דף הבית
החלטות מיסוי
מיזוגים פיצולים
מיזוגים פיצולים – החלטת מיסוי בהסכם 9/08

מיזוגים פיצולים – החלטת מיסוי בהסכם 9/08

מיזוג קרנות נאמנות בהתאם להוראות סעיף 103 ו- 103א(א) לפקודה

העובדות:

1. קרן נאמנות א' (להלן: "הקרן הקולטת") וקרן נאמנות ב' (להלן: "הקרן המעבירה") הינן קרנות נאמנות (להלן ביחד: "הקרנות"), אשר פועלות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות"). עד ליום 31.12.2005 היו הקרנות "קרנות נאמנות חייבות" כהגדרתן בסעיף105יא לפקודה, ומיום 1.1.2006 הפכו הקרנות ל"קרנות נאמנות פטורות" כהגדרתן בסעיף 88 לפקודה1.

2. הקרנות מנוהלות ע"י חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה המנהלת"). הקרנות מוחזקות במלואן ע"י הציבור ומשקיעות את כספי המחזיקים בהן באפיקי השקעה זהים.

3. הקרנות מבקשות לבצע מיזוג (להלן: "המיזוג"), בהתאם להוראות סעיף 100(ב) לחוק השקעות משותפות ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 103ג לפקודה.

4. מטרת המיזוג הינה תפעול משותף של המנגנונים הניהוליים העסקיים בקרנות לשם חיסכון בעלויות ניהול, תפעול ועלויות הדדיות.

5. בעקבות המיזוג יקבל כל מחזיק ביחידות בקרן המעבירה, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן המעבירה.

6. הקרנות אינן עומדות ביחסי הגודל הנדרשים לשם ביצוע המיזוג כאמור בסעיף 103ג(6) לפקודה.

7. לקרנות היו הפסדים לצרכי מס שמקורם בתקופה שקדמה להפיכתן לקרנות נאמנות פטורות כאמור.

פרטי הבקשה:

לאשר, כי מיזוג הקרנות עומד בתנאי סעיף 103ג לפקודה, בשינויים המחויבים, על אף שהקרנות אינן עומדות בסדרי הגודל הנדרשים בסעיף האמור.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. מיזוג הקרנות אושר בהתאם להוראות סעיפים 103ט(ד) ו-103א(א) לפקודה.

2.  נקבע, כי במיזוג קרנות נאמנות, אין חובה לעמוד בתנאי יחסי הגודל הקבוע בסעיף 103ג(6) לפקודה.

3.  נקבע, כי לא יותרו בקיזוז הפסדים שמקורם בתקופה שקדמה להפיכתן של הקרנות לקרנות נאמנות פטורות, כנגד הכנסה עתידית באותן קרנות, גם אם אלו יהפכו שוב לקרנות נאמנות חייבות.

4.  לעניין סעיף 103ג(8)(ב) לפקודה, יראו כ"בעלי זכויות המחזיקים בזכויות הנסחרות בבורסה" רק את בעלי היחידות בקרנות, שאינם נחשבים כ"קרוב" לקרנות או לחברה המנהלת, במישרין או בעקיפין.

4.1. לעניין זה, "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
5. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות והתאמות שונות כגון: אי התרת הוצאות שינוי המבנה, אישור מצגי הקרנות ומגבלות נוספות.

1.       במסגרת הפיכת כל אחת מהקרנות מקרן נאמנות חייבת לקרן נאמנות פטורה ראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום 31.12.2005 ואת הכנסותיה כאילו נתקבלו באותו יום.
מבנה האחזקות טרם המיזוג                                                                                            מבנה האחזקות לאחר המיזוג

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות