דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 18/06

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 18/06

מיסוי מענק לביצוע פוסט דוקטורט מחוץ

העובדות

1. המבקשת יצאה לבצע "פוסט דוקטורט" באוניברסיטה במדינת ניו-יורק שבארה"ב (להלן: "האוניברסיטה"), למשך תקופה שאינה עולה על שנה.

2.   המבקשת תקבל מענק למימון ביצוע הפוסט דוקטורט מקרן מחקר של מוסד להשכלה גבוהה בישראל, בו הועסקה עובר לנסיעה.

פרטי הבקשה

המבקשת ביקשה פטור מס במקור לגבי חלק מסכום המענק שישולם לה, בדומה להסדר המס החל על סגל אקדמי בשנת שבתון (הוראת ביצוע 11/98).

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   כספי מענק שתקבל המבקשת מקרן מחקר למימון ביצוע הפוסט דוקטורט ייחשבו כהכנסת עבודה החייבת במס בידי המבקשת לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

2.   המבקשת תהיה זכאית לפטור מניכוי מס במקור בגין חלק מסכום המענק, השווה לסך של 100$ ארה"ב כפול מס' הימים בהם תעסוק בפוסט דוקטורט  באוניברסיטה (להלן: "הסכום הפטור").

3.   במניין הימים לצורך חישוב הסכום הפטור, לא יילקחו בחשבון ימי חופשה בהם שהתה המבקשת מחוץ למדינת ניו-יורק.

4.   הסכום הפטור יחושב בגין כל שנת מס בנפרד.

5.   מחלק המענק העולה על הסכום הפטור ינוכה מס במקור בשיעור של 35%, כאמור בתקנה 6ז לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורות ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג- 1993.

6.   בכל שנת מס במהלכה תבצע את הפוסט דוקטורט, נדרשת המבקשת להצהיר למוסד הישראלי להשכלה גבוהה על הכנסות נוספות הצפויות לה באותה שנה. היו למבקשת הכנסות נוספות, יופחת הסכום הפטור באותה שנה בסכום ההכנסות הנוספות.

7.   המבקשת תחשב לתושבת ישראל בכל תקופת שהותה בחו"ל.

8.   כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל), התשמ"ב- 1982 מכוח סעיף 67א לפקודה לא יחולו על המבקשת.

9.   חובת המס הסופית תיקבע לאחר הגשת דוח שנתי לפ"ש, במסגרתו תדווח המבקשת על מלוא סכום המענק שקיבלה בשנת המס (כולל הסכום הפטור) כהכנסה. המבקשת תורשה לדרוש הוצאות עפ"י הפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב- 1972, בכפוף להמצאת מסמכים מאמתים כדין.

10.   במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות, כגון: דרישה להגשת דוח שנתי לפ"ש.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות