דף הבית
החלטות מיסוי
מיזוגים פיצולים
מיזוגים ופיצולים-החלטת מיסוי בהסכם 2965/15

מיזוגים ופיצולים-החלטת מיסוי בהסכם 2965/15

מכירת זכויות בחברה קולטת לאחר מיזוג (בדרך של החלפת מניות לפי סעיף 103כ לפקודה) בהתאם להוראות סעיף 103ג (9א)(2) לפקודה הנעשית באמצעות מפיץ

העובדות:

1. חברה א' (להלן: "החברה הנעברת") הינה חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בפיתוח רפואי. בעלי הזכויות בחברה הינם יחידים וחברות תושבי ישראל וכן תושבי חוץ (להלן: "בעלי הזכויות בחברה הנעברת" ).

2. חברה ב' (להלן: "החברה הקולטת") הינה חברה ציבורית תושבת ישראל, מניותיה של החברה הקולטת רשומות למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב, והיא מוגדרת כ"שלד בורסאי".

3. 20% מהזכויות בחברה הקולטת מוחזקות על ידי חברה פרטית תושבת ישראל, ויתרת הזכויות מוחזקות על ידי הציבור (להלן: "בעלי הזכויות בחברה הקולטת").

4. לחברה הקולטת ולחברה הנעברת ולבעלי הזכויות בהן ניתנה החלטת מיסוי בהסכם (להלן: "החלטת המיסוי"), שבמסגרתה אושר מיזוגן בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה (להלן: "המיזוג"). במסגרת המיזוג העבירו בעלי הזכויות בחברה הנעברת את כל זכויותיהם בחברה זו לחברה הקולטת בתמורה להקצאת מניות בחברה הקולטת.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבע בין היתר כי כל הפסדי החברה הקולטת, מכל סוג שהוא ימחקו ולא יהיו ניתנים להעברה ולקיזוז, כמו כן נקבעו בהחלטת המיסוי מגבלות ותנאים נוספים.

6. בעקבות חילוקי דעות שנתגלעו בין בעלי הזכויות בחברה הקולטת, לאחר מועד המיזוג ובטרם הסתיימה התקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה, מעוניין אחד מבעלי הזכויות בחברה הקולטת (לאחר המיזוג) למכור את כל זכויותיו בחברה זו (להלן: "בעל הזכויות היוצא")

7. בכוונת בעל הזכויות היוצא למכור את כל זכויותיו בחברה הקולטת באמצעות מפיץ (להלן: "המפיץ"), אשר ההתקשרות עמו תעוגן בהסכם הפצה ושבגינו יקבל המפיץ עמלת הפצה בלבד.

8. מכירת הזכויות לציבור באמצעות המפיץ צפויה להמשך מספר שבועות וזאת מכיוון שלבעל הזכויות היוצא החזקה מהותית בזכויות בחברה הקולטת לאחר המיזוג, ומכירת מלוא הזכויות בפרק זמן קצר עשויה להביא לירידה במחירן.

9. מכירת הזכויות בחברה הקולטת על ידי בעל הזכויות היוצא לא צפויה להניב לבעל המניות היוצא הפסד הון.

10. הזכויות בחברה הקולטת, ובכלל זה זכויותיו של בעל הזכויות היוצא, כפופות למגבלות מכירה מכוח סעיף 103ג לפקודה, ולמגבלות נוספות מכח החלטת המיסוי.

הבקשה:

1. להבהיר, כי על מכירת הזכויות על ידי בעל הזכויות היוצא יחולו הוראות סעיף 103ג(9א)(2) לפקודה.

2. להבהיר מהן המגבלות והתנאים אשר יחולו על רוכשי הזכויות מבעל הזכויות היוצא.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. ניתן אישור כי על מכירת הזכויות על ידי בעל הזכויות היוצא באמצעות המפיץ, יחולו הוראות סעיף 103ג(9א)(2) לפקודה וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

1.1   הזכויות ימכרו על ידי על ידי בעל הזכויות היוצא באמצעות המפיץ אשר חלקו במכירת הזכויות יסתכם בעמלת הפצה בלבד, וזאת
בהתאם להסכם הפצה שיחתם עמו.

1.2  הזכויות ימכרו על ידי בעל הזכויות היוצא בתמורה למזומן בלבד.

1.3  המפיץ לא יחשב בשום שלב כבעלים של זכויות כלשהן בזכויות הנמכרות.

1.4 מועד מכירת הזכויות באמצעות המפיץ יהיה לאחר חלוף למעלה משנה ממועד המיזוג.

1.5 מכירת הזכויות באמצעות המפיץ תסתיים בתוך 45 יום מהמועד בו החלה המכירה.

1.6  במסגרת העסקה ימכור בעל הזכויות היוצא באמצעות המפיץ את כל הזכויות שבבעלותו כך שלאחר העסקה לא יוותרו בידיו
ו/או בידי מי שהוא צד הקשור לו, כהגדרתו בסעיף 103 לפקודה, זכויות כלשהן בחברה הקולטת.

1.7 המפיץ נתן את אישורו והסכמתו המלאה לכל המגבלות והתנאים אשר יחולו עליו.

2. נקבע כי על רוכשי הזכויות מבעל הזכויות היוצא יחולו המגבלות והתנאים הקבועים בסעיף 103ג ובהחלטת המיסוי אשר חלו על בעל הזכויות היוצא אלא אם כן חלות עליהם הוראות סעיף 103ג(8)(ב) לפקודה.

3. במסגרת הבהרה זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות