דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי

החלטות מיסוי בינלאומי

החלטות מיסוי - בינלאומי

שנת 2018

החלטת מיסוי 6631/18 – מיסוי הכנסותיו של תאגיד השקעות תושב חוץ הנובעת מפעילותו בישראל

שנת 2017

החלטת מיסוי 6830/17 – אישור תושבות ליחיד שהגיע לישראל ממדינת אמנה ושומר על זיקה למדינה המקורית

החלטת מיסוי 2519/17 – מיסוי רילוקיישן (מחליף את החלטת מיסוי 5237/14)

החלטת מיסוי 935/17 – שערוך מחיר מקורי של נכס בחו"ל שנתקבל במתנה מתושבת חוץ

החלטת מיסוי 8549/17 – לא חל פטור לפי סעיף 97(ב3)(3) לפקודה במכירת מניות שהועברו במתנה מתושב חוץ לבנו עולה חדש, לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 2856/17 – "תושב ישראל לראשונה" לפי סעיף 14 לעומת "עולה" לפי סעיף 35 (לא בהסכם)

שנת 2016

החלטת מיסוי 2873/16 – חיוב על בסיס מזומן בגין הכנסה שהופקה בחו"ל ע"י תושב חוץ (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 6631/16 – פעילות מניבת הכנסות של חברה תושבת חוץ בישראל וייחוס רווחים בגינה

החלטת מיסוי 3792/16 – נאמנויות – זיכוי ממסי חוץ

החלטת מיסוי 5326/16 – חברה לנאמנויות

החלטת מיסוי 6839/16 – זיכוי עקיף על פי סעיף 126 (ג) לפקודה

החלטת מיסוי 6953/16 – החלטה בדבר קיומו של מוסד קבע בישראל לחברת ביטוח זרה, תושבת 'מדינה גומלת'. ייחוס ההכנסה לסניף הישראלי והסדרת חבות המס של עובדי הסניף הישראלי

החלטת מיסוי 2983/16- מועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז חיים לישראל לאחר קבלת תעודת עולה

החלטת מיסוי 4968/16- קביעת תושבות (לא בהסכם)

שנת 2015

החלטת מיסוי 1303/15- מיסוי הכנסותיו של תושב חוזר ותיק וייחוס רווחים למוסד קבע של חברות זרות שבבעלותו

החלטת מיסוי 8326/15- העתקת מקום המושב של חברה זרה (Re-domicile)

החלטת מיסוי 6893/15- הקניה לתאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' לפקודה (סעיף 75ג') כהקניה לנאמן

החלטת מיסוי 4528/15- קביעת מועד תחילת תושבות בישראל, ייחוס הכנסות של חברה משפחתית בבעלות תושב ישראל לראשונה וקביעת מנגנון הכנסה מעורבת– החלטת מיסוי בהסכם

שנת 2014

החלטת מיסוי 6826/14- הגדת המונח "קרוב" לעניין "נאמנות קרובים"

החלטת מיסוי 5237/14 – ניתוק תושבות – רילוקיישן

החלטת מיסוי 4938/14- הגדרת המונח "קרוב" לעניין "נאמנות קרובים"

החלטת מיסוי 3985/14- תושב חוזר ותיק

החלטת מיסוי 2986/14- הסדרת השלכות המס וחובות הדיווח בקשר לפעילותה של חברת תעופה זרה בישראל

החלטת מיסוי 1938/14- זיכוי עקיף

2013

החלטת מיסוי 8679/13- פעילות קידוח במים הכלכליים של ישראל

החלטת מיסוי 4387/13-  הבהרה בעניין ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה

החלטת מיסוי 2597/13- קביעת תושבות ושנת הסתגלות

שנת 2012

החלטת מיסוי 9857/12- תנאים לקביעת תושבות ישראלית

החלטת מיסוי 6359/12- תנאים להכרה בחברת נכסי נאמנות

החלטת מיסוי 4987/12- פעילות נאמנות זרה בישראל

החלטת מיסוי 4589/12- ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור

החלטת מיסוי 4554/12- מיסוי השקעה בבניין בארה"ב באמצעות LLC

החלטת מיסוי 3635/12- תושב חוזר- סיווג הכנסה (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 3563/12- הטבות לעולים- דיבידנד מחברה משפחתית

החלטת מיסוי 2536/12- מס זר- זיכוי עקיף

החלטת מיסוי 1312/12- מוסד קבע של שותפות

החלטת מיסוי 0253/12- עובד היוצר מוסד קבע

שנת 2011

החלטת מיסוי 5825/11- מס זר- זיכוי עקיף

החלטת מיסוי 4857/11- היעדר מוסד קבע

החלטת מיסוי 3223/11- איחוד פרוייקטים לצורך בחינת מוסד קבע

החלטת מיסוי 2545/11- החזקה של עולה חדש בחברה ישראלית

החלטת מיסוי 2545/11ב- נקודות זיכוי למומחה חוץ

החלטת מיסוי  2514/11- החלפת אופציות 102 ליחידות RSU- ידי עובדי רילוקיישן

שנת 2010

החלטת מיסוי 1547/10- מוסד קבע- מיסוי עובדים

החלטת מיסוי 1212/10- שירותים הניתנים לשדות קידוח במימי הים התיכון

שנת 2009

החלטת מיסוי 1201/09- יכולת לא מהותית של הנהנה לשלוט או להשפיע על נכסי הנאמנות

החלטת מיסוי 1010/09- חברה משפחתית

שנת 2008

החלטת מיסוי 42/08- מתן זיכוי עקיף לLLC

החלטת מיסוי 41/08- תחולת סעיפי הפטור לעולה חדש במסגרת שינוי מבנה

החלטת מיסוי 40/08- קביעת התושבות לעניין הוראות סעיף 16 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב (לא בהסכם)

החלטת מיסוי 39/08- קביעת תושבות ושליטה וניהול של תושב חוזר ותיק

החלטת מיסוי 38/08- פטור ממס רווח הון בהתאם לסעיף 97(ב3) לפקודה

החלטת מיסוי 37/08- סיווג הכנסה של תושב חוץ

החלטת מיסוי 36/08- קיומו של מוסד קבע

החלטת מיסוי 35/08- קביעת מוסד קבע

החלטת מיסוי 34/08- קביעת מחיר מקורי ויום רכישה לגבי נכס שהולאם בעבר והושב לבעליו

החלטת מיסוי 33/08- זיכוי בגין מס זר על אופציות במסלול רווח הון

החלטת מיסוי 32/08- זיכוי ממס זר

החלטת מיסוי 31/08- חברה זרה שעיקר נכסיה הם נכסים בישראל

שנת 2007

החלטת מיסוי 30/07- העדר מוסד קבע

החלטת מיסוי 29/07- זיכוי עקיף מכוח אמנה

החלטת מיסוי 28/07- חישוב הכנסות ורווחים כוללים של חברה עסקית

החלטת מיסוי 27/07- מיסוי אופציות שהתקבלו מחוץ לישראל

החלטת מיסוי 26/07- מחילת חוב מתושב חוץ

החלטת מיסוי 25/07- מיסוי רווחי הון בעת מכירת נכסי עיזבון

החלטת מיסוי 24/07- פטור ממס על הכנסת מתמחים באמנה עם סינגפור

החלטת מיסוי 23/07- פעילות של חברה זרה במסגרת איחסון ומסירת מלאי

החלטת מיסוי 22/07- קביעת תושבות

החלטת מיסוי 21/07- קביעת תושבות

החלטת מיסוי 20/07- העדר מוסד קבע

החלטת מיסוי 19/07- קביעת מחיר מקורי ויום רכישה

החלטת מיסוי 18/07- העדר מוסד קבע

החלטת מיסוי 17/07- קביעת תושבות

שנת 2006

החלטת מיסוי 119/06- פעילות תושב זר באמצעות חברה ישראלית

החלטת מיסוי 118/06- ייחוס רווח למוסד קבע

החלטת מיסוי 117/06- מוסד קבע, סוכן תלוי

החלטת מיסוי 116/06- ניתוק תושבות לעניין אמנה, תושב חוזר

החלטת מיסוי 115/06- ניתוק תושבות לעניין אמנה, רילוקיישן

החלטת מיסוי 114/06- הטבות לעולה חדש, הכנסות מחברה

החלטת מיסוי 113/06- סיווג למקורות הכנסה

החלטת מיסוי 112/06- פיצויים ששולמו על ידי ממשלה זרה

החלטת מיסוי 111/06- שערוך נכס חוץ שהתקבל מתושב חוץ

החלטת מיסוי 110/06- פעילות באמצעות קבלן משנה ישראלי

החלטת מיסוי 109/06- מיסוי פעילות מוסד קבע בישראל

החלטת מיסוי 108/06- מועד הפסקת תושבות

החלטת מיסוי 107/06- זיכוי עקיף לפי סעיף 203(ב) לפקודה

החלטת מיסוי 106/06- פטור לפי סעיפים 14(א) ו-(ג)

החלטת מיסוי 105/06- קביעת מעמדה של חברה כחברת החזקות ישראלית

החלטת מיסוי 104/06- יחוס הכנסות לפעילות בישראל

החלטת מיסוי 67/06- קביעת מכירת חברה ישראלית ע"י שותפות זרה; תחולת אמנה על שותפות

החלטת מיסוי 66/06- קביעת "מחיר מקורי" ו"יום רכישה" לנכס מחוץ לישראל שהתקבל בירושה מתושב חוץ

החלטת מיסוי 65/06- העדר מוסד קבע, חברת אינטרנט המשתמשת בתושב ישראל לצורך שירות

החלטת מיסוי 64/06- קביעת תושבות; חברות זרות בבעלות תושב חוזר

החלטת מיסוי 63/06- קביעת תושבות, תושב חוזר

החלטת מיסוי 62/06- קביעת תושבות, תושב חוזר

החלטת מיסוי 61/06 מיסוי אופציות אגב שינוי תושבות

החלטת מיסוי 22/06-  קביעת תושבות; פיצוי עבור עבודה בחו"ל

החלטת מיסוי 21/06- קביעת תושבות; הקלות לתושב חוזר

החלטת מיסוי 20/06- מוסד קבע, אחסון חלקי חילוף בישראל

החלטת מיסוי 19/06- פטור השתתפות

החלטת מיסוי 18/06- מענק לביצוע פוסט דוקטורט מחוץ לישראל

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות