דף הבית
החלטות מיסוי
מיזוגים פיצולים
מיזוגים פיצולים – החלטת מיסוי בהסכם 5874/11

מיזוגים פיצולים – החלטת מיסוי בהסכם 5874/11

מיזוג חברות לא קשורות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

העובדות:

 

  1.    החברה הקולטת הינה חברה פרטית תושבת ישראל, העוסקת בייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה החלופית. מלוא הון מניות החברה הקולטת מוחזק בידי שותפות רשומה תושבת ישראל.
  2.     החברה המעבירה הינה חברה פרטית תושבת ישראל, העוסקת בייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה החלופית. מלוא הון מניות החברה המעבירה מוחזק בידי יחידים ותאגידים תושבי ישראל.
  3.     בהתאם לאופי פעילות החברות, כל פרוייקט בתחום הפעילות נעשה באמצעות ישות משפטית יעודית נפרדת תושבת ישראל (SPC). בחברה הקולטת ובחברה המעבירה מנגנון העוסק בייזום הפרוייקטים, ניהול ופיננסים.

 

פרטי הבקשה:

 

  1.     החברה המעבירה והחברה הקולטת מבקשות להתמזג ביניהן, כך שהחברה המעבירה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה הקולטת ולאחר מכן תתחסל, והכל בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובכפוף להוראות סעיף 103ג לפקודה.
  2. המיזוג נועד לתכלית עסקית וכלכלית ומטרתו העיקרית הינו איחוד הפעילויות הדומות של החברות.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

  1. ניתן אישור למיזוג לפי סעיף 103ט(ד) לפקודה, ובו נקבע, כי בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בפקודה ובהחלטת המיסוי, המיזוג עומד בתנאים המפורטים בסעיפים 103ג(1) ו-(7) לפקודה.
  2. נקבע, כי במהלך המיזוג תקצה החברה הקולטת לבעלי המניות בחברה המעבירה מניות בהתאם להוראות סעיפים 103ג(4) ו-103ג(5) לפקודה (להלן: "המניותהמוקצות") חלף מניותיהם בחברה המעבירה.
  3. נקבע, כי המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המוקצות בשל המיזוג בחברה הקולטת יקבע בהתאם להוראות סעיף 103ו לפקודה. כמו כן, על הנכסים המועברים לחברה הקולטת יחולו הוראות סעיף 103ה לפקודה, ולא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי, כפי שהיה בחברה המעבירה.
  4. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות שונות כגון: מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות, אי התרת הוצאות שינוי המבנה, אישור מצגי החברות ומגבלות נוספות.

מבנה ההחזקות לפני שינוי המבנה                                      מבנה ההחזקות אחרי שינוי מבנה

 

 

 

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות