דף הבית
החלטות מיסוי
מיזוגים פיצולים
מיזוגים פיצולים – החלטת מיסוי בהסכם 6985/11

מיזוגים פיצולים – החלטת מיסוי בהסכם 6985/11

104ב(ו) לפקודה – העברת מניות חברה ישראלית מחברה זרה לחברה ישראלית

העובדות:

 

 1. החברה הינה חברת פרטית תושבת ישראל, העוסקת בהפעלת בית מלון שבבעלותה בישראל. מלוא הון מניות החברה מוחזק בידי ארבע חברות תושבות מדינה זרה, שאין לישראל אמנה למניעת כפל מס איתה (להלן: "החברות הזרות").
 2. החברות הזרות נוסדו בסוף שנות ה-60 על ידי תושב חוץ. בסוף שנות ה-80 רכש יחיד תושב ישראל (להלן: "היחיד") את מלוא הון מניות החברות הזרות. במהלך שנת 2010 העביר היחיד את מלוא הון מניות החברות הזרות לילדיו (לכל אחד שיעור זהה בכל אחת מהחברות הזרות) במתנה פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 97(א)(5) לפקודה (להלן: "בעלי מניות החברות הזרות").
 3. מיום היווסדן של החברות הזרות לא היו להן פעילות ו/או נכסים מלבד החזקה במניות החברה ומעולם לא הופקה או נצמחה בידיהן הכנסה כלשהי שלא חויבה במס בישראל. כמו כן, אין לחברות הזרות רווחים שחלוקתם במועד שינוי המבנה חייבת במס בידי בעלי מניות החברות הזרות.
 4. בכוונת בעלי מניות החברות הזרות לבצע שינוי מבנה לפיו תועברנה מניות החברה שבידי החברות הזרות (להלן: "המניות המועברות") ללא תמורה, לחברה חדשה שהוקמה לצורך כך והינה תושבת ישראל והינה חברה אחות של החברות הזרות (להלן: "החברה האחות"), וזאת בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודהותקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994 (להלן: "התקנות") (להלן: "שינוי המבנה").
 5. החברה אינה איגוד מקרקעין, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, ולא היתה איגוד מקרקעין במשך שנתיים לפחות לפני מועד הגשת הבקשה.
 6. החברות הזרות לא ביקשו מעולם להיחשב כ"חברה משפחתית" כהגדרתה בסעיף 64א לפקודה.

פרטי הבקשה:

לאשר, כי שינוי המבנה הינו בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה והתקנות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

 1. ניתן אישור להעברת המניות במסגרת שינוי המבנה לפי הוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה והתקנות, והכל בכפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה2 לפקודה, התנאים הקבועים בתקנות והתנאים הנוספים המופיעים בהחלטת המיסוי.
 2. נקבע, כי המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המועברות, בידי החברה האחות, ייקבעו בהתאם להוראות סעיף 104ה לפקודה.
 3. נקבע, כי המחיר המקורי של מניות החברות הזרות ושל החברה האחות, ייקבעו בהתאם לתקנה 2 לתקנות.
 4. נקבע לעניין תקנה 2 לתקנות, כי לגבי חישוב רווח ההון שעד למועד הקובע, יראו כיום רכישת מניות החברה האחות (או מניות החברות הזרות) בידי בעלי מניות החברות הזרות, כיום רכישת כל אחת מהחברות הזרות על ידי היחיד, ולא מועד הקמת החברה האחות ו/או מועד שינוי המבנה.
 5. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות שונות כגון: מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות, אי התרת הוצאות שינוי המבנה, אישור מצגי החברות ומגבלות ותנאים נוספים.

 

מבנה ההחזקות לפני שינוי המבנה                                                                         מבנה ההחזקות אחרי שינוי מבנה

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות