דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 42/07

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 42/07

סיווג חברה כאיגוד מקרקעין

העובדות:

1. החברה (להלן: "החברה") נוסדה בשנת 1997 על ידי חברת בת (להלן: "חברת הבת"), המחזיקה ב-100% ממניותיה.

2. חברת הבת מוחזקת בבעלות מלאה של חברת האם (להלן: "חברת האם").

3. בחודש ינואר 2005 רכשה החברה 100% מהון המניות של חברה X, העוסקת במתן שירותי אחסון ואחזור של מסמכים השייכים ללקוחות מקבלי השירות (להלן: "פעילות האיחסון").

4. במהלך שנת 2005, החליטה חברת האם לרכז את פעילות האיחסון מתחתיה, בדרך של שינוי מבנה במסגרת סעיף 104ג לפקודה (להלן: "שינוי המבנה").

5. לצורך ביצוע שינוי המבנה, נדרש לבחון האם החברה הינה איגוד מקרקעין.

6. נכסי החברה על פי דוחותיה הכספיים ליום 31.12.06, הינם כמפורט לקמן:

הרכוש השוטף (מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים שונים) – כ-1.5 מיליון ש"ח.
רכוש החברה שאינו זכויות במקרקעין (מניות חברת X) – כ-14 מיליון ש"ח.
רכוש קבוע של החברה שאינו זכויות במקרקעין – כ-2 מיליון ש"ח.
רכוש קבוע של החברה שהוא זכויות במקרקעין (מבנה + מגרש) – כ-26 מיליון ש"ח.
בשנת 2002 רכשה החברה ציוד מכני הנדסי כבד אשר מושכר לחברות הקבוצה על פי דרישה.

מקורות ההכנסות של החברה בשנת 2006:

השכרת ציוד מכני וכלי רכב אחזקה בחברת בת (רווח אקוויטי)
השכרת
מקרקעין
800,000 ש"ח 2 מיליון ש"ח 3.3 מיליון ש"ח הכנסות:
14% 32% 54% יחס הכנסות:
הבקשה:

החברה לא תסווג כ"איגוד מקרקעין", כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, לאור העובדה שלחברה נכסים נוספים שאינם נכסי מקרקעין המשמשים בייצור הכנסתה והם אינם טפלים למטרות העיקריות של החברה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע, כי היות ויחס שווי מניות ההשקעה בחברת X לבין שווי הנכסים של החברה גבוה מ-10%, החברה לא תיחשב כאיגוד מקרקעין

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות