דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי – מס ערך מוסף

החלטות מיסוי – מס ערך מוסף

החלטות מיסוי - מס ערך מוסף

שנת 2019

החלטת מיסוי 599/19 – הלוואה לרכישת מניות הינה עסקה החייבת במע"מ (לא בהסכם)

שנת 2018

החלטת מיסוי 5566/18 – החבות במע"מ המכירת כלי שייט משומשים (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 2003/18 – שינוי במחיר העסקה בגין תשלום תביעה ייצוגית (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 6369/18 – חשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ

החלטת מיסוי 1716/18- מחיר העסקה לפי סעיף 11 א' לחוק מע"מ במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממע"מ (לא בהסכם) 

החלטת מיסוי 9685/18 – הנפקת הודעת חיוב

החלטת מיסוי 253/18 – החבות במע"מ בגין תקבולים שניתנו לעוסק מתקציב המדינה 

החלטת מיסוי 4973/18 – שיעור מע"מ על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי

שנת 2017

החלטת מיסוי 9032/17 – בקשה לפתיחת תיק עוסק מורשה בגין רכישת דירות נופש המיועדות להשכרה

החלטת מיסוי 1592/17  – החבות במע"מ בגין תמורה שמקבל תובע ייצוגי (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 1983/17 – הכללת תוסף לדלק בדוח הריכוז החודשי של מוצרי דלק המהווה "מסמך אחר" בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק

החלטת מיסוי 7958/17 – החבות במע"מ של שירותים הניתנים ע"י "עוסק פטור" לחייב במס

החלטת מיסוי 6839/17 – מע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת דירות מגורים חדשות

החלטת מיסוי 1897/17 – מע"מ במכירת טובין שנגנבו לפני ייצואן (לא בהסכם) 

החלטת מיסוי 5289/17 – מע"מ ברכישת ומכירת ספרים משומשים (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 2536/17 – מועד החיוב בהעמדת כספים מחשבון לווי בנקאי בהתאם לחוק המכר (דירות)

החלטת מיסוי 5396/17 – ניכוי מס תשומות בגין חשבונית שהונפקה על ידי תושב ישראל לתושב חוץ, בגין שירות המוענק לתושב ישראל אחר

החלטת מיסוי 7593/17 – מתן הקלה במשלוח חשבוניות זיכוי ללקוחות פרטיים

החלטת מיסוי 5528/17 – מע"מ במכירת זכויות בשיק שחולל

החלטת מיסוי 7854/17 – מע"מ בשיעור אפס במכירת צבר שנוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק

שנת 2016

החלטת מיסוי 7215/16 – החבות במע"מ של שירותים שנתקבלו מתושב חוץ ונצרכו בחו"ל

החלטת מיסוי 4329/16 – החבות במע"מ של מתן שירותי ניטול בתהליך שטעון

החלטת מיסוי 2937/16 – ניכוי מס תשומות בשל הסעות עובדים

החלטת מיסוי 6396/16 – החבות במע"מ של תקבולים שמקבלת חברת ליסינג מהלקוח במקרה של אובדן מוחלט או גניבת רכב

החלטת מיסוי 6326/16 – ניכוי מס תשומות בנוגע לרכישת מניות באיגוד מקרקעין

החלטת מיסוי 7369/16 – החבות במע"מ על שירותים שמעניק רופא לתייר במסגרת אשפוז התייר בבית חולים (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 2782/16 – דחיית מועד דיווח תקופתי בגין שירותי תקשורת בסכומים נמוכים

החלטת מיסוי 8369/16 – החבות במע"מ על תקבול בגין השבה לקדמות של רכב בעסקת ליסינג

החלטת מיסוי 9158/16 – החבות במס שכר בגין שכר של עובדים מושאלים מרשות מקומית לתאגיד המים והביוב

החלטת מיסוי 5823/16 – אישור "מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בייבוא תרופות ייחודיות

החלטת מיסוי 4986/16 – החבות במע"מ בגין מכירת דלקים באזור אילת

החלטת מיסוי 4131/16 – החבות במע"מ של איסוף מכלי משקה עפ"י חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999

החלטת מיסוי 3314/16 – הסיווג לצרכי מע"מ של פעילות למתן הלוואות (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 4358/16 – החבות במע"מ על שירותים שניתנים לתייר אגב אשפוז (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 3721/16 – אישור למסמך אחר לצורך ניכוי מס תשומות בעבודות פיתוח

החלטת מיסוי 3956/16-מחיר העסקה ברכישת שירותים באמצעות אפליקציה (יישומון)

החלטת מיסוי 7784/16-מע"מ על פירות וירקות חצויים, אתרוגים, קנאביס רפואי

החלטת מיסוי 6658/16- מע"מ על תקבולים במסגרת תוכנית התייעלות בענף יצרני החלב (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 5739/16- החבות במע"מ במתן שירותי כח אדם לבתי מלון באזור אילת

שנת 2015

החלטת מיסוי 2625/15-החבות במע"מ של מכירת נכס בלתי מוחשי שפותח בישראל לתושב חוץ כשהוא מותקן במערכת המיוצרת בחו"ל

החלטת מיסוי 8212/15-הוצאת הודעת זיכוי ע"י עוסק במקרים שבוטלה עיסקה שנעשתה ע"י עוסק אחר

החלטת מיסוי 6385/15- החבות במע"מ של אשפוז תייר בבית חולים בישראל והשירותים הנלווים לאשפוז(לא בהסכם)

החלטת מיסוי 5268/15-החבות במע"מ של הפקעת מקרקעין

החלטת מיסוי 5738/15-ניכוי מס תשומות של הוצאות ששימשו לטיפול בהגשת בקשה לקבלת מענקים ממשרד הכלכלה (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 7269/15-החבות במע"מ בשל תמיכות המתקבלות ממשרד הכלכלה (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 4396/15-החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות-סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 7459/15- החבות במע"מ של עלויות אכיפה וגבייה הנגבות מהלקוחות (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 5731/15-ניכוי מס תשומות ביבוא רכבים

החלטת מיסוי 6936/15-מועד החיוב במע"מ בעסקאות של מכירת ציוד קצה על ידי חברת תקשורת סלולרית

החלטת מיסוי 7938/15-החבות של מכירת טלפונים סלולאריים באזור אילת בידי עוסק אילתי למי שאינו תושב אילת.

החלטת מיסוי 7326/15-החבות במע"מ של העברת מקרקעין במסגרת פירוק לבעלי מניות שאינם רשומים כ"עוסק" לצורך מכירתם ל"מלכ"ר"

החלטת מיסוי 2937/15-החבות במע"מ במכירת זכויות מקרקעין(לא בהסכם)

החלטת מיסוי 9638/15- אישור כ"מסמך אחר" למסמכי החיוב בגין צריכת חשמל שמנפיק מלכ"ר לזכיינים הפועלים בבניין שבבעלותו

החלטת מיסוי 7985/15- קביעת מחיר עסקאות במקרקעין בין מלכ"רים כאשר לא ניגבת תמורה או ניגבת תמורה מופחתת

החלטת מיסוי 6541/15- החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת רכבים

החלטת מיסוי 4635/15- החבות במע"מ של מכירת מקרקעין

החלטת מיסוי 3963/15- החבות במע"מ במכירת זכויות מקרקעין

החלטת מיסוי 3936/15- החבות במע"מ של מתן שירותים משפטיים בנוגע לתביעה המתנהלת בחו"ל

החלטת מיסוי 2297/15-  החבות במע"מ של רכישת דירות מגורים ע"י עמותם בשמם של פסולי דין

החלטת מיסוי 1387/15- הוצאת הודעות זיכוי לספרים בגין עסקאות ששולמו באמצעות תווי קנייה או כרטיסי אשראי והתקבלה בגינם תמורה מופחתת

שנת 2014

8973/14- אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל

8927/14- חובת תושב חוץ להרשם כעוסק מורשה וחבות המע"מ על שירותי תמיכה

8732/14- החבות במע"מ של קבלת סובסידיות לשכר לימוד הניתנות לגני ילדים

8649/14- אישור מסמך אחר לעניין סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ במקרה של שטעון

6946/14- אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם נמסרו בפועל בישראל

6637/14 – חבות במע"מ ברכישת דירת מגורים ע"י עוסק (אינו עוסק בענף המקרקעין)

5849/14- החבות במס שכר בגין עובדים המושאלים מרשות מקומית לתאגיד מים וביוב

5587/14 – חבות במע"מ בעסקת טרייד אין של רכבים פרטיים, במסגרת מכירת רכבים חדשים

4587/14 – חבות במע"מ בגין שירותים שמעניק תושב אילת מחוץ לאיזור אילת

3968/14- החבות במע"מ של סכום המשולם ע"י הלקוח לעוסק עקב הפסקת התקשרות לפני תום תקופת ההתחייבות

2987/14 – החבות במע"מ של רכיב הארנונה בבית דיור מוגן

2978/14- החבות במע"מ של העברת מקרקעין במסגרת פירוק לבעלי מניות שאינם רשומים כ"עוסק" לצורך מכירתם ל"עוסק"

2526/14 – חבות במע"מ במכירת מנוי יחד עם תוי שי

2297/14 – חבות במע"מ על רכישת דירה בידי עמותה עבור פסולי דין

1897/14- סיווג לצורך חוק מע"מ של פעילות "מיזם חברתי" הנעשית בעמותה

1254/14 – תחולת הוראות סעיף 5(ב) לחוק מע"מ בעסקאות בין עוסקים בענף המקרקעין

שנת 2011

14/11 – חבות במע"מ בגין פעילות בתחום המקרקעין

13/11- החבות במעמ של אי מימוש תווי קניה.

12/11- החבות במעמ בשל מכירת זכויות בנייה הצמודות לדירות מגורים המושכרות בשכירות מוגנת בהתאם לחוק הגנת הדייר.

11/11- מתן שירות לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל.

10/11- החיוב במס של הלוואות הצמודות למטח כאשר שעח יורד ונוצר הפסד שקלי למלווה.

9/11- החבות במעמ של ניהול סניפים הפזורים בעולם של תושבי חוץ כאשר אחד הסניפים ממוקם ופועל מישראל.

8/11- החבות במעמ של עסקאות במקרקעין עפי סעיף 5 (ב) לחוק מעמ כאשר הנכסים מושכרים למגורים בטרם מכירתם.

7/11- החבות במעמ של שירותים הניתנים לתושב החוץ ולתושב ישראל הקשורים לנכסים בלתי מוחשיים המיובאים לישראל.

6/11- החבות במעמ של התמלוגים שישולמו לחברה זרה וכן של התקבולים בגין החזר ההוצאות שיתקבלו בישראל מחברה זרה.

5/11- החבות במעמ בשל עסקה של מכירת אופציה ובשל עיסקה של מתן שירותים בקשר למכירת האופציה.

4/11- החבות במעמ בשל מתן שירותים לתושב חוץ בקשר להנפקת אגח בבורסה בישראל.

3/11- החבות במס בגין שירותים משפטיים לתושבים זרים.

2/11- החבות במעמ בשל תמורה בגין מתן שירות הכוללת מרכיב של מזומן ומרכיב של אופציות.

1/11 – פעילות חברה זרה בישראל באמצעות חברה ישראלית

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות