דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 25/07

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 25/07

מיסוי רווחי הון בעת מכירת נכסי עיזבון

העובדות:

1.הנישום היה, עד פטירתו, תושב ואזרח ישראל.

2.הנישום עבד כשכיר במוסד אקדמי כחוקר עד לפרישתו לגמלאות.

3.הנישום נפטר בשנת 2006 ובצוואתו ציווה את נכסיו השונים ליורשיו. עזבונו של הנישום כלל, בין השאר, ניירות ערך ופיקדונות בבנקים שונים בחו"ל.

4.במהלך השנים, נבעו לנישום הכנסות מדיבידנד שנצברו בקרנות הנאמנות.

5.הכנסות מדיבידנד, מוסו במס הכנסה בשיעור שלא פחת מ-25% על ידי רשויות המס בחו"ל.

6.על פי הדינים הנהוגים בחו"ל, עם פטירתו שולם מס עיזבון בשיעור של כ-45% על הנכסים הכלולים בעיזבון.

הבקשה:

לצורך בחינת מיסוי רווחי ההון בעת מכירת נכסי העיזבון בידי היורשים נתבקשנו לקבוע כי מס העיזבון ששולם בגין הנכסים יינתן כזיכוי מהמס שיחול בישראל בגין מכירתם וכן כי הכנסות מדיבידנד ורווחים עליהם שולם מס הכנסה בחו"ל יווספו למחירם המקורי של הנכסים.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.מחירם המקורי של הנכסים בידי היורשים יהא כפי שהיו בידי הנישום לו היה מוכרם בעצמו.

2.מס העיזבון ששולם בחו"ל לא יינתן כזיכוי מהמס שיחול בישראל בגין מכירת ניירות הערך נשוא ההחלטה אלא ייווסף למחירם המקורי של הנכסים.

3.לא יינתן כל זיכוי ממס בישראל בשל מס העיזבון ששולם בחו"ל.

4.לא יינתן כל זיכוי ממס בישראל בשל מס ששולם על הכנסות מדיבידנד שנצמחו עד ליום 31.12.2002.

5.הכנסות מדיבידנד שנבעו לנישום מרווחים או מדיבידנד המיוחס לניירות ערך נשוא החלטה זו ואשר לא נמשכו או שולמו לנישום או מי מטעמו ואשר שולם עליהם מס בשיעור שאינו נמוך מ-25% יחשבו כסכום נוסף שיתווסף למחירם המקורי של ניירות הערך הנ"ל.

6.הסכום שיתווסף למחירם המקורי של ניירות הערך כאמור על פי סעיף 5 יהא ההכנסה בניכוי המס החל.

7.במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות