דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 6132/17

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 6132/17

מיזוג חברה בעלת מפעל מועדף לחברה בעלת מפעל מוטב

העובדות:
1 .חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברת האם. פעילותה אושרה על ידי ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי כפעילות מחקר ופיתוח תעשייתיים עבור תושב חוץ. החברה תבעה הטבות מס כ"מפעל מוטב" מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") כנוסחו לפני תיקון מס' 68.
2 .החברה רכשה את מלוא מניותיה של חברה נוספת הפועלת בתחום משיק לפעילותה (להלן: "החברה הנרכשת"). החברה הנרכשת תובעת הטבות מס כ"מפעל מועדף" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 68.
3 .לאחר הרכישה, ביקשה החברה למזג את פעילותה של החברה הנרכשת לתוך פעילותה שלה (החברה לאחר המיזוג תיקרא להלן: "החברה הממוזגת").
4 .החל ממועד המיזוג, מלוא הפעילות (הן של החברה והן של החברה הנרכשת) תבוצע במתחם בו פועל מפעלה של החברה הממוזגת, עובדי החברה הנרכשת נקלטו בחברה הממוזגת ועברו לעבוד במפעלה של  החברה הממוזגת, החברה הממוזגת תמשיך לעסוק במתן שירותי מו"פ תעשייתיים עבור חברת האם גם לאחר מועד המיזוג ותחומי הפעילות של החברה הנרכשת ישתלבו בתוך הפעילות של החברה הממוזגת.

פרטי הבקשה:
לקבוע את תחולת הוראות החוק על המפעל של החברה והמפעל של החברה הנרכשת לאחר המיזוג.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1 .נקבע שלאור ההצהרות המפורטות בסעיף 4 לעיל, יש לראות במפעלה של החברה הממוזגת החל ממועד המיזוג כ"מפעל תעשייתי" אחד לכל דבר ועניין.
2 .נקבע שמאחר והחברה הנרכשת תבעה הטבות מס כ"מפעל מועדף" לפני המיזוג (כלומר, החילה על עצמה את הוראות תיקון מס' 68), אזי בעקבות מיזוג המפעל המועדף לתוך המפעל המוטב, יחולו הוראות תיקון מס' 68 על כלל מפעליה של החברה הממוזגת וזאת החל ממועד המיזוג.
3 .החברה הממוזגת לא תוכל לבחור להחיל את הוראות תיקון 68 (מפעל מועדף) רק על חלק מפעילותה, כך שהחלק האחר ימשיך לתבוע הטבות מס כ"מפעל מוטב". כמו כן, היא לא תוכל לחזור בה מבחירתה של החברה הנרכשת להחיל על מפעלה את הוראות תיקון מס' 68 וכך למעשה להחיל על כלל פעילותה את הטבות המס של המפעל המוטב (כהגדרתו בסעיף 51 לחוק כנוסחו לפני תיקון מס' 68) בהתאם להוראות המעבר של תיקון מס' 68 לחוק.
4 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות