול מס בשיעור אפס על מתן שירותים לארגון האמור, ככל ששירותים אלה ניתנים "לשם קיום כנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות, שייערך בישראל", ובכפוף לכל המפורט להלן:

4.1      בכנס ישתתפו חמישים תיירים לפחות.

4.2       סעיף  30(א)(8)(ב2)(1) לחוק מע"מ חל רק על השירותים הניתנים לארגון לצורך קיום הכנס (כגון שירותי במה, תרגום וכיו"ב), ולא על שירותים שניתנים לתייר (כגון שירותי לינה, הסעדה וכיו"ב).

4.3       על השירותים הניתנים לתייר יחול מס בשיעור מלא, אלא אם כן המדובר בסוגי השירותים המפורטים בסעיף  30(א)8(א) ו-(ב) לחוק מע"מ (שירותי לינה בבית מלון,הסעת סיור וכו') ובתקנה  12ב לתקנות מע"מ, וככל שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיפים הנ"ל ובתקנה  12 לתקנות מע"מ. "תייר" לעניין חוק מע"מ מוגדר בסעיף  1 לחוק כ"יחיד השוהה בישראל על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור, לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף  2(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, או מי שהוראות החוק האמור אינן חלות לגביו מכוח סעיף  17 לאותו חוק, למעט מי ששוהה בישראל על פי אשרה לישיבת ביקור כדי לעבוד זמנית בשכר בישראל".

4.4       כאמור לעיל,סעיף  30(א)(8)(ב2)(1) לחוק מע"מ חל רק על שירותים הניתנים לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי. אשר על כן, בשל שירותים הניתנים לארגון שלא לשם קיום הכנס, אלא אגב הכנס (הכוונה לארגון פעילויות שלא במסגרת הכנס, כגון הסדרת שירותי לינה, סיורים, ערבי בידור וכיו"ב), יחול מע"מ בשיעור מלא. מע"מ בשיעור אפס עפ"י סעיף  30(א)(8)(ב2)(1) לחוק מע"מ יחול רק בהתקיים כל התנאים הקבועים בתקנה  12 לתקנות מע"מ.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות