דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 24/07

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 24/07

פטור ממס על הכנסת מתמחים באמנה עם סינגפור

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") חתמה על הסכם למכירת ציוד (תוכנה וחומרה) עם ממשלת סינגפור (להלן: "הלקוח").

2. כחלק מן ההסכם, הוסכם כי ישלחו לישראל חניכים עובדי חברה תושבת סינגפור (להלן: "קבלן משנה"), אשר ילמדו ויחנכו בישראל בכדי שתהיה ללקוח היכולת לבצע תיקונים, שיפוצים שונים בציוד הנרכש ללא צורך בהסתמכות על החברה.

3. החניכים הינם אנשי תוכנה, ואין בידם ידע בקשר עם המערכת המסופקת ללקוח.

4. החניכים יהיו עובדיו של קבלן המשנה. שהותם בישראל נועדה אך ורק לצורך לימוד וחניכה.

5. החניכים ישהו בישראל במטרה לשמש כחניכים בחברה ולרכוש הכשרה מיוחדת.

6. החניכים ישהו בישראל תקופה שלא תעלה על שנה.

7. במסגרת הסכם השירותים, תעביר החברה  תשלומים לקבלן המשנה, עבור השתתפות בהוצאות ההכשרה והשהות של החניכים ובעבור השירותים הניתנים בסינגפור.

8. לקבלן המשנה אין מוסד קבע בישראל.

פרטי הבקשה:

1. אישור לפטור מניכוי מס במקור על סכום שישולם בגין השירותים שינתנו על ידי קבלן משנה לחברה בסינגפור.

2. אישור לפטור ממס על תשלומים בגין החזר עלות השהות וההכשרה שתוענק לחניכים בישראל בהתאם לסעיף 20 לאמנה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. התשלומים לקבלן המשנה בגין מתן השירותים בסינגפור יהיו פטורים  מחובת ניכוי מס במקור.

2. מתשלומים בגין החזר עלות השהייה וההכשרה של המתמחים ינוכה מס המתחייב בשל הכנסת המתמחה מעבר לסכום המהווה הוצאות שהייה וחניכה בהתאם לחישובי יוקר המחיה הנערכים על ידי רשות המיסים, כולל אחזקת רכב אך לא כולל דיור.

3. מיתרת הסכומים שישולמו ינוכה המס החל על משכורות המתמחים כהכנסת עבודה בישראל של תושב חוץ בשיעור המתחייב מסעיף 121 לפקודה.

4. חישוב המס יעשה על בסיס שנתי בתום שנת המס או במועד בו יעזוב החניך את ישראל לצמיתות, לפי המוקדם.

5. החניכים לא ידרשו לפתוח תיק במס הכנסה, לא יהיו חייבים בתשלום מקדמות ולא יהיו חייבים להגיש דוחות שנתיים לגבי הכנסותיהם הנובעות מפעילות בישראל.

6. בין היתר נקבעו התנאים הבאים:
א. קבלן המשנה לא יקיים מוסד קבע בישראל.
ב. תקופת שהותם של המתמחים בישראל תהיה רציפה ולא תעלה על המפורט בהחלטה (12 חודשים).
ג. חובת הניכוי במקור תחול על החברה.
ד. החברה תדווח ותעביר לפקיד שומה פתח תקווה (להלן: "פקיד השומה") את המס החל בהתאם להחלטה זו.
ה. שיעור המס הסופי החל על הכנסת החניכים החייבת במס בישראל יתברר בעת חישוב המס השנתי, החל על החניכים.
ו.  החברה תודיע על כל שינוי שיחול בתנאים, במטרת ובאופי עיסוקם של המתמחים בישראל.

  1. להחלטה צורף גליון המראה את חישוב המס החל בישראל.

    8. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות