דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 94/06

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 94/06

אופן קביעת הכנסה מוטבת בחברה המפתחת את מוצריה במשותף עם חברה זרה

העובדות:

1.      חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנות, במשותף עם חברה זרה, המחזיקה בכל המניות של החברה (להלן: "חברת האם"). הפיתוח של התוכנות נעשה במשותף, דהיינו, אין הפרדה בין המרכיבים המפותחים בארה"ב, על ידי חברת האם, לבין אלה המפותחים בארץ, על ידי החברה. הבעלות על התוכנות הינה משותפת.

2.      בין שתי החברות קיים הסכם של "cost sharing" לפיו החברה וחברת האם נושאות בחלק יחסי מהוצאות הפיתוח של החברות בהתאם ליחס מחזור המכירות של כל אחת מהחברות. במידה שקיימת חריגה מיחס ההוצאות האמור, החברה האחת צריכה לפצות את החברה האחרת (תשלומי איזון). החברות חילקו ביניהן את השווקים לפי בסיס גיאוגרפי. נקבע כי החברה האם תהא רשאית לשווק ולמכור התוכנה ברחבי יבשת אמריקה ואילו החברה תהא רשאית לשווק ולמכור התוכנה באירופה ובאסיה.

3.      בנוסף להכנסה ממכירת רישיונות לתוכנות, החברה מפיקה הכנסות ממכירת "הסכמי שירות ותמיכה" לתוכנות (להלן: "הסכמי שירות"). במסגרת אותם הסכמי שירות, החברה מעניקה את השירותים הבאים: שדרוגים ועדכון גרסאות של התוכנות, תיקון שגיאות בתוכנות הקיימות, תמיכה טכנית, שירותי תחזוקה ושירות לקוחות.

4.      בפני לקוחות החברה עומדת האפשרות שלא לרכוש את הסכמי השירות בעת רכישת התוכנות ואף מוצגת בפניהם האפשרות לרכוש את הסכמי השירות כחלוף תקופה, ארוכה או קצרה, לאחר מועד רכישת התוכנות.

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת לאשר כי הכנסותיה מהוות "הכנסה מוטבת", כהגדרת המונח בסעיף  51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      נקבע כי הכנסות החברה ממכירת רישיונות תוכנה, שדרוגים ועדכון גרסאות של תוכנות החברה תהא "הכנסה מוטבת", כהגדרתה בסעיף  51.

2.      נקבע כי ההכנסה ממתן שירותים כגון, תמיכה טכנית, שירותי תחזוקה, הטמעה ושירות לקוחות תהא "הכנסה מוטבת", כהגדרת מונח זה בסעיף  51 לחוק, בתנאי שהחברה תוכיח לפקיד השומה כי השירותים שניתנו חיוניים למכירת מוצרי החברה, וכי סביר יהיה להניח כי הלקוח לא היה רוכש את המוצרים אילולא הייתה החברה מתחייבת לספק לו גם את אותו "שירות נלווה".

3.      בהחלטה נקבע כי, מרכיב ההכנסות שאינו זכאי להטבות מס, בהתאם לסימן ב' לפרק השביעי לחוק, מתוך כלל ההכנסות1 של החברה, יהא המכפלה שבין כלל ההכנסות האמורות בשנת המס לבין היחס שבין שני הפרמטרים הבאים2:

א. סכום השתתפות החברה בהוצאות המו"פ של חברת האם בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה.

ב. סך הוצאות המו"פ שנשאה בהם החברה3.

4. סך הכנסות החברה, בניכוי הסכום המחושב על פי הנוסחה המפורטת בסעיף 3 דלעיל, ייחשבו כהכנסה שניתן לתבוע בשלה הטבות מס מכוח הוראות החוק.

5. ייחוס ההוצאות, לרבות הוצאות עקיפות כגון הוצאות הנהלה, מימון ואחרות בין שני סוגי ההכנסות – "ההכנסות המוטבות" ו- "הכנסות לא מוטבות" – יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף 18(ג) לפקודת מסהכנסה.

6. אין בהחלטה משום אישור לגבי אופן ייחוס ההכנסות ו/או ההוצאות בין החברה וחברת האם -נושאים אשר יבדקו על ידי פקיד השומה.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.


1. כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל.
2. המנה שבין פרמטר (א) לפרמטר (ב).
3. הוצאות המחקר והפיתוח כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברה "ברוטו" – לאחר ביטול השתתפות חברת האם אך לרבות השתתפות החברה בהוצאות מו"פ של חברת האם.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות