דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 18/07

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 18/07

העדר מוסד קבע

העובדות:

1. חברה תושבת מדינת אמנה (להלן: "החברה")  היא חלק מקונצרן חברות בבעלות חברה תושבת מדינת אמנה אחרת (להלן: "הקבוצה"). החברה עוסקת, בין היתר, בתכנון, ייצור ותיקון כלי תחבורה גדול.

2. לחברה מפעל במדינת תושבותה שהוא אתר תחזוקה פעיל (להלן: "האתר")  האתר מתפרס על פני עשרות דונמים, ומועסקים בו מאות עובדים במבני הנהלה, סדנאות תיקון וכד'. האתר פעיל מול ישראל ומול מדינות אחרות בעולם. לפני מספר שנים האתר הפסיק לבנות ולייצר את כלי התחבורה ועוסק מאז רק במתן שירותי תחזוקה שונים ללקוחות הקבוצה.

3. חברה תושבת ישראל היא אחת מלקוחות החברה (להלן: "הלקוח").

4. כאשר נדרשים תיקונים מורכבים הדורשים מומחיות גבוהה (תאונות בעיקר), פונה הלקוח לחברה, ומזמין את התיקון (להלן: "עסקת שירות"). מנהל פרויקט תיקונים של החברה  מכין ללקוח הצעת  מחיר הכוללת: מחיר, תכולת עבודה, לוח זמנים וכדומה. הסכם עסקת שירות נחתם במשרדי החברה עבור כלי  תחבורה שיוצר על ידי החברה בלבד, ונמכר, כאמור, ללקוח.

5. ההצעות נחתמות על ידי  הגורם המקצועי הרלוונטי במדינת האמנה (למשל: מנהל פרויקט שדרוג, מנהל פרויקט תיקוני תאונות וכדומה), סמנכ"ל החברה או מנכ"ל החברה (בהתאם למחיר העסקה) מצד החברה, ועל ידי הגורמים הרלוונטיים של הלקוח.

6. לצורך  ביצוע עסקת  שירות,  נשלחים בעלי  מקצוע כגון רתכים,  מסגרים,  צבעים, נגרים-רפדים  וכד' מטעם  החברה לישראל (להלן:"העובדים הזרים"). העובדים הזרים מבצעים את התיקון במוסכי הלקוח הממוקמים בישראל.

7. הלקוח הוא המחליט הבלעדי באיזה מוסך יבוצע התיקון. גורם מסומך מטעם הלקוח מפקח על עבודתם של העובדים, על פי צרכו ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידו. כל סטייה בלוח הזמנים מחייבת אישור מטעם הלקוח.

8. החברה, או העובדים הזרים, אינם משתמשים במשרדי החברה הישראלית, מעבר לאמור לעיל.

9. העובדים הזרים המגיעים לישראל משתכנים בבתי מלון במהלך שהותם לצורך ביצוע השירות.

10.בשנים 2005 ו-2006, מספר ימי התיקונים בישראל עמד על כ-60 יום לכל שנה.

11. במהלך שנת 2007, צפויים ימי התיקונים לעמוד על כ-120 ימים בשל ריבוי תאונות ואירועי תיקון מיוחדים. ייתכן כי ימי התיקונים יהיו בגין פרויקט אחד או מספר פרויקטים.

12. מספר ימי התיקונים במצטבר לא צפוי לעלות על 450 יום במהלך שנות המס 2008-2011.

פרטי הבקשה:
החברה מבקשת לקבוע כי פעילותה בישראל אינה מכוננת "מוסד קבע" בישראל, כמשמעותו באמנה למניעת כפל מס.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. פעילות העובדים הזרים בישראל כמתואר לעיל לא תיחשב כפעילות המבוצעת באמצעות "מוסד קבע" בישראל.

2. לפיכך, החברה לא תחויב במס בגין הפעילות בישראל. כמו כן, העובדים הזרים לא יתחייבו במס בישראל בגין הפעילות המתוארת לעיל וזאת כל עוד ימי שהייתם בישראל לא יעלו במצטבר על 183 ימים בשנת מס.

3. הלקוח לא ינכה מס במקור מתשלומים שישלם לחברה בגין הפעילות המתוארת לעיל, ובתנאי שכל התשלומים יבוצעו באופן ישיר לחברה או בא כוחה ולא לעובדים הזרים. כל תשלום המשולם על ידי הלקוח לעובדים הזרים, בכסף או בשווה כסף, יהיה חייב בניכוי מס במקור בהתאם להוראות הפקודה, בעת התשלום.

4. מובהר כי החברה אינה עוסקת בפעילות נוספת כלשהי בישראל מעבר למפורט לעיל.

5. החברה תגיש לפקיד השומה  בו מתנהל תיק הניכויים של הלקוח, בגין כל שנת מס, דוחות  שיפרטו את הנתונים הבאים: מספר עסקאות השירות שנערכו בישראל באותה שנת מס;  מספר העובדים שהגיעו לישראל במסגרת כל עסקה ומספר ימי השהייה של כל עובד בישראל; סוגי עסקאות השירות וההכנסה בגין כל עסקת שירות.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות