דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 61/06

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 61/06

מיסוי אופציות אגב שינוי תושבות

העובדות

1.   למבקש הוענקו לפני 1.1.03 מספר סדרות של אופציות למניות חברה תושבת חוץ בה עבד (להלן: "האופציות"). המניות הוענקו למבקש בתקופה בה נחשב תושב חוץ לפי הדין הפנימי בישראל, ואף נחשב תושב של מדינה אשר חתומה עם ישראל על אמנה למניעת כפל מס (להלן: "מדינת האמנה"). לכל סדרת אופציות הוגדרה תקופת הבשלה (Vesting).

2.   במועד כלשהו חזרו המבקש ובני משפחתו להיות תושבי ישראל (להלן: "יום החזרה"). המבקש החל לעבוד בחברת הבת של החברה תושבת החוץ. חברת הבת הנה חברה תושבת ישראל.

3.   נכון ליום החזרה, טרם הסתיימה תקופת ההגבלה של חלק מהאופציות.

פרטי הבקשה

1.   המבקש ביקש לקבוע הסדר למיסוי הכנסותיו ממימוש אופציות בעתיד.

2.   המבקש ביקש לאשר את מעמדו כ"תושב חוזר" כמשמעותו בסעיף 14(ג) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   המבקש ייחשב לתושב ישראל מיום 1.1.05 ויהיה זכאי להקלות ממס הניתנות ל"תושב חוזר" מכוח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודה החל ממועד זה.

2.   ההכנסה ממימוש האופציות (דהיינו: שווי המניות בניכוי תוספת המימוש) אשר תחושב במועד המרת האופציות למניות תחולק ל-2 רכיבים. חלק ההכנסה שהופק במדינת האמנה לא יחוייב במס בישראל וחלק מההכנסה שהופק בישראל יחשב כהכנסת עבודה שהופקה בישראל. ארוע המס יידחה למועד המימוש.

3.   חלק ההכנסה שיחוייב במס בישראל יקבע כדלקמן: ההכנסה ממימוש האופציה כשהיא מוכפלת במספר הימים שמיום החזרה, ועד לתום תקופת ההבשלה של אותה אופציה ומחולק במספר הימים שמיום ההקצאה ועד תום תקופת ההבשלה של האופציה. יתרת ההכנסה לא תחויב במס בישראל.

4.   לא יינתנו הקלות מכח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודה, לא יינתן כל זיכוי ובכלל זה זיכוי בגין מסי חוץ או ניכוי (למעט ניכוי הוצאות מכירה) בגין חלק ההכנסה שחוייב במס בישראל.

5.   שווי המניות למועד מימוש האופציה נקבע כדלקמן: שווי המניות שניתנו לנישום בגין מימוש אופציה לפי שער המניה בסוף יום המסחר בבורסה שקדם ליום שבו מומשה האופציה.

6.   יחד עם זאת, אם נתן המבקש הוראה למכירת המניות מכח האופציה ביחד עם הודעת המימוש והמכירה האמורה התבצעה בתוך 7 ימים מיום מתן ההודעה עליה – same day sale, יהא שווי המניות האמורות בניכוי הוצאות מכירה ישירות שהוצאו לצורך מכירתן, לרבות עמלת מכירה.

7.   מימש המבקש אופציה למניות ולא מכרן באותו יום יראו את המבקש כמי שרכש את המניות בבורסה, בהיותו תושב ישראל. מחירן המקורי יהא שווי המניות שהיווה בסיס לקביעת סכום החלק החייב במס בישראל (ראה סעיף 5 לעיל), יום רכישתן יקבע ליום מימוש האופציה. במכירת המניות האמורות, יחוייב המבקש במס רווח הון בהתאם להוראות הפקודה.

8.   במימוש חלק מסדרת האופציות, יראו את האופציות שמומשו כאופציות שתקופת החסימה לגביהן הייתה הראשונה להסתיים באותה סדרה (שיטת FIFO).

9.   נקבעו הוראות שונות לעניין ניכוי במקור, פתיחת תיק למבקש וחובת דיווח. בין היתר, נדרש המבקש לדיווח מפורט על ההכנסות מהאופציות, פירוט נכסים מחוץ לארץ שבבעלותו (במישרין או בעקיפין) וכן מסמכים רלוונטיים לעניין תושבותו של העובד וכד'.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות