דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 57/06

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 57/06

הכנסה מוטבת ומחזור בסיס

העובדות:

1.      חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים לשוק הביטחוני. בחברה מספר חטיבות המתמחות בתחומים שונים, הן מבחינת טכנולוגיית הייצור והן מבחינת המוצרים המיוצרים על ידן.

2.      פעילות החברה במסגרת אחת החטיבות מתבצעת באתר א'. פעילותה במסגרת יתר החטיבות מתבצעת באתר ב'.

3.      החברה הינה בעלת כתב אישור במסלול המענקים להרחבת המפעל בחטיבה הממוקמת באתר א'. בכתב האישור נקבע כי הטבות המס יינתנו רק בגין פעילות החברה, במסגרת חטיבה זו, ועל המחזור שינבע מהפעילות הייצורית של חטיבה זו. מרכז השקעות קבע את פעילות חטיבה זו כמפעל נפרד.

פרטי הבקשה:

1      החברה ביקשה שיאושר לה כי מפעלה באתר ב' הנו "מפעל תעשייתי", וכי ההרחבה במפעלה כאמור היא "מפעל מוטב"- והכל כהגדרתם בסעיף 51 לחוק.

2.    החברה ביקשה כי יאושר לה מחזור הבסיס לפי סעיף 74 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.הוחלט לאשר כי ההרחבה של מפעל החברה הממוקם באתר ב' הינה "מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק. נקבע כי מחזור הבסיס של ההרחבה הינו ממוצע נומינלי של מחזור המפעל מהפעילות הייצורית המבוצעת באתר ב' בלבד.

2.    במסגרת האישור נקבע כי החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק רק לגבי ההכנסות המוטבות, כמשמעותן בסעיף 51 לחוק, מפעילות ייצורית של המפעל המוטב. ההכנסות הבאות לא יהוו הכנסות מוטבות: הכנסות מימון ורווחים אחרים שאינם אינטגרלים למפעל, הכנסות ממתן שירותי ניהול והכנסות ממתן שירותי פיתוח.

3.    לאור האמור לעיל, נקבע כי הכנסות לא מוטבות לא ייכללו במבחן "יחס המחזורים", לצורכי יישום הוראות סעיף 74 לחוק, ואף לא ייכללו בחישוב שיעור המכירות בשווקים השונים, לצורכי יישום הוראות סעיף 18א לחוק (מפעל בר תחרות).

5.       ייחוס ההוצאות, לרבות הוצאות עקיפות (כגון: הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות מימון וכו'), בין שני סוגי ההכנסות – "הכנסות מוטבות" ו-"הכנסות לא מוטבות" – יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף 18(ג) לפקודה. דהיינו, הוצאות הניתנות לייחוס ספציפי לאחד מסוגי ההכנסות תיוחסנה לאותו סוג של הכנסה; ואם הדבר לא ניתן, תיוחסנה ההוצאות לפי יחס המחזורים.

6.       במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות