דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 104/06

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 104/06

ייחוס הכנסות לפעילות בישראל

העובדות

1.   חברה תושבת מדינה, שאינה מדינת אמנה (להלן: "החברה הזרה"), התקשרה במיזם משותף עם חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") לביצוע פעילות בינלאומית מבוססת אינטרנט.

2.   החברה הזרה אינה קשורה, במישרין או בעקיפין, לחברה ו/או לבעלי מניותיה והיא לא תעשה כל פעילות אחרת יחד עם החברה. כמו כן, החברה לא תפעל בחו"ל בהקשר לפעילות המיזם.

3.   כל בעלי המניות בחברה הזרה, לרבות חברי הדריקטוריון שלה, מנהליה ועובדיה, הנם תושבי חוץ שאינם קשורים לחברה. החברה אינה, ולא תהיה בעלת זכויות כלשהן בחברה הזרה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה זכות לקבלת רווחים, זכויות הצבעה, זכות למינוי מנהלים ו/או זכות למינוי דירקטורים.

4.   פעילות המיזם תבוצע באמצעות שרת, הממוקם מחוץ לישראל, בבעלות חברה תושבת מדינת אמנה, שאינה קשורה לחברה או לחברה הזרה. החברה הזרה תהא המפעילה הבלעדית של השרת, תשא בכל הסיכונים הכרוכים במיזם ותהא זכאית לרווחיו.

5.   החברה תבצע בישראל פעילויות של תמיכה טכנית ושירותי סליקה ללקוחות ישראלים וזרים של החברה הזרה, וכמן כן תבצע פעולות שיווק בישראל ללקוחות ישראלים של החברה הזרה. תמורת שירותים אלו, זכאית החברה לעמלה בגובה פעילותה בתוספת מרווח של 15%.

פרטי הבקשה

החברה הזרה ביקשה להסדיר את אופן ייחוס הכנסותיה לפעילותה המבוצעת בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   ניתנה החלטה זמנית שתעמוד בתוקפה עד לתום שנת המס העוקבת לשנה בה ניתנה. בתום תקופה זו, ייקבע מנגנון למיסוי הכנסות החברה הזרה מאותו מועד ואילך.

2.   החברה הזרה תחשב כמי שהפיקה הכנסה בישראל באמצעות החברה אשר פועלת עבורה בישראל. נקבע כי החברה הזרה תהא חייבת במס בישראל בשל הכנסותיה מהמיזם, יוטל עליה מס סופי, בדרך של ניכוי מס במקור, בשיעור של 15% מהסכומים שהחברה גובה ומעבירה לחברה הזרה (בניכוי העמלה של החברה).

3.   הכנסות החברה הזרה ידווחו בתיק הניכויים של החברה ובמסגרתו ינוכה המס המתחייב מהחלטה זו.

4.   בתום תופה של החלטה זו, יוגשו הדוחות הכספיים של החברה הזרה לתקופת ההחלטה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות