דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 2545b/11

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 2545b/11

נקודות זיכוי למומחה חוץ

העובדות:
כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007, מכוח סעיף 69 לפקודה (להלן: "הכללים"), קובעים את הכללים הבאים:
"תושב חוץ זכאי" ייחשב כמי שמתקיימים בו כל התנאים המצטברים שלהלן:
1. הוא יחיד תושב חוץ.
2. שהייתו והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין.
3. הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979 (להלן: "תקנות ניכוי הוצאות שהייה").
לפי הכללים, בחישוב המס על הכנסתו החייבת של "תושב חוץ זכאי" מעסק, משלח יד או השתכרות מעבודה, יובאו בחשבון 2.25 נקודות זיכוי.
הבקשה:
נתבקשנו לקבוע כי משעה ש"מומחה חוץ" או "מרצה אורח" אינו זכאי להטבות המוקנות מכח תקנה 2 לתקנות ניכוי הוצאות שהיה, בשל חלוף התקופה המזכה הקבועה בתקנה (12 חודשים), ייחשב כ"תושב חוץ זכאי" כמשמעותו בכללים.
החלטת המיסוי ותנאיה:
הוחלט כי האמור בתנאי מספר 3 לכללים, לא יכלול יחיד תושב חוץ הנחשב כ"מומחה חוץ" או כ"מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה, ואשר חדל לקבל ניכוי הוצאות שהייה בשל חלוף התקופה המותרת לקבלת נקודות זיכוי (12 חודשים) הכלולה בסעיף 2 לתקנות. יחיד כזה, אשר עומד בתנאי מס' 1 ותנאי מס' 2 לכללים, יחשב כמי שזכאי לקבל את 2.25 נקודות הזיכוי כ"תושב חוץ זכאי".

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות