דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 9137/11

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 9137/11

הסבת תוכנית הרחבה של מפעל מוטב

העובדות:

 

  1.  החברה, אשר החלה את פעילותה בשנת 2005, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של שתלים דנטלים ופרותטיקה. לחברה מגוון מוצרים הנמכרים בנפרד וביניהם שתלים המשמשים עבור פעולות כירורוגיות, חלקי פרותטיקה וציוד כירורגי בתחום רפואת השיניים.

 

  1.   עד לשנת 2008, מלוא מניות החברה הוחזקו בידי יחיד תושב ישראל (להלן: "היחיד"). במהלך שנת 2008 נמכרו מלוא מניות החברה לחברה זרה.

 

  1.   בבעלותו המלאה של היחיד, שתי חברות נוספות, כמפורט להלן:

 

3.1 חברה א' – חברה פרטית תושבת ישראל אשר נוסדה בשנת 1988. עד לשנת 2008 עסקה חברה א' בייצור שתלים דנטאליים מטיטניום, בהתבסס על טכנולוגיה ופטנטים רשומים שפותחו על ידה. חברה א' בחרה בשנת 2007 כשנת בחירה להרחבת מפעלה באזור פיתוח א' בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

 

3.2 חברה ב' – חברה פרטית תושבת ישראל אשר נוסדה בשנת 1988. עד לשנת 2008 עסקה חברה ב' בשיווק שתלים רפואיים וציוד דנטאלי. הפעילות השיווקית כללה הן שיווק של מוצרים שיוצרו במפעליהם של החברה ושל חברה א' והן שיווק מוצרים שנרכשו מיצרנים אחרים בישראל ומחוץ לישראל.

 

  1.  עד לתום שנת המס 2006 פעל מפעל החברה במבנה שכור שמוקם באזור אחר (אזור ג'). בתחילת שנת 2007 עבר מפעל החברה לאזור פיתוח א', שם פעל עד לסוף הרבעון השלישי בשנת 2010. בתחילת הרבעון הרביעי בשנת 2010 עבר מפעל החברה לאזור אחר (אזור ג').
  2.  לחברה אושרה תוכנית להקמת מפעלה במסגרת המסלול החלופי1באזור פיתוח א' (שנת הפעלה 2006), במסגרתה נקבעו תנאים והסדרים שונים, שהעיקריים שבהם מפורטים להלן:

 

5.1  נקבע באישור כי הטבות המס יינתנו בהתאם לשיטת המיצוי2.

 

5.2 הטבות המס יינתנו על כל ההכנסה החייבת ממפעל החברה בתנאי שמחזורה של חברה א' לא יקטן במשך כל תקופת ההטבות. כמו כן, נקבע כי במידה ומחזורה של חברה א' יקטן בשנה מסוימת מתוך שנות ההטבה, לעומת מחזורה בשנת הבסיס, יפחתו ההטבות שתקבל החברה כך שיחולו רק על חלק מההכנסה החייבת של מפעל החברה באותה השנה.

 

  1.  בשנת 2008 רכשה החברה הזרה את מלוא מניות החברהמידי היחיד. במקביל וכחלק מעסקת רכישת המניות, רכשה החברהאת פעילויותיהן של חברה א' וחברה ב'. לא חל כל שינוי בפעילות הייצורית של מפעלה של חברה א' בעקבות רכישתו על ידי החברה. כמו כן, החל משנת 2008, פעילות מפעלה של חברה א' מהווה חלק בלתי נפרד מפעילות מפעל החברה. פעילות זו אינה מהווה מפעל נפרד למפעלה של החברה.

 

פרטי הבקשה:

 

  1.  החברה ביקשה, בין היתר, לאשר לה כי רכישת פעילות חברה א' והסבת מפעלה המוטב (שנת בחירה 2007) לחברה, וכן רכישת הפעילות השיווקית של חברה ב'על ידי החברה, לא יפגעו ברציפות ההטבות, תקופת ההטבות ויתר התנאים והוראות החוק החלים על המפעל המוטב.

 

  1.  החברה ביקשה, לקבוע את תקופת ההטבות של תוכנית ההרחבה (שנת בחירה 2007) של חברה א' ושל התוכנית המאושרת של החברה (שנת הפעלה 2006) בעקבות העסקה ובהתחשב במעבר המפעלים בין אזורי הפיתוח.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

  1.  נקבע בהחלטת המיסוי, בין היתר, כי העברת המפעל מחברה א' לחברהלעניין ההרחבה ששנת בחירתה 2007, לא תפגע בתנאים והוראות החוק החלים על המפעל המוטב, זאת מאחר ולא חל כל שינוי בפעילות הייצורית של המפעל בעקבות העברתו, זאת בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

 

1.1    המפעל על כלל הפעילויות המתבצעות בו (לרבות הפעילות שהועברו מחברה א' לחברה) יחשב למפעל אחד.

 

1.2   החל משנת המס 2008 (השנה בה בוצעה העסקה), יראו בחברה את תוכנית ההרחבה (מפעל מוטב שנת בחירה 2007) שביצעה חברה א' ואת תוכנית ההקמה (מפעל מאושר, שנת הפעלה 2006) שביצעה החברה, כתוכנית מאוחדת אחת. כמו כן נקבע מחזור בסיס לתוכנית המאוחדת. קביעה זו בוצעה והוסדרה בתיאום עם מרכז ההשקעות בנוגע לתוכנית המאושרת של החברה3.

 

1.3  נקבע מנגנון לפיו החברה תהא זכאית לפטור ממס בגין חלק מההכנסה החייבת4 המיוחס לתוכנית המאוחדת, במהלך תקופה מסוימת שנקבעה בהחלטת המיסוי, וזאת בהתחשב במעבר מפעל החברה מאזור פיתוח א' לאזור אחר. עוד נקבע כי במידה והחברה תהא חברה בהשקעת חוץ5 במהלך התקופה המסוימת והתקופה שלאחריה, ברציפות, החברה תהא זכאית להטבות נוספות6 המוקנות על פי הוראות החוק לחברה בהשקעת חוץ. מעבר לאמור לעיל, החברה לא תהא זכאית לכל הטבה בגין התוכנית המאוחדת.

 

1.4   החברה תפנה למרכז ההשקעות לצורך עדכון התוכנית המאושרת שקיבלה, באופן שתתייחס אך ורק לשנות המס 2006 ו-2007 (שנות המס טרם העסקה ושהחלטת המיסוי אינה מתייחסת לגביהן) וזאת בכפוף לתנאי האישור והוראות החוק.

 

  1.   במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

1.   בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק כנוסחו לפני תיקון מס' 60.

2.   בעקבות מעבר מפעל החברה בתחילת שנת 2007 לאזור פיתוח א'.

3.   ראה גם פסקה 1.2.4 להלן.

4.   ההכנסה החייבת הנובעת מהפעילות הייצורית של המפעל.

5.   "השקעת חוץ" ו"חברה בהשקעת חוץ" – כמשמעות המונחים בסעיף 53ח לחוק.

6.   שיעורי מס מופחתים בהתאם להוראות סעיף 47(א1) לחוק ובכפוף לגובה שיעור השקעת החוץ.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות