דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 5326/16

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 5326/16

חברה לנאמנויות 

העובדות:
1.1 חברת X תושבת ישראל (להלן: "החברה") הוקמה במטרה לנהל נאמנויות, ולהחזיק נכסים בנאמנות עבור אחרים. החברה משמשת כנאמן במסגרת עסקאות נאמנות שונות.

1.2 החברה נתונה לפיקוח ולבקרה שוטפים ע׳׳י מערך הביקורת הפנימית של החברה, של הדירקטוריון, ביקורת בנק ישראל (בנאמנויות מסוימות) וביקורת ע"י משרד רואי חשבון חיצוני. בנוסף החברה נתונה לפיקוח, על פי דין על ידי גופים נוספים. בהתאם לנאמנות הרלוונטית כגון: בית המשפט, האפוטרופוס הכללי, רשם ההקדשות, רשות ני"ע.

1.3 החברה מנהלת חשבונות נאמנות ונאמנויות ממספר סוגים כדלקמן:

1.3.1 נאמנויות בהן הלקוח הוא היוצר והנהנה, ניהול הנאמנות כפוף להוראות אשר מתקבלות מהלקוח. שיקול הדעת ביחס לפעולות אשר מתבצעות על ידי החברה הוא של הלקוח – הלקוח הוא שקובע את מועד המכירה והקנייה של הנכסים בתיק הנאמנות, את תמהיל ההשקעה, מועד משיכות כספים מתיק ההשקעות וכיו״ב.
הלקוח יכול בכל רגע נתון למשוך את הכספים מהניהול הפעיל של החברה. השירות של הנאמנויות ניתן בארץ ובחו״ל. השרות ניתן גם ללקוחות שהם תושבי חוץ.
החשבון מוגדר כחשבון נאמנות ושם בעל החשבון הוא החברה לנאמנות. הנכסים בחשבון הנאמנות מוחזקים על ידי החברה בנאמנות לטובת הלקוח. נציג החברה מוסמך לפעול רק על פי הנחיותיו ואישורו של הלקוח ופעולותיו מחייבות ומזכות את הלקוח. הנציג כבול בהנחיות הלקוח, שרשאי לשנותן ואף להפסיק את פעילות חברת הנאמנות בחשבונו בכל עת.

1.3.2 ניהול נאמנויות לצורך קיום של חיוב מסוים. במקרים אלה הנאמן מחזיק נכסים לצורך קיום חיוב מסוים על פי הסכם או על פי דין, כדלקמן:

1.3.2.1 . נאמנות להנפקות של תעודות סל, לרבות החזקה על ידי הנאמן במסגרת נאמנות זו של בטוחות ונכסים, כדי להבטיח את מילוי התחייבויות המנפיק לבעלי התעודות.

1.3.2.2 . נאמנות במסגרת שותפויות וקרנות גידור, לרבות החזקת נכסי השותפות בחשבונות בנק או החזקת יחידות השתתפות בשותפות על ידי הנאמן – הנאמן אחראי, לפי העניין, לקיום התחייבויות של השותפות / קרן הגידור לשותפים או לבעלי היחידות בשותפות / קרן הגידור ובין השותפים לבין עצמם.

1.3.2.3 . החזקת ני"ע במסגרת חסימה בתקופת ההטבות שבסעיף 103 לפקודת מס הכנסה (להלן :"הפקודה").

1.3.2.4 . נאמנות שנועדה לאפשר קיום ההתחייבויות על פי הסכם בין צדדים (לרבות ESCROW).

1.3.2.5 . ניהול "חשבון מפצל" לתשלומי סוכני ביטוח למבטחים. בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח (חוזר 2004/14 מ- 1.8.2004) חייב מבטח להתקשר עם סוכן ביטוח לצורך העברת הפרמיות שגבה הסוכן מהמבוטחים באמצעות אחת משלוש חלופות כפי שקבע המפקח. אחת החלופות הינה ״חשבון מפצל בניהול נאמן״, אשר ינוהל בידי נאמן (בהתאם להוראות סעיף ב (2) לחוזר). החברה לנאמנות מספקת שירות זה לסוכנים וסוכנויות ביטוח. במקרים אלו משמש הנאמן כמי שאחראי לקיום חיובים שקבע המפקח על הביטוח.

1.3.2.6 . שמירת פיקדונות של משקיעים (לרבות זרים) עבור קרנות נדל"ן אמריקאיות לפני מילוי התנאים להעברת הכספים לקרן. בנאמנות מסוג זה המשקיעים מפקידים את הכספים בחשבון נאמנות בבעלות הנאמן. בעת כל רכישת נכס הקרן ממציאה לנאמן את המסמכים הדרושים לצורך שחרור התמורה בגין רכישת הנכס (המסמכים יהיו בהתאם למוגדר בהסכם הנאמנות הרלבנטי. לדוגמא, חוזה רכישה, אישור וועדת ההשקעות של הקרן וכדומה). לאחר קבלת מלוא המסמכים בגין הנכס הנאמן משחרר את תמורת הרכישה. הנאמנות מבטיחה שהכספים ישוחררו בהדרגה לקרן ורק כנגד רכישת נכסים.

1.3.3 החברה מטפלת בהקמת קרנות פרטיות ו/או בניהולן לטובת נהנים שנקבעו על ידי מקים הקרן. להלן מספר דוגמאות:

א. לעיתים העברת הכספים או הנכסים תבוצע גם ע"פ הוראות צוואה.
ב. כאשר מדובר בקטינים וכן גם באנשים בגירים, אשר מסיבות שונות מוגבלים ביכולתם לנהל את ענייניהם באופן זמני או דרך קבע.
ג. לעיתים החברה לנאמנות גם תתבקש להתמנות כנאמן על רכוש, כאשר המצב יחייב זאת.
ד. במקרים מסוימים החברה לנאמנות תתבקש לנהל קרן לתשלום דמי מזונות במקרה גירושין.
יצירת הקרנות הפרטיות יכולה להיעשות גם באחת הדרכים הבאות:
– בשטר מתנה;
– בכתב הקדש (ע"פ סעיף 17(א) לחוק הנאמנות, התשל"ט – 1979(להלן "חוק הנאמנות")), אשר במסגרתו פועלת החברה לנאמנות לפי הוראת יוצר ההקדש;
– בצוואה (ע" סעיף 17 (א) 2  לחוק הנאמנות).

2 . הבקשה

2.1 לאשר כי פרק רביעי 2 בחלק ד' לפקודה (להלן: "פרק רביעי 2") לא יחול על תחומי הפעילויות של חברת הנאמנות בתחומים המפורטים לעיל.

2.2 לאשר כי חובת הדיווח לפי סעיף 131 (א) (5ב) לפקודה אינה חלה על אדם המכהן או משמש כנאמן בנאמנות (לפי חוק הנאמנות), אשר פרק רביעי 2 אינו חל עליה וכן אינה חלה לגבי נאמנות כאמור.

3 . ההחלטה

3.1 על פעילות החברה כמפורט בסעיפים 1.3.1 , 1.3.2 להחלטה, לא יחולו הוראות פרק רביעי 2 לפקודה. לעניין זה, יוצר החשבון לא ייחשב ליוצר או נהנה, והחברה לנאמנות לא תחשב כנאמן, לצורך הוראות פרק רביעי 2 .

3.2 חובת הדיווח לפי סעיף 131 (א) (5ב) לפקודה אינה חלה על אדם המכהן או משמש כנאמן בנאמנות כמפורט בסעיפים 1.3.1 ו 1.3.2 לעיל, אשר פרק רביעי 2 לפקודה אינו חל עליה וכן אינה חלה לגבי נאמנות כאמור.

3.3 על פעילות החברה כמפורט בסעיפים 1.3.1 , 1.3.2 להחלטה, יחולו חובות הדיווח בהתאם להוראות הפקודה על הלקוח של חברת הנאמנות.

3.4 על פעילות החברה בניהול קרנות פרטיות כאמור בסעיף 1.3.3, יחולו הוראות פרק רביעי 2 לפקודה במלואן, ויראו בחברה כנאמן לעניין הוראות פרק זה לרבות חובות הדיווח המפורטות בפקודה.

3.5 אין בהחלטה זו כדי לגרוע מחובות הדיווח בהתאם להוראות הפקודה המוטלות על הלקוח של חברת הנאמנות לרבות דיווח על הכנסותיו במסגרת הנאמנות וכן דיווח על נכסים שרשומים על שם נאמנות עבורו במסגרת הצהרת ההון.

3.6 . על החברה לשלוח מידי שנה את רשימת הלקוחות אשר מופיעים בסעיפים 1.3.1 ו – 1.3.2 להחלטה זו לפקיד שומה שבו מתנהל תיקה של החברה וכן ליחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים.

3.7 . הוסכם כי החלטת המיסוי אינה מהווה אישור או קביעה לעניין חובות המוטלות על החברה מכח חקיקת ה- FATCA האמריקאית ו/או הסכם בינלאומי אחר ככל שישנן כאלה.

3.8 . במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות