מע"מ – החלטת מיסוי בהסכם 1/11

פעילות של חברה זרה בישראל באמצעות חברה ישראלית

העובדות:

1. חברה זרה מוכרת ללקוחות ישראלים ציוד. בנוסף, החברה הזרה תעניק לרוכשים שירותים טכניים הקשורים לציוד, וכמו כן תספק להם חלפים.

2. עסקאות המכירה נעשות על ידי החברה הזרה בחו"ל. הלקוחות הישראלים מייבאים בעצמם את הציוד לישראל.

3. לחברה הזרה אין סניף בישראל, אלא היא תפעל מול הלקוחות בישראל באמצעות קבלני משנה כדלקמן:

3.1 . חברה ישראלית תשמש כקבלן משנה של החברה הזרה ותספק ללקוחות בישראל תמיכה טכנית.

3.2 . קבלני משנה נוספים בישראל יפעילו מחסן חלפים לצורך תיקון הציוד שיימכר ע"י החברה הזרה ללקוחות בישראל.

4. הציוד המיובא לישראל מלווה באחריות לתקופה מוגדרת, במהלכה הלקוח הישראלי אינו מחויב בתשלום בגין שירותי תמיכה או חלפים, מאחר ומחיר השירותים והחלפים כלול בשווי הטובין לצורכי יבוא.

5. בתום תקופת האחריות יוכלו הלקוחות בישראל להמשיך ולקבל שירותי תמיכה טכנית וחלפים מהחברה הזרה באמצעות קבלן משנה בישראל.

הבקשה:

1. הבהרה האם על החברה הזרה למנות נציג בישראל עפ"י סעיף 60 לחוק מע"מ.

2. במידה והתשובה לשאלה הקודמת הינה חיובית, האם החברה הזרה תהא רשאית לנכות כמס תשומות את המע"מ שיגולגל עליה ע"י קבלני המשנה בישראל?

3. במידה ולאחר תום תקופת האחריות החברה הזרה תתקשר ישירות עם הלקוח הישראלי ותספק לו שירותים טכניים וחלפים, האם החברה הזרה תהיה חייבת במע"מ בגין שירותים אלו ומנגד היא תהיה רשאית לנכות כמס תשומות את המע"מ שיוטל עליה ע"י קבלני המשנה בישראל?

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בשל העסקאות של מכירת הציוד ללקוחות בישראל, החברה הזרה לא צריכה להירשם כ"עוסק" במע"מ עפ"י סעיף 60 לחוק, מאחר ועסקאות אלה מתבצעות בחו"ל ולחברה הזרה אין עסק בישראל של מכר ציוד.

2. לעניין העסקאות של מתן שירותים טכניים וחלפים לאחר תום תקופת האחריות, ובכפוף לכך כי בכוונת החברה הזרה לפעול בישראל, עליה למנות לצורך כך נציג תושב ישראל כאמור בסעיף 60 לחוק מע"מ ולהירשם כעוסק מורשה.

3. בשל מתן שירותי התמיכה ע"י החברה הישראלית וע"י קבלני משנה נוספים לחברה הזרה במהלך תקופת האחריות, יחול מע"מ בשיעור אפס עפ"י סעיף 30 (א)(5) לחוק מע"מ, ככל שיוכח קיומם המצטבר של כל אלה:

3.1 . יוכח כי מחיר השירות כלול בערך הטובין המיובאים (נשוא שירותי התמיכה הטכנית), וכן כי שולם מס ערך מוסף בעת יבוא הטובין בהתאם לרשימון היבוא.

3.2 . בספרי החשבונות של העוסק נרשמו מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה (תקנה 12(א)(1) לתקנות מע"מ).

3.3 . קיים הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה (תקנה 12(א)(1) לתקנות מע"מ).

4. למען הסר ספק יובהר, כי אין בעובדה שהחברה הזרה תירשם כעוסק בישראל לפי סעיף 60 לחוק מע"מ לעניין עסקאותיה לאחר תום תקופת האחריות, בכדי לפגוע בתחולת מס בשיעור אפס בשל העסקאות של החברה הישראלית ושל קבלני המשנה הנוספים במסגרת תקופת האחריות עם לקוחות החברה הזרה בישראל.

5. בגין ההתקשרויות הישירות של החברה הזרה עם תושבי ישראל לאחר תום תקופת האחריות, תחול חבות במס ערך מוסף בשיעור מלא, והחברה הזרה תהא רשאית לנכות מס תשומות בכפוף לעמידה בכל התנאים שנקבעו בדין לעניין ניכוי מס תשומות.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.​

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות