דף הבית
החלטות מיסוי
חקלאות
חקלאות – החלטת מיסוי בהסכם 5163/18

חקלאות – החלטת מיסוי בהסכם 5163/18

דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון

1. רקע העובדתי:
1.1 בני זוג מעל גיל 60 (להלן ביחד: "בני הזוג" ו/או "הנישומים"), אשר שניהם חברים בקיבוץ שיתופי (להלן: "הקיבוץ").
1.2 לנישומים הכנסות משוק ההון בשנת המס 2014 .
1.3 בהתאם להוראות סעיפים 54 עד 58א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"). הכנסתם החייבת של הנישומים בשנת המס 2014 תהיה הכנסתו החייבת של הקיבוץ מהמקורות השונים לאותה שנה המחולקת בין כלל חברי הקיבוץ לסוף אותה שנה, על פי השומות העצמיות של הקיבוץ.
1.4 הנישומים כלולים במניין חברי קיבוץ והכנסותיהם מחויבות במס במסגרת החישוב המבוצע לכלל חברי הקיבוץ.
1.5 בני הזוג הינם פנסיונרים ואינם עובדים בעבודה מזכה כהגדרתה בסעיף 57(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.
1.6 הקיבוץ הצהיר על הכנסותיו לצורכי מס כך שהכנסתו החייבת התחלקה באופן שווה בין כל חברי הקיבוץ ולא בהתאם להרכב המשפחות, וזאת בניגוד לחקיקה ולעמדת רשות המיסים.
1.7 בני הזוג צרפו אישור מאת הקיבוץ כי הרווחים וההפסדים משוק ההון של בני הזוג כאמור בסעיף 2.1 לעיל, לא קוזזו ולא נכללו בחישוב המס של הקיבוץ, וכי אין לקיבוץ כל התנגדות כי בני הזוג יטפלו בנושא החזר המס בגין ההכנסות משוק ההון באופן עצמאי מול רשות המסים.
1.8 הנישומים הצהירו כי בשנת המס 2014 לא הייתה להם הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדו"ח המס של הקיבוץ וזאת למעט ההכנסות משוק ההון המדווחות בדוחות המס כאמור.

2. הבקשה:
קביעת אופן מיסוי ההכנסות משוק ההון של חברי הקיבוץ שלא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.

3. הסדר המס ותנאיו:
בתוקף סמכותי לפי סעיף 158ג לפקודה, בכפוף לנכונות העובדות אשר הוצגו על ידי בני הזוג הריני לקבוע כדלקמן:
3.1 בני הזוג יהיו נתונים לחישוב מס מאוחד וזאת ללא קשר לאופן הדיווח של הקיבוץ בדוחות המס שלו. גובה הכנסת בני הזוג מהקיבוץ לצורך חישוב במס תהא כפל הכנסת יחיד כפי שחושבה בספרי הקיבוץ .
3.2 לא יינתנו זיכוים אישיים כנגד המס החל על ההכנסות משוק ההון אשר מדווחות בדוח המס לשנת 2014.
3.3 החבר יהא בן הזוג הרשום.
3.4 שיעור המס בגין ההכנסות משוק ההון יהא בהתאם להוראות סעיף 125ג' לפקודה.
3.5 קיזוז הפסדים בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה יתאפשר אך ורק כנגד הכנסות בני הזוג שלא נכללו במסגרת הדיווחים של הקיבוץ.
3.6 למען הסר ספק, ידוע, מובהר ומוסכם, כי במידה לאחר שיערכו לקיבוץ שומות סופית ו/או שהקיבוץ יבקש לבצע פריסת רווח הון בהתאם לאמור בסעיף 91(ה)(1) לפקודה, תהיה רשות המיסים רשאית לתקן את השומות בהתאם לסעיף 147ׁ(א)(1) לפקודה. הפרשי המס בהתאם לסעיף זה יישאו ריבית והפרשי בהתאם לחוק.
3.7 בהחלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות