דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

החלטות מיסוי - מקרקעין

שנת 2018

החלטת מיסוי 2239/18 – תנאי ההחזקה הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק לאחר עסקת קומבינציה

החלטת מיסוי 1009/18 – הקמת חניון ציבורי לרשות מקומית במסגרת עסקת B.O.T

החלטת מיסוי 1239/18- המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי

החלטת מיסוי 9093/18- הקמת קרן תחזוקה הונית במסגרת הסכם לפינוי ובינוי

החלטת מיסוי 1020/18- תחולת ההטבות הקבועות בחוק מס ריבוי דירות גם לאחר ההתקשרות בעסקת פינוי בינוי-החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 7169/18-רכישת מניות באיגוד מקרקעין ע"י קרן ריט

החלטת מיסוי 5117/18-פירוק חברה לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, כשבין נכסי החברה דירות שהועמדו לשימוש פרטי של בעל המניות

החלטת מיסוי 5951/18 – נטילת הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות במסגרת העברת דירת מגורים לבעל מניות מהותי ואי הכרה בהפסד מכח סעיף 96(ב)(4) לחוק ההתייעלות הכלכלית

החלטת מיסוי 2662/18 – תחולת חזקת התא המשפחתי על דירות קטין

שנת 2017

החלטת מיסוי 2213/17 – העברת דירה מחברת בת לבעל מניות מהותי בחברה האם לפי סעיף 3(ט1) לפקודה

החלטת מיסוי 8293/17 – החלפת דירות בעסקאות תמ"א 38/2

החלטת מיסוי 5586/17 – תחולת פרק חמישי 4 לחוק על התקשרות מסוג מכר חלקי (עסקת קומבינציה)

החלטת מיסוי 3947/17 – מנהלות עירוניות לייצוג דיירים בפרויקטים להתחדשות
עירונית

החלטת מיסוי 3157/17 – תיקון 83 לחוק – הוראת שעה למכירת קרקע לבניה

החלטת מיסוי 1167/17 – הוראת שעה למכירת קרקע לבניה

שנת 2015

החלטת מיסוי 8369/15 – הקמת קרן להשקעות במקרקעין "ריט"

החלטת מיסוי 3637/15- מכירת חלק ממתחם פינוי בינוי מיזם ליזם

החלטת מיסוי 1587/15- העברה אגב גירושין

החלטת מיסוי 3589/15- העברה בין אחים של נכס שהתקבל במתנה מאחות אחרת

החלטת מיסוי 6698/15- חלוקת נכסי עיזבון 

החלטת מיסוי 4983/15- חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ

שנת 2014

החלטת מיסוי 8369/14- חברת בית ופרק שביעי1 לחוק עידוד השקעות הון

החלטת מיסוי 4458/14- החלת סעיף 67 לחוק על הפרשה לצרכי ציבור הנעשית באופן דו שלבי

החלטת מיסוי 3591/14- התקופה שבה יחשב מוכר כבעל זכות בדירה לעניין סעיף 49ב(2) לחוק

שנת 2013

החלטת מיסוי 5285/13- שילוב של חיזוק והריסה בתמ"א 38

החלטת מיסוי 2865/13- החשבת יתרת הלוואה לבנק המועברת לבעמ"נ כמחיר מקורי לצורך סעיף 71א

שנת 2012

​החלטת מיסוי 8758/12- זכאות היורשים לפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק לאור זכאותו של המוריש לפטור לפי הוראת השעה

​החלטת מיסוי 6644/12- היבטי מיסוי בפרויקט פינוי בינוי

​החלטת מיסוי 6326/12- קרן פרטית להשקעות במקרקעין

​החלטת מיסוי 5825/12- פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש"

​החלטת מיסוי 5687/12- הגדרת איגוד מקרקעין

​החלטת מיסוי 5248/12- פטור ממס במכירת חלקו של יורש ב-2 מבני מגורים באותה חלקה

​החלטת מיסוי4874/12- מפער הקישון

​החלטת מיסוי 3859/12- דירות מגורים – תא משפחתי בנכסים חיצוניים

​החלטת מיסוי 3324/12- הקמת הקדש פרטי

שנת 2011

החלטת מיסוי 6966/11- החלת הו"ב מספר 20/97 החלפת רכישת דירה חדשה לפני גמר בנייתה גם על נכסים שאינם דירות מגורים

​החלטת מיסוי 5887/11- תמ"א 38 – שינוי מספר 2

​החלטת מיסוי 5457/11- כתב הרשאה לפרוייקט פינוי בינוי אינו מהווה מכירה

​החלטת מיסוי 4574/11- יום המכירה לצורך קבלת ההנחה לפי הוראת השעה בהסכם אופציה

החלטת מיסוי 4547/11- דירת מגורים יחידה לצורך קבלת פטור לפי סעיף 49ב(2)

​החלטת מיסוי 4457/11- אי נטרול תקופת הקמה בפרוייקט B.O.T

​החלטת מיסוי 4253/11- סיווג חברה כאיגוד מקרקעין

​החלטת מיסוי 2553/11- קבלת הנחה לפי הוראת השעה במכירת זכויות במספר מגרשים שאינם גובלים שהתקבלו אצל המוכר בעקבות תוכנית איחוד וחלוקה וכאשר לחלק מהבעלים יש יום רכישה היסטורי

​החלטת מיסוי 1542/11- מכירת מגרשים שאינם גובלים או רצופים שהתקבלו במסגרת איחוד וחלוקה והגדרת זכות במקרקעין

שנת 2010

החלטת מיסוי 1960/10- פטור במכירת דירה לאחר גירושין בטרם חלפו 4 שנים

​החלטת מיסוי 1862/10- החלת הוראות סעיף 67 על תוכנית איחוד וחלוקה ללא רצף קרקעי

​החלטת מיסוי 1861/10- הקצאה באיגוד מקרקעין

שנת 2009

החלטת מיסוי 1857/09- ניכוי מס על דמי שכירות בגין נדל"ן בבעלות קבוצת בניה

החלטת מיסוי 1408/09- פטור ממס על מכירת מקרקעין לפי סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין

החלטת מיסוי 1324/09- הכרה בהכנסות, התרת הוצאות וחיוב במיסי מקרקעין בפרויקט P.F.I

החלטת מיסוי 1305/09- פטור לאלמנת הבן לפי סעיף 62 ,תקופת הצינון לפי סעיף 49ו',מתנה לאלמנת הבן

החלטת מיסוי  1254/09- תחולת סעיף 49ו על העברת דירה בין בני זוג

שנת 2008

החלטת מיסוי 57/08- הכנסות מראש בגין דמי שכירות

​החלטת מיסוי 56/08- שחלוף נכסים

​החלטת מיסוי 55/08- סיווג חברה כאיגוד מקרקעין

​החלטת מיסוי 54/08- מועד הכרה בהכנסה מדמי ניהול משותפות בונה

​החלטת מיסוי 53/08- קיזוז הפסדים לפי סעיף 28(ב) כנגד מכירת מניות באיגוד מקרקעין

​החלטת מיסוי 52/08- החלת הוראות סעיף 5(ג)(4) על נכסים שהתקבלו בפירוק חברות שמניותיהם התקבלו בירושה ועל תמורת מכירת נכסי עזבון שטרם חולקה

​החלטת מיסוי 51/08- דירה שנתקבלה במתנה תקופת צינון

​החלטת מיסוי 50/08-  אי החלת הוראות סעיף 49 ו' בקבלת קרקע במתנה יותר מ 3 שנים לפני סיום הבניה שמומנה מכספי מקבל המתנה

החלטת מיסוי49/08- שבח בחברת בית כחלק מהכנסה חייבת של בעלי המניות

​החלטת מיסוי 48/08- אין צורך בתקופת צינון שהדירה התקבלה במתנה תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק

​החלטת מיסוי 47/08- הגדרת תא משפחתי בנסיבות מיוחדות

​החלטת מיסוי 46/08- דירות נופש מרינה בהרצליה

​החלטת מיסוי 45/08- חילוף 2 דירות מגורים בדירת מגורים אחת פרק חמישי 3 לחוק

​החלטת מיסוי 44/08- מתן פטור לפי סעיף 49ב(5) בירושת מניות בחב' שהחזיקה מאז ומעולם את דירת המגורים

​החלטת מיסוי 43/08- חלוקת עזבון גם על נכסים שאינם זכויות במקרקעין / זכויות באיגוד מקרקעין

שנת 2007

החלטת מיסוי 49/07- מכירת זכויות בניה 

החלטת מיסוי 48/07- ניכוי הוצאות לפי סעיף 39

החלטת מיסוי 47/07- הסדר מס בחלוקת עיזבון בין יורשים

החלטת מיסוי 46/07- פטור לפי סעיף 67

החלטת מיסוי 45/07- יום רכישה בפירוק

החלטת מיסוי 44/07- קביעת יום רכישה בהעברה בין קרובים בתמורה סמלית

החלטת מיסוי 43/07- אי הכרה בחלוקה ראשונה בין יורשים

החלטת מיסוי 42/07- סיווג חברה כאיגוד מקרקעין

החלטת מיסוי 41/07- מועד הצינון של "דירה שנתקבלה במתנה" לפי סעיף 49ו'

החלטת מיסוי 40/07- הסדר מס בפרויקט פינוי בינוי

החלטת מיסוי 39/07- פטור לפי סעיף 67

החלטת מיסוי 38/07- הוצאת בית מלון מהגדרת איגוד מקרקעין

החלטת מיסוי 37/07- ניכוי הוצאות ביטול עסקה

החלטת מיסוי 36/07- הסדר מס בחלוקת עיזבון בין יורשים

החלטת מיסוי 35/07- פטור לפי סעיף 67

החלטת מיסוי 34/07- החלת הוראות סעיף 4א על העברת זכויות במסגרת הסדר גירושין

החלטת מיסוי 33/07- חבות המס בהליך פירוק חלקי

החלטת מיסוי 32/07- הקמת קרן להשקעות במקרקעין

החלטת מיסוי 31/07-חלוקת נכסים לבעלי מניות אגב פירוק חברה

שנת 2006

החלטת מיסוי 138/06- "רישום כבית משותף של בנין, שהוחזק בדרך של החזקת מניות צבועות, אינו "מכירה""

החלטת מיסוי 137/06- החלפת דירות מגורים לפני גמר בנייתן

החלטת מיסוי 136/06- בסיס לקביעת שווי זכות במקרקעין לעניין חישוב מס רכישה לצורך רישום בטאבו – תיקון מס' 5

החלטת מיסוי 135/06- יום ושווי רכישה במתנה שלא הוכרה לעניין חוק מס עיזבון – סעיפים 27 ו- 37(ז)

החלטת מיסוי 134/06- חילוף נכס אחד בשני נכסים והגדרת קרקע לבניית מבנה עסקי

החלטת מיסוי 133/06- פטור בגין כפל מס – סעיף 55 לחוק

החלטת מיסוי 132/06- הגדרת "דירה אחרת" לעניין סעיף 49ה והשלכתו לעניין 49ה(א)(3)

החלטת מיסוי 131/06- החלת הוראות סעיף 67 לחוק כאשר החלקות אינן גובלות בשל כביש שעובר ביניהן

החלטת מיסוי 130/06- העברת חובות חברה לבעלי המניות אגב הליך פירוק

החלטת מיסוי 129/06- הקצאה באיגוד

החלטת מיסוי 128/06- פירוק לפי סעיף 71 אגב העברת חוב לבעמ"נ והחשבת הלוואת בעלים כמחיר מקורי לצורך סעיף 71א

החלטת מיסוי 127/06- חילוף נכס בשני נכסים והגדרת "מבנה עסקי"

החלטת מיסוי 126/06- חלוקת בית משותף לפי סעיף 67 לחוק

החלטת מיסוי 125/06- חלוקת בית משותף לפי סעיף 67 לחוק

החלטת מיסוי 124/06- חילוף נכס בשני נכסים

החלטת מיסוי 123/06- נטרול תקופת הקמה בפרוייקט B.O.T

החלטת מיסוי 122/06- פטור חלקי במכירה למוסד חלקי לפי סעיף 61(ב)(2) לחוק

החלטת מיסוי 121/06- סעיף 4א' לחוק

החלטת מיסוי 120/06- סעיף 4א' לחוק

החלטת מיסוי 76/06- עיסקת מימון כעיסקת מכר במקרקעין

החלטת מיסוי 75/06- פטור לפי סעיף 49ה לחוק

החלטת מיסוי 74/06-קביעת יום רכישה

החלטת מיסוי 73/06- יום רכישה במכירת זכות שהגיעה למוכר לפי הוראות סעיף 117 לחוק

החלטת מיסוי 72/06- פירוק שיתוף בין בעלי זכויות במספר נכסים באותו בנין לפי סעיף 67 לחוק

החלטת מיסוי 71/06- איחוד וחלוקה בחלקות גובלות ורצופות לפי סעיף 67 לחוק מבלי להזדקק להליכי תכנון

החלטת מיסוי 70/06- איחוד וחלוקה בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק והעברת חלק מהזכויות בהתאם לסעיף 104ב לפקודה

החלטת מיסוי 69/06- העברת חובות חברה לבעלי המניות אגב הליך פירוק

החלטת מיסוי 68/06- החלת סעיף 4א לחוק על תיקון פסק דין לאחר גירושין

החלטת מיסוי 29/06- מכירת מניה המשקפת דירת מגורים בפטור של דירות מגורים

החלטת מיסוי 28/06- חלוקה ראשונה של נכסי עיזבון בין יורשים בשלבים (סעיף 5(ג)(4) לחוק)

החלטת מיסוי 27/06- התרת הוצאה לאיתור נכס כניכוי מהשבח (סעיף 39 לחוק)

החלטת מיסוי 26/06- פירוק שיתוף בין בעלי זכויות באיגוד מקרקעין (סעיפים 67 ו- 71 לחוק)

החלטת מיסוי 25/06- כתב הרשאה והתחייבות אינו מהווה עסקה במקרקעין

החלטת מיסוי 24/06- נטרול תקופת הקמה בעסקת B.O.T

החלטת מיסוי 23/06- מיסוי פיצויי הפקעה מכח הסכם (סעיף 48ג לחוק)

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות