דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 7457/12

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 7457/12

ניכוי ליחיד בגין השקעה בחברת מטרה – חוק האנג'לים

העובדות:
1.    החברה משתייכת לענף המוליכים למחצה ועוסקת בפיתוח פלטפורמה (שבב, מערכת ותכנה) לתחום התקשורת, אכסון ומחשוב ענן. הרכיבים המפותחים על ידי החברה עתידים להשתלב בטכנולוגית עילית, ובין לקוחות החברה יכללו חברות רב-לאומיות בענף התקשורת. החברה נמצאת בשלב מתקדם של פיתוח הרכיב הראשון כאשר קיימת סביבת אמולציה לרכיב (לפיתוח תוכנה) ויציאה ליצור אבטיפוס מתוכננת לקראת תום שנת 2012.
2.    כחלק מהליך הפיתוח ולצורך קבלת גישה לטכנולוגיות בתחום התקשורת, חתמה החברה על הסכמי רישיון מול חברות רב לאומיות בתמורה לתמלוגים חודשיים (להלן: "דמי השימוש"). שימוש בטכנולוגיות הקיימות מאפשר לחברה להתמקד בפיתוח טכנולוגיה חדשה המתבססת ונעזרת בטכנולוגיות הקיימות. הידע המפותח על ידי החברה הינו בבעלותה הבלעדית של החברה. החברה מפתחת את הידע במפעלה באמצעות עובדיה.
3.     במהלך חודש יוני בשנת 2011 גייסה החברה הון כנגד הקצאת מניות, לצורך מימון פעילות המחקר והפיתוח בחברה. חלק מהמשקיעים שהשתתפו בהקצאה השקיעו בחברה סכומי כסף העולים על "סכום ההשקעה המרבי"1. כמו כן, חלק מבעלי המניות אשר השתתפו בהקצאה הינם קרובים2 זה לזה.
פרטי הבקשה:
החברה ביקשה, בין היתר, לאשר לה לרשום את מלוא דמי השימוש כחלק מהוצאות המחקר והפיתוח, לעניין בחינת תנאי הוצאות המחקר והפיתוח שבסעיף 20(ב) לחוק.
 
החלטת המיסוי ותנאיה:
1.    נקבע באישור, בין היתר, כי לצרכי בחינת התנאים המפורטים בהגדרת "חברת מטרה" אשר בסעיף 20(א) לחוק, לשם קביעתה כ"חברת מטרה"3, לא יראו בדמי השימוש ששולמו על ידי החברה כחלק מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה ב"תקופת ההטבה"4.
2.     נקבע כי לצורך חישוב "תנאי ייחוס הוצאות המחקר והפיתוח למשקיע" שבפסקה (2) בהגדרת "חברת מטרה" אשר בסעיף 20(א) לחוק, יראו בכל ההשקעות המזכות שנעשו בחודש יוני בשנת 2011 כהשקעה מזכה אחת (להלן: "ההשקעה המזכה המאוחדת"). כמו כן נקבע כי שיעור ייחוס הוצאות המחקר והפיתוח למשקיע, יהא, השיעור המתקבל מהיחס שבין סך כל הוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה החל מיום ההקצאה ועד לתום שנת המס, ואשר אושרו על ידי המדען הראשי בהתאם להוראות החוק, לבין סך ההשקעה המזכה המאוחדת.
3.      נקבע כי בחישוב ההשקעה המזכה המאוחדת ינוטרל הסכום העודף על סכום ההשקעה המרבי וזאת בכפוף לכתבי ויתור מבעלי המניות שהשקעתם חורגת מהסכום האמור.
4.      נקבע כי לצורך חישוב "תנאי עיקר ההוצאות" שבפסקה (6) בהגדרת "חברת מטרה" אשר בסעיף 20(א) לחוק, דמי השימוש ששולמו על ידי החברה לא יכללו בחישוב כלל הוצאות החברה (לא במונה ולא במכנה).
5.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

1.       כמשמעותו בסעיף 20(ב) להוראת השעה.
2.       כמשמעות המונח "קרוב" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
3.       כהגדרת המונח בסעיף 20(א) לחוק.
4.         כהגדרת המונח בסעיף 20(א) לחוק.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות