דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 89/06

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 89/06

חברה המחזיקה בשני מפעלים שאינם קשורים

העובדות:

1.      חברה תושבת ישראל עוסקת מיום הקמתה במתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברה תושבת חוץ, המחזיקה בכל המניות של החברה (להלן: "חברת האם").

2.      החברה מפתחת תוכנות המותקנות על שרתי תקשורת. תוכנות החברה מאפשרות כינונן של "קהילות משתמשים" העושים שימוש בשרתי התקשורת עליו מותקנת התוכנה (להלן: "פיתוח תוכנות לשרתים"). תמורת שירותי הפיתוח זכאית החברה להחזר מלא של עלויות הפיתוח, בתוספת מרכיב רווח קבוע (שיטת ה-+Cost).

3.      לחברה כתב אישור במסלול החלופי להרחבת מפעלה המשמש כמרכז פיתוח של תוכנות לשרתים.

4.      כחלוף ארבע שנים ממועד ייסוד החברה, החלה זו לפתח תוכנות למכשירים סלולריים (להלן: "פיתוח תוכנות למכשירים סלולריים"). התוכנות מאפשרות גישה למידע ולשירותים שונים באמצעות מכשיר הסלולאר. פעילות הפיתוח האמורה היא פעילות עצמאית-נפרדת, ויתרה מזו, הפיתוח מבוצע על חשבון החברה, כך שהידע ונכסי הקניין הרוחני הם בבעלותה.

5.      מחזור הכנסות החברה נובע כולו ממתן שירותי פיתוח תוכנות לשרתים עבור חברת האם. במהלך השנים הנבחנות בהחלטת המיסוי, טרם נצמחו לחברה הכנסות ממכירת רישיונות ו/או ממתן זכות שימוש בתוכנות למכשירים סלולריים.

6.      החברה בחרה את שנת המס 2004 כשנת הבחירה להקמת המפעל לפיתוח תוכנות למכשירים סלולריים. כמו כן, החברה בחרה את שנת המס 2006 כשנת הבחירה להרחבת המפעל לפיתוח תוכנות לשרתים. החברה השלימה את ההשקעה המזערית המזכה, לכל מפעל בנפרד, עד לתום שנת הבחירה הרלוונטית.

פרטי הבקשה:

1.      החברה ביקשה שיאושר לה כי המפעל לפיתוח תוכנות לשרתים של החברה הנו "מפעל תעשייתי" ושיאושר לה כי המפעל לפיתוח תוכנות למכשירים סלולריים הינו "מפעל חדש" – כהגדרת מונחים אלה בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

2.      החברה ביקשה שיאושר לה כי שני המפעלים – המפעל לפיתוח תוכנות לשרתים והמפעל לפיתוח תוכנות למכשירים סלולריים – אינם בגדר "מפעלים קשורים", כמשמעות מונח זה בסעיף  51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      נקבע כי, בכפוף לתנאים שבפרק שביעי סימן ב' לחוק והתנאים שנקבעו בהחלטה, מפעל החברה למתן שירותי מחקר ופיתוח בעבור תושב חוץ הינה "מפעל תעשייתי", וזאת בכפוף לכך שהחברה תקבל אישור מהמדען הראשי לפיו עיקר פעילותו של המפעל הינו מתן שירותי מחקר ופיתוח תעשייתי.

2.      נקבע כי אין בהחלטה משום אישור כי חברת האם הינה "תושב חוץ" לצורכי סעיף  51 לחוק – נושא אשר יבחן על ידי פקיד השומה. נקבע כי במידה שיתברר שחברת האם אינה בגדר "תושב חוץ", החברה לא תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק והאישור יבוטל למפרע.

3.      נקבע כי אין בהחלטה משום אישור בדבר נאותות מחירי ההעברה שנקבעו בקשר לפעילות הפיתוח המבוצעת על ידי מפעל החברה עבור חברת האם – נושא אשר יבחן על ידי פקיד השומה.

4.      נקבע כי מפעל החברה לפיתוח תוכנות למכשירים סלולריים מהווה "מפעל חדש" לצורכי החוק (מפעל בהקמה).

5.      נקבע כי, בכפוף לתנאים שבפרק שביעי סימן ב' לחוק והתנאים שנקבעו בהחלטה, שני המפעלים של החברה לא יהוו "מפעלים קשורים".

6.      נקבע כי היחסים המסחריים והעסקיים בין מפעלי החברה – בינם לבין עצמם ובינם לבין חברת האם – יהיו על בסיס מחירי ותנאי שוק.

7.      נקבע כי החברה תנהל הנהלת חשבונות נפרדת בגין שני המפעלים ותפרט מדי שנה בדוחות לצרכי מס את מחזור ההכנסות ואת ההכנסה החייבת של כל אחד ממפעליה. לצורך כך נקבע כי, ייחוס ההוצאות, לרבות הוצאות עקיפות, בין שני המפעלים יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף  18(ג) לפקודת מס הכנסה.

8.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות