דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 19/06

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 19/06

פטור השתתפות

העובדות

1.  קבוצת משקיעים תושבי חוץ ותושבי ישראל (להלן: "בעלי המניות") מתארגנת לשם הקמת קרן ליזמות נדל"ן והשקעות בנדל"ן ובחו"ל.

2.  הקרן תאוגד כחברה תושבת ישראל שתענה על הגדרת "חברת החזקות ישראלית" כמשמעות המונח בסעיף 67ג(א) לפקודה (להלן: "חברת ההחזקות הישראלית").

3.   בעלי המניות ישקיעו בחברת ההחזקות הישראלית כנגד הון מניות שיוקצה להם ו/או באמצעות הלוואות.

4.   חברת ההחזקות הישראלית עתידה להשקיע את הכספים שתגייס כאמור בחברה בת תושבת מדינת אמנה, שתענה להגדרת "חברה מוחזקת" כמשמעות המונח בסעיף 67ד לפקודה (להלן: "החברה המוחזקת הזרה").

5.   בחברה המוחזקת הזרה צפויים להשקיע במישרין, לצד חברת ההחזקות הישראלית, גם בעלי מניות תושבי חוץ.

6.   החברה המוחזקת הזרה תחזיק במניות של מספר חברות זרות קשורות (להלן: "חברות קשורות"), בשיעור העולה על 10% מהון המניות בכל חברה קשורה, לרבות בזכות לרווחים. אפשר שהחברה המוחזקת תיתן הלוואות למי מהחברות הקשורות.

7.   החברות הקשורות תשקענה ותעסוקנה בפעילות נדל"ן ויזמות נדל"ן במשינות מושבן. אפשר שחברת ההחזקות הישראלית תיתן הלוואות למי מהחברות הקשורות.

8.   חברת ההחזקות הישראלית תפיק הכנסות ממתן שירותי ניהול לחברה המוחזקת הזרה כאמור בסעיף 67ג(א)(6) לפקודה. חברת ההחזקות הישראלית ו/או החברה המוחזקת הזרה תשלמנה דמי ניהול ו/או דמי הצלחה וכיוצא באלה לחברות תושבות ישראל בלבד.

פירוט הבקשה

1.   לקבוע כי יחול פטור על הכנסותיה של חברת ההחזקות הישראלית בהתאם להוראות סעיף 67ה לפקודה, ובכלל זה לעניין הריבית שתפיק מהחברה המוחזקת הזרה או מהחברות הקשורות.

2.   לקבוע כי הוראות סעיף 75ב לפקודה לא יחולו בקשר להחזקה בחברה המוחזקת הזרה ובחברות הקשורות.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   הכנסות ריבית שתפיק חברת ההחזקות הישראלית מהלוואות לחברה המוחזקת הזרה ולחברות הקשורות לא תחשבנה להכנסות מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה, לעניין סעיף 67ג(א)(6) לפקודה. חברת ההחזקות הישראלית תחוייב במס חברות לפי סעיף 126א לפקודה בגין הכנסות כאמור, כל עוד לא נקבע בחקיקה פטור ממס בגינן.

2.   הכנסות דמי ניהול, דמי הצלחה ו/או דמי ייעוץ וכיוב' שתפיק חברת ההחזקות הישראליות תחשבנה כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה שהופקה בישראל.

3.   חברת ההחזקות הישראלית תחוייב לנכות מס במקור בשל "דיבידנד רעיוני" המיוחס לבעלי מניות תושבי ישראל, כאמור בסעיף 67ז לפקודה.

4.   לא יינתן לחברת ההחזקות הישראלית זיכוי בשל "מסי חוץ", כהגדרתם בסעיף 199 לפקודה, בשל הכנסותיה הפטורות ממס בישראל.

5.   חברת ההחזקות הישראלית לא תחשב כ"בעל שליטה" לעניין סעיף 75ב לפקודה, ככל שהדבר נוגע להחזקתה בחברה המוחזקת הזרה או בחברות הקשורות.

6.   הכנסת בעלי מניות תושבי חוץ ממכירת מניותיהם בחברת ההחזקות הישראלית תחשב כרווח הון שהופק בישראל ויחולו בעניינם הוראות הפקודה ואמנות למניעת כפל מס שבין ישראל למדינת תושבותם. מובהר כי רווח ההון לא ייחשב כרווח שהופק ב"מפעל קבע" של תושב החוץ בישראל לעניין סעיף 97(ב3)(1)(א) לפקודה בשל החזקתו בחברת ההחזקות הישראלית ובשל כך בלבד.

7.   חברת ההחזקות הישראלית והחברה המוחזקת הזרה תחשבנה כ"חברת החזקות ישראלית" או כ"חברה מוחזקת", בהתאמה , כל עוד יתקיימו התנאים שנקבעו בסעיפים 67ג(א) או 67ד לפקודה, לפי העניין.

8.   במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות ומגבלות נוספות כגון: פתיחת תיק לחברה המבקשת בפקיד השומה ומסירת הודעה חתומה ע"י כל בעלי המניות בדבר החלת פרק שלישי 2 לפקודה. כמו כן, נדרשה המבקשת לצרף לדוחות המס השנתיים דוחות כספיים של החברה המוחזקת הזרה והחברות הקשורות

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות